ႀကီးမားေသာတရားပလႅင္ျဖဴသည္ အဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။


ေမးခြန္း: ႀကီးမားေသာတရားပလႅင္ျဖဴသည္ အဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။

အေျဖ:
ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၁-၁၅ ထဲတြင္ ႀကီးမားေသာတရားပလႅင္ျဖဴအေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပထားပါ သည္။ ၄င္းသည္ မယံုၾကည္သူမ်ားငရဲမီးအုိင္ထဲသို႔မခ်မီေနာက္ဆံုးေသာတရားစီရင္ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း ၇-၁၅ ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဖတ္ရႈေသာအခါ ဤတရားစီရင္ျခင္းကို စာတန္၊ ေတာသားရဲႏွင့္မွားယြင္းေသာပေရာဖက္မ်ားငရဲမီးအုိင္ထဲသို႔ပစ္ခ်ျခင္းခံခဲ့ၿပီးေသာအခါတြင္ ျဖစ္ေစ၊ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းကာလၿပီးဆံုးေသာအခါတြင္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ပ်က္လိမ့္မည္ကို ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၇-၁၀)။ စာအုပ္ေတြဖြင့္ထားပါသည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၂)။ ထုိစာ အုပ္ထဲတြင္ လူတုိင္းျပဳေသာအမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ သူတုိ႔သည္ အဆိုးျပဳသည္ ျဖစ္ေစ၊ အေကာင္းျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ သူတုိ႔ျပဳေသာအရာမ်ားအေပၚတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ကိုအသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ (ဆာလံ ၂၈း၄၊ ၆၂း၁၂၊ ေရာမ ၂း၆၊ ဗ်ာဒိတ္ ၂း၂၃၊ ၂၈း၆၊ ၂၂း၁၂)။

ဤအခ်ိန္တြင္ အျခားေသာစာအုပ္ကုိဖြင့္ျပန္သည္။ ၄င္းကို “အသက္စာအုပ္” (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၂)ဟုေခၚသည္။ လူတစ္ေယာကသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူထာ၀ရစိုးစံမည္ကို၄င္း၊ ငရဲ မီးအုိင္ထဲသို႔ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ခံရမည္ကို၄င္း ဤစာအုပ္က ဆံုးျဖတ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ား၏အျပဳအမူမ်ားကိုလည္းမွတ္တမ္းတင္ေရးထားေသာ္လည္း သူတုိ႔သည္ခရစ္ ေတာ္အားျဖင့္အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရေသာသူမ်ားႏွင့္ “ေလာကဖန္ဆင္းျခင္းမွစ အသက္စာေစာင္” ထဲတြင္ သူတုိ႔နာမည္ေရးထားျခင္းခံရေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၁၇း၈)။ သမၼာက်မ္း စာထဲတြင္ “ေသေသာသူမ်ားသည္ သူတုိ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတုိင္းတရားစီရင္ျခင္း”ခံရျခင္း (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၂)ႏွင့္“အသက္စာေစာင္” ထဲတြင္ “နာမည္”ေရးသားျခင္းမခံေသာသူမ်ားကို “မီးအုိင္ထဲသို႔ပစ္ခ်ျခင္း”ခံျခင္း (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၅)တို႔ကို တရားစီရင္ျခင္းဟုေခၚသည္။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္မယံုၾကည္သူမ်ားတုိ႔အတြက္ ေနာက္ဆံုးေသာ တရားစီရင္ျခင္းကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ လူတုိင္းတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္ေရွ႕ တြင္မတ္သပ္ရပ္ၾကကာ သူတုိ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတုိင္းတရားစီရင္ျခင္းခံရၾကမည္ျဖစ္သည္။ ႀကီးမ်ားေသာပလႅင္ျဖဴတြင္ တရားစီရင္ျခင္းသည္ ေနာက္ဆံုးေသာတရားစီရင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ေဖာ္ျပထားေသာ ဤတရားစီရင္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာတရားစီရင္ျခင္းတုိ႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ကို ခရစ္ယာန္မ်ားက သေဘာမတူခဲ့ၾကေပ။ အထူးသျဖင့္ ႀကီးမား ေသာပလႅျဖဴေရွ႕တြင္ တရားစီရင္ျခင္းကို သေဘာမတူခဲ့ၾကေပ။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္တရားစီရင္ျခင္းသံုးမ်ိဳးသံုးစားရွိသည္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာခရစ္ယာန္ မ်ားကယံုၾကည္ၾကသည္။ ပထမတရားစီရင္ျခင္းသည္ သုိးမ်ားႏွင့္ဆိတ္မ်ား၏တရားစီရင္ျခင္း (သို႔) လူမ်ိဳးမ်ား၏တရားစီရင္ျခင္း (မႆဲ ၂၅း၃၁-၃၆)ျဖစ္သည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလၿပီးေနာက္၊ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းမတုိင္မီျဖစ္ပ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္းတြင္ မည္သူေတြ၀င္ေရာက္ၾကမည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတရားစီရင္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားအတြက္တရားစီရင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တခါတရံ၄င္းကို “ခရစ္ေတာ္၏ပလႅင္ေတာ္တရားစီရင္ ျခင္း”အျဖစ္ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္ (၂ေကာ ၅း၁၀)။ ဤတရားစီရင္ျခင္းထဲတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္အတြက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (သို႔) သူတုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ ဆုခ်ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ တတိယတရားစီရင္ျခင္းသည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ အုပ္စိုးျခင္းၿပီးေနာက္ ႀကီးမားေသာပလႅင္ျဖဴတရားစီရင္ျခင္းျဖစ္သည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၁-၁၅)။ ဤတရားစီရင္ျခင္းသည္ မယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ မိမိလုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားအတြက္တရားစီရင္ျခင္းခံၿပီး၊ ငရဲမီးအုိင္ထဲသို႔ထာ၀ရပစ္ခ်ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

အျခားေသာခရစ္ယာန္မ်ားက ဤတရားစီရင္ျခင္းသံုးခုတုိ႔သည္ တစ္ခုခ်င္းစီခြဲျခားၿပီး တရားစီရင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေနာက္ဆံုးတြင္တစ္ႀကိမ္တည္းတရားစီရင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ အျခားေသာစကားလံုးအားျဖင့္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၁-၁၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႀကီးမားေသာပလႅင္ေတာ္ျဖဴတရားစီရင္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ မယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္တရားစီရင္ျခင္းျဖစ္သည္။အသက္စာေစာင္တြင္နာမည္သြင္းျခင္း ခံရေသာသူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ဆုခ်ျခင္းကိုခံရမည္ျဖစ္သည္။ အသက္စာေစာင္ထဲတြင္ နာမည္မရွိေသာသူမ်ားသည္ သူတုိ႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ငရဲမီး အုိင္ထဲသို႔ပစ္ခ်ျခင္းအားျဖင့္ ဒဏ္ခတ္ျခင္းခံရၾကမည္ျဖစ္သည္။ မႆဲ ၂၅း၃၁-၄၆ သည္ အျခားႀကီးမ်ားေသာပလႅင္ေတာ္တရားစီရင္ျခင္းျဖစ္ပ်က္မည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ဤအျမင္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားက စြဲကိုင္ထားၾကသည္။ ဤတရားစီရင္ျခင္း၏ရလဒ္သည္ ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၁-၁၅ ထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ၾကီးမားေသာပလႅင္ေတာ္တရားစီရင္ျခင္းၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပ်က္မည့္တရားစီရင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူတုိိ႔ကရည္ၫြန္းေဖာ္ျပတတ္ၾကသည္။ သိုးမ်ား (ယံုၾကည္သူမ်ား)သည္ ထာ၀ရအသက္သို႔၀င္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဆိတ္မ်ား (မယံုၾကည္ သူမ်ား)သည္ “ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ခံစားရာ”ထဲသို႔ပစ္ခ်ျခင္းခံရၾကမည္ျဖစ္သည္ (မႆဲ၂၅း၄၆)။

လူတစ္ေယာက္သည္ ႀကီးမားေသာပလႅင္ျဖဴတရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႔ပင္ ထင္ျမင္ေစကာမူ တရားစီရင္ျခင္းမ်ားလာလိမ့္မည္ဟူေသာအခ်က္ကို မဆံုးရႈံးျခင္းသည္အေရး ႀကီးသည္။ ပထမအေနျဖင့္၊ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ တရားသူႀကီးျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္က မယံုၾကည္သူမ်ားကို တရားစီရင္မည္ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအမႈအရာ မ်ားအတုိင္းျပစ္ဒဏ္ခံရၾကမည္ျဖစ္သည္။ မယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ကိုခံစားၾကမည္ျဖစ္သည္ (ေရာမ ၂း၅)။ “သူတုိ႔လုပ္ေဆာင္သည့္ အတုိင္းဘုရား သခင္”က အားလံုးကိုဒဏ္ခတ္မည္ျဖစ္သည္(ေရာမ ၂း၆)။ ခရစ္ေတာ္ကယံု ၾကည္သူမ်ားကို လည္းဒဏ္ခတ္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အထဲတြင္ ကူးစက္ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နာမည္မ်ားသည္ အသက္စာေစာင္ထဲတြင္ ေရးထားခဲ့သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္သည့္အတုိင္း ဆုခ်ျခင္းကိုခံရၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေရာမ ၁၄း၁၀-၁၂က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ပလႅင္ေတာ္ေရွ႕ ေမွာက္တြင္ရပ္ၾကသည္။ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္သည့္အတုိင္း တရားစီရင္ ျခင္းခံရမည္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ႀကီးမားေသာတရားပလႅင္ျဖဴသည္ အဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။