ေလာင္းကစားျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သလား။ ေလာင္းကစားျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ မည္သုိ႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။


ေမးခြန္း: ေလာင္းကစားျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သလား။ ေလာင္းကစားျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ မည္သုိ႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။

အေျဖ:
ေလာင္းကစားျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာက တားျမစ္ထားျခင္းမရွိေပ။ သမၼာက်မး္စာက ေငြ ကို တပ္မက္ျခင္းမရွိရန္ သတိေပးထားသည္ (၁တိ၊ ၆း၁၀၊ ေဟၿဗဲ၊ ၁၃း၅)။ “အလ်င္အျမန္တုိးတက္ ခ်မ္းသာျခင္း” ကို တပ္မက္ျခင္းမရွိရန္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က တုိက္တြန္းထားပါသည္ (သု၊ ၁၃း၁၁၊ ၂၃း၅၊ ေဒသနာ၊ ၅း၁၀)။ ေလာင္းကစားျခင္းသည္ ေငြကို တပ္မက္ျခင္း၊ အလွ်င္တေဆာတုိးတက္ ခ်မ္းသာရန္ ဆႏၵရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ေလာင္းကစားျခင္း၌ မွားယြင္းမႈရွိသလား။ ေလာင္းကစားျခင္းသည္ ေငြေၾကးျဖဳန္းတီးမႈ သက္သက္ျဖစ္၍ တနည္းအားျဖင့္ေလာင္းကစားျခင္းသည္ အျပစ္ျပဳျခင္းလည္း မဟုတ္ေသာ ေၾကာင့္ ေလာင္းကစားျခင္းသည္ မွားယြင္းမႈရွိသည္/မရွိသည္ကို ေဖာ္ျပရန္ အလြန္ခဲယဥ္းလွပါ သည္။ လူေတြက ေလာင္းကစားျခင္း၌ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ျဖဳန္းတီးခဲ့ၾကသည္။ တကယ္တန္းက်ေတာ့ ရုပ္ရွင္ၾကည့္ျခင္း၊ မလုိအပ္ဘဲ ေစ်းႀကီးေသာအစားအစာမ်ားစားသံုးျခင္း၊ အေရးအႀကီးေသာ ပစၥည္း မ်ား၀ယ္ယူျခင္း စသည္တို႕ထက္၊ ေလာင္းကစားျခင္းသည္ ေငြေၾကးျဖဳန္းတီးမႈသက္သက္ ျဖစ္သည္။ တဘက္တြင္ အျခားမလိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျဖဳန္းတီးျခင္းသည္ မွန္ကန္၍ ေလာင္းကစားျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္ ဟုလည္းမေျပာႏုိင္ေပ။ ေငြေၾကးဟူသည္ ျဖဳန္းတီးရန္ အတြက္မဟုတ္ေပ။ ေငြေၾကးဟူသည္ အနာဂတ္လိုအပ္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္အမႈေတာ္သို႕ေပးလႉရန္ အတြက္ျဖစ္ေစ၊ စုသိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ေလာင္းကစားျခင္းျပဳ ဘို႕ရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ။

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေလာင္းကစားျခင္းကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေပ။ “ကံတရား” (သို႕) “အခြင့္ထူး” အျဖစ္သာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ၀တ္ျပဳရာက်မ္းထဲတြင္ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း အမႈျပဳရာတြင္ အသံုးျပဳရေသာ ဆိတ္ကို သိရိွႏုိင္ရန္ စာေရးတံခ်ခဲ့ပါသည္။ ေယာ႐ႈသည္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ နယ္ေျမခဲြေ၀ေပးရာတြင္ မဲႏိႈက္ေစခဲ့သည္။ ေနဟမိသည္ လည္း ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္ မည္သူေနထုိင္ရမည္ကို သိရွိရန္ မဲႏိႈက္ေစခဲ့သည္။ ယုဒရွကာရုတ္ေနရာတြင္ မည္သူကအစားထိုးမည္ကို သိရွိရန္ တမန္ေတာ္မ်ားက မဲႏိႈက္ေစခဲ့သည္။ သု၊ ၁၆း၃၃ တြင္ “ စာ ေရးတံတို႕ကို အိတ္၌ ေလာင္းလ်က္ရွိရာတြင္ ခြဲေ၀စီရင္ျခင္းအမႈကို ထာ၀ရဘုရားပို္င္ေတာ္မူ၏ “ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေလာင္းကစားပဲြရံုႏွင့္ ကံစမ္းျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍၊ သမၼာက်မ္းစာက မည္သို႕ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ေလာင္းကစားပြဲရံုသည္ ေလာင္းကစားလုိသူမ်ားလာေရာက္၍ ေငြေၾကးမ်ားစြာ စြန္႔စားအသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ေစ်းပြဲေတာ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိေနရာတြင္ အရက္ကို အခမဲ့ (သို႕) ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ရာ၊ လူေတြက အရက္ေသာက္ၿပီးမူးေ၀ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏုိင္ေသာ ညာဏ္ေလ်ာ့နည္းေစခဲ့သည္။ ထိုေနရာသို႕သြားေသာသူမ်ားသည္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ရင္း ၍ အျမတ္မရတတ္ၾကေပ။ သို႕ေသာ္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို ခံစားခဲ့ၾကသည္။ ကံစမ္းျခင္း သည္ ပညာေရး (သို႕) လူမႈေရး အစီအစဥ္အတြက္ ရန္ပံုေငြရရွိရန္ ရွာေဖြေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ကံစမ္းမဲ၌ ပါ၀င္ ေသာသူမ်ားက ကံစမ္းမဲ၀ယ္ယူရန္ အတြက္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ရင္းႏွီးရန္ မလိုအပ္ေပ။ “တဟုန္ထိုး” ခ်မ္းသာလုိေသာစိတ္ေတာင့္တမႈသည္ အလြန္ႀကီးမားေသာ စံုစမ္းျခင္းတခုျဖစ္ သည္။ ေလာင္းကစားျခင္းသည္ ေငြေၾကးျဖဳန္းတီးမႈမရွိေသာ အရာတခုျဖစ္သည္။ ၎ေၾကာင့္ လူမ်ားစြာတုိ႕၏ ဘ၀ကို ပ်က္ဆီးခဲ့သည္။

ေလာင္းကစားျခင္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိမည္ေလာ။ အခ်ိဳ႕ေသာသူ မ်ားက အသင္းေတာ္ကို ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ အျခားေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားျပဳရန္အတြက္ ေလာင္းကစားျခင္းအားျဖင့္ ေငြေၾကးရွာေဖြတတ္ၾကသည္။ ေကာင္းေသာ အရာမ်ားျပဳရန္ ေလာင္းကစားလွ်င္၊ ေလာင္းကစားရာ၌ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသြားေပမည္။ ေလာင္းကစားရာတြင္ေအာင္ျမင္၍ ေငြေၾကးမ်ားစြာရရွိေသာသူတုိ႕သည္ ေငြေၾကးအသံုးခ်ရာတြင္ မွားယြင္းမႈမ်ားစြာရွိသည္။ လူအနည္းငယ္ကသာ ေလာင္းကစားရာမွ မိမိရရွိေသာ ေငြေၾကးကို မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳသည္။ ထုိ႕ျပင္ဤေလာကတြင္ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ ဘုရား သခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ေငြေၾကးကို မလုိအပ္ေပ။ သုတၱံ၊ ၁၃း၁၁ တြင္ “လွ်ပ္ေပၚျခင္းအားျဖင့္ ဥစၥာေလ်ာ့တတ္၏။ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ဆည္းဖူးေသာ သူ၏ဥစၥာမူကား၊ ျပန္႔ပြါးတတ္၏” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္က အရာခပ္သိမ္းကို အုပ္စိုး၍ သူ၏အသင္းေတာ္ကိုလည္း ျဖဴစင္ ေသာ ဥစၥမ်ားအားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အရက္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရွိေသာ ေငြ (သို႕) ဘဏ္ထုိးေဖာက္ရာမွရရိွေသာေငြတုိ႕ျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရိွမည္လား။ သူသည္ ၀မ္းေျမာက္ ပီတိရိွလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဆင္းရဲသားမ်ားထံမွ မတရားသျဖင့္ ရရိွေသာ ေငြေၾကးကို ဘုရားသခင္က မႏွစ္သက္ေပ။

၁တိ၊ ၆း၁၀ တြင္ “ အေၾကာင္းမူကား၊ ေငြကိုတပ္မက္ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာအမႈအ ေပါင္းတုိ႕တြင္ မူလအျမစ္ျဖစ္သတည္း။ လူအခ်ိဳ႕တုိ႕သည္ ေငြကို တပ္မက္ေသာေၾကာင့္ ယံုၾကည္ျခင္းတရားလမ္းမွ လႊဲသြား၍ ပူပန္ျခင္းေ၀ဒနာ မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ကိုကုိယ္ထုတ္ခ်င္းခပ္ေအာင္ ထုိးၾကၿပီ “ ဟုမိန္႔ဆုိထားပါသည္။ ေဟၿဗဲ၊ ၁၃း၅ တြင္ “သင္တုိ႕၏က်င့္ႀကံျပဳမူျခင္းသည္ ေငြကို တပ္မက္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလႊတ္၍၊ ကုိယ္၌ရွိေသာ ဥစၥာႏွင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းရွိၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ သင့္ကို မစြန္႕၊ သင့္ကို အလ်င္းမထား ဟု ကတိေတာ္ရွိ၏” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မႆဲ၊ ၆း၂၄ တြင္ “အဘယ္သူမွ် သခင္ႏွစ္ဦးအေစကို အခံႏုိင္၊ သခင္တစ္ဦးကို မုန္း၍တစ္ဦးကို ခ်စ္မည္။ သခင္တစ္ဦးကို မွီခို၍ တစ္ဦးကို မခန္႔မညားျပဳမည္။ သခင္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ အေစကို၎၊ ေလာကီစည္းစိမ္၏အေစကို၎ မခံႏုိင္ၾက” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ေလာင္းကစားျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သလား။ ေလာင္းကစားျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ မည္သုိ႔ေဖာ္ျပထားသနည္း။