သခင္ေယ႐ႈသည္ အမွန္တည္ရွိသလား။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အမွန္တည္ ရွိေၾကာင္း သမုိင္းအေထာက္အထားျဖင့္ သက္ေသျပႏုိင္သလား။


ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈသည္ အမွန္တည္ရွိသလား။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အမွန္တည္ ရွိေၾကာင္း သမုိင္းအေထာက္အထားျဖင့္ သက္ေသျပႏုိင္သလား။

အေျဖ:
အမွန္အကန္ေဖာ္ျပရလွ်င္ ဤေမးခြန္းေမးေသာသူသည္ ေလာကီပညာ၌ “ဗဟုသုတ” ႂကြယ္ဝသူျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈတည္ရွိျခင္းကို သက္ေသအေထာက္အထားမရွိဟု ကၽြႏု္ပ္တို႕မေျပာႏုိင္ၾကေပ။ သမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈတည္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္ကို ေနရာအႏွံ႕ အျပားတြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ သည္။ သတင္းေကာင္းမ်ားသည္ ေအဒီႏွစ္ရာစု၊ သခင္ေယ႐ႈေသၿပီးႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာထက္မနည္းတြင္ ေရးသားထားသည္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္လွ်င္ သမုိင္း သုေတသနျပဳခ်က္အရ ထိုစာေစာင္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာထက္နည္းေသာအခ်ိန္တြင္ ေရးသားထား ေသာ ေရွးေဟာင္းစာေပမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ထို႕ျပင္ ပညာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား (ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္မဟုတ္ ေသာသူမ်ား)သည္ ေပါလု ေရးထားေသာစာေစာင္မ်ား (အနည္းဆံုးစာေစာင္မ်ားအခ်ိဳ႕)တုိ႕သည္ ေအဒီ တစ္ရာစုအလယ္ပိုင္း၊ သခင္ ေယ႐ႈေသသြားၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ထက္မနည္းေသာအခ်ိန္ကာလတြင္ ရွင္ေပါလု ေရးသားခဲ့သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ေရွးေဟာင္းသမုိင္းစာမူမ်ား သက္ေသျပခ်က္အရ သခင္ေယ ႐ႈပုဂၢိဳလ္ႀကီးသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ ေအဒီတစ္ရာစုတြင္ တည္ရွိေၾကာင္း ခုိင္ခိုင္မာမာ သက္ေသျပ သႏုိင္ပါသည္။

ေအဒီ ၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရာမလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဣသေရလႏိုင္ငံအမ်ားစုကို ၀င္ေရာက္သိမ္း ပိုက္၍ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း မွတ္တမ္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတစ္ခု လံုးကို မီး႐ႈိ႕ခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈတည္ရွိျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို လည္းဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ သိရွိႏုိင္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈတည္ရွိျခင္း သက္ေသခံေသာသူမ်ားကိုလည္း သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈတည္ရွိျခင္း သက္ေသခံေသာသူ အနည္းစုသာရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။

သခင္ေယ႐ႈ၏သာသနာလုပ္ငန္းသည္ ေရာမအင္ပါယာတစ္ခုလံုး၏ ေသးငယ္ေသာနယ္ေျမအစိတ္အပိုင္း တစ္ ခု၌သာထင္ရွားသည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏သာသနာလုပ္ငန္းသည္ ေလာကသမုိင္းမွ အမ်ားစု ကိုးကားထား ေၾကာင္း ယူဆရသည္။ သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမုိင္းအေထာက္အထားမွ သက္ေသျပသ ေသာ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕တုိ႕သည္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

ရာစုတစ္ ေရွးေဟာင္း သမုိင္းပညာရွင္ဟု အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေသာ ေရာမလူမ်ိဳး Tacitus က “ခရစ္ယာန္ မ်ား” အေၾကာင္းကို စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ( christus စကားလံုးသည္ လတင္စကား ခရစ္မွ ဆင္းသက္လာသည္)။ သူသည္ Tiberius အုပ္စိုးသူ Pontius ပိလတ္လက္ေအာက္တြင္ ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္ စက္ျခင္းကို ခံခဲ့ပါသည္။ Suetonuis သည္ အင္ပါယာ Hadrian ၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ၿပီး၊ သူက တစ္ရာစုတြင္ Chrestus (သို႕) Christ ေခၚ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦးေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္ (Annals 15.44)။

Flavius Josephus သည္ ေက်ာ္ၾကားေသာဂ်ဴးလူမ်ိဳးသမိုင္းပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ သမုိင္းစာေစာင္ တစ္ခုတြင္ ယာကုပ္သည္ “ခရစ္ေတာ္ေခၚ သခင္ေယ႐ႈ၏ညီေတာ္”ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ (၁၈း၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာ “ပညာရွိပုဂၢိဳလ္ႀကီး သခင္ေယ႐ႈကို ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ သည္ဟု ေခၚလွ်င္ သူ၏အခ်ိန္ကာလသည္လည္း ရွိသည္။ သူသည္ နာက်င္စြာျဖင့္ ထိုးႀကိတ္ျခင္းကို ခံခဲ့သည္။…သူကုိ ခရစ္ေတာ္ဟုေခၚသည္။ … ပေရာဖက္မ်ားေျပာထားသည့္အတုိင္း သူသည္ သံုးရက္ ေျမာက္ေသာေန႕တြင္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့သည္။ သူ႕အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အံ့ၾသဘြယ္ ေကာင္းေသာအျဖစ္အပ်က္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္” ဟု ေဖာ္ေျပထားသည္။ က်မ္းပိုဒ္တစ္ခုတြင္ “ဤအခ်ိန္တြင္ ပညာရွိပုဂၢိဳလ္ႀကီး သခင္ေယ႐ႈ တည္ရွိခဲ့သည္။ သူ၏ဦးေဆာင္မႈသည္ ေကာင္း၍ သူ႕ကို ျမင့္ျမတ္ေသာသူအျဖစ္သိရွိခဲ့ရသည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာတုိင္းတပါးမွလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သူ၏တ ပည့္ ေတာ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ပိလတ္မင္းႀကီးက သူ႕ကုိ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္ သတ္ရန္ အမိန္႔ေပး ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားက သူ႕ကို မစြန္႕ပစ္ခဲ့ေပ။ သူ တုိ႕က သခင္ေယ႐ႈသည္ သံုးရက္ေျမာက္ ေသာေန႕တြင္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ေၾကာင္း၊ သူသည္ ပေရာဖက္မ်ားေျပာခဲ့သည့္အ တုိင္း ေမရွီယျဖစ္ေၾကာင္း ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

Julius Africanus က သမုိင္းပညာရွင္ Thallus ေဖာ္ျပေသာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ကားတုိင္တင္ သတ္ျခင္း (Extant Writings,18) ကုိ ကုိုးကားေထာက္ခံခဲ့သည္။

Pliny the Younger က Letters 10:96 ထဲတြင္ ကနဦးခရစ္ယာန္မ်ား၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းထဲတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈကို ဘုရားသခင္အျဖစ္ကိုးကြယ္ေၾကာင္း၊ သူတုိ႕၏ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ က်က္ သေရရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပဲြေတာ္ႏွင့္ ပဲြေတာ္မဂၤလာကို ေထာက္ ခံအားေပး ေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဗာဗုလုန္လူမ်ိဳး Talmud (Sanhedrin 43a)က သခင္ေယ႐ႈသည္ ပသခါပဲြတြင္ အေသခံခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သူ႕ကို နတ္၀င္သူႏွင့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၏မွားယြင္းေသာ ပေရာဖက္အျဖစ္စြပ္စြဲျခင္းခံခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ထားသည္။

Lucian of Samosata သည္ ႏွစ္ရာစုတြင္ ဂရိစာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူကခရစ္ယာန္မ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈကို ကိုးကြယ္ေၾကာင္း၊ သူက အသစ္ေသာသြန္သင္မႈမ်ားေဟာေျပာခဲ့ေၾကာင္း၊ သူသည္ လူသားမ်ားအတြက္ အေသခံေၾကာင္းကို ၀န္ခံခဲ့သည္။ သူက သခင္ေယ႐ႈ၏သြန္သင္မႈတြင္ ယံုၾကည္သူမ်ား ညီအစ္မ်ားျဖစ္ၾကျခင္း၊ ကယ္တင္ျခင္းရရွိျခင္း၏အေရးပါမႈ၊ႏွင့္အျခားေသာဘုရားအတုမ်ား စြန္႕ပစ္ျခင္း၏အ ေရးပါမႈစသည္တုိ႕ပါ၀င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ပညတ္ေတာ္ အတုိင္းအသက္ ရွင္ခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႕သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႕သည္ ေသျခင္းတရားကို မေၾကာက္ခဲ့ၾကေပ။ သူတုိ႕သည္ မိမိကုိယ္ကို ဆက္ကပ္ေသာသူမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်င့္မ်ားက်င့္ရန္ မိမိဆႏၵကို ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

Mara Bar-Seration က သခင္ေယ႐ႈသည္ ပညာရွိပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူကို ဣသေရလမ်ား၏ရွင္ဘုရင္အျဖစ္လူမ်ားစြာတုိ႕က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားက သူ႕ကို ကားတုိင္ တင္သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားအားသြန္သင္သည္ ၾသ၀ါဒအတုိင္းအသက္ရွင္ ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

Gnostic စာေစာင္မ်ား (The Gospel of Truth, The Apocrphon of John, The Gospel of Thomas, The Treatise on Resurrection, etc.) တြင္လည္း သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

တကယ္တန္းက်ေတာ့ သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို ခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသာသူမ်ား ေျပာၾကားျခင္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႕မွာ- သခင္ေယ႐ႈသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ (Josephus)။ “အ့ံၾသဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာ” ကုိ ျပဳသူ၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားကို အသစ္ေသာတရားကိုေပးသူ၊ ယုဒ ျပည္တြင္ သူတုိ႕အတြက္ ပသခါပြဲေန႕တြင္ ကားတုိင္တင္ျခင္းခံသူ (Babylonian Talmud) ၊သူသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကာမွီျပန္ႂကြလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း (Eliezer)၊ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားက သူ႕ကို ဘုရားသခင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခဲ့ေၾကာင္း(Pliny the Younger) စသည္တုိ႕ျဖစ္သည္။

ေလာကသမုိင္းႏွင့္ က်မ္းစာသမိုင္းတြင္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အမွန္တည္ရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံ ေျပာဆုိေသာသမိုင္းမွတ္တမ္း အေျမာက္အျမားရွိသည္။သခင္ေယ႐ႈတည္ရွိျခငး္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခုိင္မာ ေသာသက္ေသ အေထာက္အထားတစ္ခုသည္ တမန္ေတာ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးအပါအ၀င္၊ တစ္ရာစုခုႏွစ္တြင္ အသက္ရွင္ေသာ ခရစ္ယာန္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႕က သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အတြက္ အသက္စြန္႕အ ေသခံ၀ံ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လူေတြက မွန္ကန္သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာအရာအတြင္ အသက္စြန္႕ရဲၾကသည္။ သို႕ေသာ္ လိမ္လည္မႈျဖစ္သည္ ဟု ထင္မွတ္ေသာအရာမ်ားအတြင္ မည္သူကမွ အေသမခံရဲၾကေပ။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သခင္ေယ႐ႈသည္ အမွန္တည္ရွိသလား။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အမွန္တည္ ရွိေၾကာင္း သမုိင္းအေထာက္အထားျဖင့္ သက္ေသျပႏုိင္သလား။