တိရိ စၦာန္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိႏုိင္သလား။တိရိ စၦာန္ မ်ားက ၀ိညာဥ္ရိွသလား။


ေမးခြန္း: တိရိ စၦာန္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိႏုိင္သလား။တိရိ စၦာန္ မ်ားက ၀ိညာဥ္ရိွသလား။

အေျဖ:
တိရိ စၦာန္မ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ရွိျခင္းႏွင့္ေကာင္းကင္ ႏုိင္ငံေတာ္သို႕ေရာက္ရွိ ႏုိင္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေသခ်ာစြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ သို႕ေသာ္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပေပးေသာ အေျခခံနည္းဥပေဒသအခ်ိဳ႕တုိ႕ကို ေလ့လာၾကပါစို႕။ လူ (ကမၻာ၊ ၂း၇) ႏွင့္ တိရိ စၦာန္(ကမၻာ၊ ၁း၃၀၊ ၆း၁၇၊ ၇း၁၅၊ ၂၂) တုိ႔သည္ အသက္ရွိေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တိရိ စၦာန္မ်ားႏွင့္ လူသားတုိ႕၏အဓိက ကြာဟမႈသည္ လူသားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး (ကမၻာ၊၁း၂၆-၂၇) တိရိ စၦာန္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းျခင္း၏အဓိပၸါယ္သည္ လူသားတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တူျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚႏုိင္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈရွိျခင္း၊ ဆႏၵရိွျခင္း ႏွင့္ ေသသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာင္ဘ၀ရွိျခင္း တုိ႕ကို ပိုင္ဆုိင္သည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ တိရိ စၦာန္မ်ားသည္ ၀ိညာဥ္ရိွလွ်င္၊ ၎သည္ ထူးျခား မႈတရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ အဓိက ျခားနားမႈသည္ တိရိ စၦာန္မ်ားက ၀ိညာဥ္မရွိေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ ေသၿပီးေနာင္တမလြန္ဘ၀ ဟူ၍မရွိၾကေပ။

တိရိ စၦာန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို လည္း ကမၻာဦးက်မ္း ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း စဥ္းစားရန္လုိအပ္သည္။ ဘုရားသခင္က တိရိ စၦာန္မ်ားကို ဖန္ဆင္းခဲ့၍ လွပသည္ဟု ျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္။ (ကမၻာ၊ ၁း၂၅)။ ထုိ႕ေၾကာင့္ တိရိ စၦာန္မ်ား သည္လည္း ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္တြင္ မေရာက္ႏုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။(ဗ်ာ၊ ၂၁း၁) အႏွစ္တေထာင္အုပ္စိုးျခင္းတြင္လည္း တိရိ စၦာန္မ်ားသည္ ရွိေနၾကမည္ျဖစ္သည္ (ေဟရွာ၊ ၁၁း၆၊ ၆၅း၂၅)။ သုိ႕ေသာ္ထုိတိရိ စၦာန္မ်ားသည္ ယခုကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေမြးျမဴေသာ တိရိ စၦာန္မ်ား ျဖစ္မလား ဟူ၍ လက္မေထာင္ၿပီး ေျပာလို႕မရေပ။ ဘုရားသခင္သည္ တရားေသာအမႈျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံေတာ္သို႕ေရာက္ရွိေသာအခါ သူျပဳေသာအမႈမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းသိရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သိရိွၾကသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
တိရိ စၦာန္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံသို႕ ေရာက္ရွိႏုိင္သလား။တိရိ စၦာန္ မ်ားက ၀ိညာဥ္ရိွသလား။