သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားအရက္ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။


ေမးခြန္း: သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားအရက္ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအတြက္ အရက္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္ ္ပါသလား။

အေျဖ:
။အရက္ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားစြာရွိ သည္ (၀တ္ျပဳ၊ ၁၀း၉ ၊ ေတာလည္၊ ၆း၃၊ တရား၊ ၂၉း၆၊ တရားသူ၊ ၁၃း၄၊၇၊ ၁၄၊ သုတၱံ၊ ၂၀း၁၊ ၃၁း၄၊ ေဟရွာ၊ ၅း၁၁၊ ၂၂၊ ၂၄း၉၊ ၂၈း၇၊ ၁၉း၉၊ ၅၆း၁၂) ဘီယာ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ၀ို္င္ႏွင့္အျခားမူး ယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသံုးေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္ သမၼာက်မ္းစာက တားျမစ္ထားျခင္းမရိွေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားတြင္ အရက္ကို ေဆး၀ါးအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဒသနာ၊၉း၇ ထဲတြင္ “႐ႊင္လန္းေသာစိန္ႏွင့္စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္ေလာ့” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆာလံ၊ ၁၀၄း၁၄-၁၅ ထဲတြင္ “စပ်စ္ရည္သည္လည္း လူတုိကို ႐ႊင္လန္းေစ၏” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အာမုတ္၊ ၉း၁၄ တြင္ ဘုရားသခင္က ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခ်ေပးေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ မိမိဥယ်ဥ္မွ ထြက္ေသာ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္သံုးၾကပါလိမ့္မည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဟရွာ၊ ၅၅း၁ တြင္ “ေငြမပါဘဲ၊ အဘိုးကို မေပးဘဲ လာ၍ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ႏုိ႔ကို ၀ယ္ၾကေလာ့” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္အက်ဴးေသာက္သံုးျခင္းမျပဳရန္ ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူမ်ားကို အက်ပ္အတင္း တားျမစ္ထားပါသည္ (ဧဖက္၊ ၅း၁၈)။ အရက္ကို အလြန္အကၽြံ ေသာက္သံုးေသာသူမ်ားကို ဘုရားသခင္က တားျမစ္ထားပါသည္ (သုတၱံ၊ ၁၃း၁၉-၃၅)။ ခရစ္ယာန္ မ်ားသည္ မိမိကုိယ္ခႏၶာကို တစံုတခု၌ ကၽြန္မခံရန္ သမၼာက်မ္းစာက တားျမစ္ထားပါသည္ (၁ေကာ၊ ၆း၁၂။ ၂ေပ၊ ၂း၁၉)။ အရက္ကို အဆက္မျပတ္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ အရက္ကို စြဲလမ္း ျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တုိ႕သည္ ျပဳေလသမွ်၌ အျခားခရစ္ယာန္မ်ား လွဲက်စရာျဖစ္ေစေသာ အျပဳအမူ (သို႕) အျခားသူမ်ား အျပစျပဳေစတတ္ေသာ အျပဳအမူမ်ား မျဖစ္ေစရန္အတြက္ သမၼာ က်မ္းစာက တားျမစ္ထားပါသည္ (၁ေကာ၊ ၈း၉-၁၃)။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္ပက္၍ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ အရက္ကို အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစမည္ဟု လက္မေထာင္ေျပာၾကားရန္ အလြန္ခဲယဥ္းလွပါသည္ (၁ေကာ၊ ၁၀း၃၁)။

သခင္ေယ႐ႈက ေရမွစပ်စ္ရည္သို႕ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ စပ်စ္ရည္ ေသာက္သံုးႏုိင္ေပသည္ (ေယာ၊ ၂း၁-၁၁၊ မႆဲ၊ ၂၆း၂၉)။ ဓမၼသစ္ေခတ္ကာလတြင္ ေရ သည္ သန္႔ရွင္းမႈမရွိခဲ့ေပ။ ေရသည္ ယခုကဲ့သို႕က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ရန္ သန္႔စင္ျခင္းမျပဳလွ်င္၊ ေရာဂါပိုး၊ အလြန္ေသးငယ္ေသာေရာဂါပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ အျခားညစ္ညမ္းေသာအရာမ်ားသည္ ေရထဲ တြင္ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ ယေန႕တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမရွိေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ထုိအတုိင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္လူေတြက ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ကင္းစင္ရန္ စပ်စ္ရည္ကို ေသာက္သံုးျခင္းျဖစ္သည္။ ၁တိ၊ ၅း၂၃ ထဲတြင္ တိေမာေသက ေရကိုသာအေသာက္ဘဲ စပ်စ္ရည္ကိုသံုးေဆာင္ရန္ ရွင္ေပါလုက ၫႊန္ၾကားထားပါသည္။ (သူသည္ ေရကိုေသာက္သံုးလွ်င္ သူ၏အစာအိမ္ကို ဆုိးရြားစြာ ထိခိုက္ႏုိင္ ေပသည္)။ ထုိအခ်ိန္တြင္ စပ်စ္ရည္ထဲတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ယေန႕ေသာက္သံုး ေသာစပ်စ္ရည္ႏွင့္ျခားနားမႈရိွႏုိင္သည္။ စပ်စ္ရည္သည္ အခ်ိဳရည္ ျဖစ္ရမည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေသာက္သံုးရေသာစပ်စ္ရည္သည္ ယေန႕ေသာက္သံုးေနရေသာစပ်စ္ရည္ႏွင့္ တူညီသည္ ဟူေသာ အဆိုသည္ မွန္ကန္မႈမရွိနုိင္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာက ဘီယာ၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ အျခားမူးယစ္ ေဆး၀ါးပါ၀င္ေသာ အရည္မ်ားေသာက္သံုးျခင္းမျပဳရန္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို တားျမစ္ထားျခင္းမရွိေပ။ အရက္သည္ အျပစ္မဟုတ္ေပ။ ခရစ္ယာန္တုိ႕သည္ အရက္ကို အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ အ႐ူးအမူးေသာက္သံုးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရေပမည္ (ဧဖက္၊ ၅း၁၈၊ ၁ေကာ၊ ၆း၁၂)။

အရက္မနည္းငယ္ေသာက္သံုးျခင္း၌ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈ (သို႕) စြဲလမ္းမႈမရွိႏုိင္ေပ။ ထုိ႕ျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာဆရာ၀န္မ်ားက ႏွလံုးအားတုိးေဆးအတြက္ စပ်စ္ရည္အနည္းငယ္သံုးေဆာင္လွ်င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫႊတ္သည္ ဟု အႀကံေပးထားပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ စပ်စ္ရည္အနည္း ငယ္ကို သံုးေဆာင္ခြင့္ရွိသည္။ အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ အ႐ူးအမူးစြဲလန္းျခင္းတုိ႕သည္ အျပစ္ျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပခ်က္အရ၊ ခရစ္ယာန္တုိ႕သည္ စပ်စ္ရည္ေသာက္ သံုးလွ်င္ စဲြလန္းရန္လြယ္ကူသည္။ အျခားသူမ်ားအတြက္လည္း ထိမိ၍လွဲစရာျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို လံုး၀ ေရွာင္ၾကဥ္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားအရက္ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိပါသလား။