။ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္ပ်က္မည္နည္း။


ေမးခြန္း: ။ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္ပ်က္မည္နည္း။

အေျဖ:
။ခရစ္ယာန္တို႔၏ယုံၾကည္ျခင္းတြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ဘာျဖစ္ပ်က္မည္နည္း ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္႐ႈပ္မႈေတြ အမ်ားအျပားရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားက ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီး ေနာက္လူတိုင္းသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ(သို႔)ငရဲျပည္သို႔မေရာက္မီွေနာက္ ဆုံးေသာတရားစီရင္သည့္ အခ်ိန္ထိ အိပ္ေနသည္ဟု စြဲကိုင္ယုံၾကည္ၾကသည္။ အခ်ိ႕ေသာ သူမ်ားက လူတစ္ဦးသည္ ေသဆုံးသြားသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ထုိသူ၏ ၀ိညာဥ္သည္ တရားစီရင္ျခင္း ခံရ၍ သူတို႔၏၀ိညာဥ္သည္ ခရီးစဥ္ အဆုံးသို႔အေရာက္ ပို႔ေဆာင္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ႈေသာသူမ်ားက လူတစ္ဦးသည္ ေသဆုံးသြားေသာအခါ ထိုသူတို႔၏ ၀ိညာဥ္သည္ ေနာက္ဆုံးေသာရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ေနာက္ဆုံးေသာ တရားစီရင္ျခင္းကိုေစာင့္ဆိုင္းရန္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ(သို႔) ငရဲျပည္တြင္ “ယာယီ” ထိန္းသိမ္္္းျခင္းခံရၿပီး ၄င္းမွတဆင့္ သူတို႔၏ ေနာက္ဆုံးခရီးသို႔အေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့သည္ဟုယုံၾကည္ၾကသည္။ထိုေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားၿပီး ေနာက္ ျဖစ္ပ်က္ရမည့္အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ပတ္သက္၍သမၼာက်မ္းစာက တိက်စြာ မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားသနည္း။ ပထမအေနျဖင့္ သခင္ေယရွ ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္သူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာသြန္သင္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ ယုံၾကည္သူတစ္ဦးသည္ ေသဆုံးသြားသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ထိုသူတို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈကို မိမိကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္လက္ခံ ယုံၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ အျပစ္ ေဆးေၾကာျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။(ေယာ၃း၁၆၊ ၁၈၊ ၃၆) ယုံၾကည္သူ အေနျဖင့္ ေသျခင္းတရားသည္ ခႏၶာကိုယ္မွ ကင္းကြာျခင္းျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ ႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္၀င္စားျခင္းျဖစ္သည္။ (၁ေကာ၊၅း၆-၈၊ ဖိလိပိၸ၊၁း၂၃) သို႔ရာတြင္ (၂ေကာ ၁၅း၅၀-၅၄) ႏွင့္ (၁သက္ ၊၄း၁၃-၁၇) တို႔ တြင္ ယုံၾကည္သူမ်ား ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ဘုန္းေတာ္ျပည့္၀ေသာခႏၶာကိုေပးျခင္း အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ေသဆုံးသြားေသာအခါ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူခ်က္ခ်င္း႐ွိလွ်င္ ယုံၾကည္သူမ်ား ထေျမာက္ျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အဘယ္နည္း။ ယုံၾကည္သူမ်ား၏ ၀ိညာဥ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ ေသဆုံးသြားၿပီး ေနာက္ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္အတူေကာငး္ကင္ ႏိုင္ငံေတာ္(သို႔)ခ်က္ခ်င္းသြားလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္သည္ အုတ္ဂူထဲတြင္ အိပ္ေနျခင္း ျဖစ္ပုံရသည္။ ယုံၾကည္သူမ်ား႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ခႏၶာကိုယ္သည္ ထေျမာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘုန္းေတာ္၀င္စားျခင္းျဖစ္ကာ ၀ိညာဥ္ႏွင့္အတူ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းျဖစ္ သည္။ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္တြင္ယုံၾကည္သူမ်ားသည္၀ိညာဥ္ႏွင့္ေပါင္းစည္းထားေသာ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ဘုန္းေတာ္၀င္စားေသာခႏၶာကို္ယ္ျဖင့္နစၥထာ၀ရ႐ွင္သန္မည္ျဖစ္သည္။(ဗ်ာ ၂၁-၂၂)

ဒုတိယအေနျဖင့္၊ သခင္ေယ႐ႈကို ယုံၾကည္လက္ခံျခင္းမ႐ွိေသာ သူမ်ားအတြက္ ေသျခင္းတရားသည္ နစၥထာ၀ရအျဖစ္ဒဏ္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ယံုၾကည္ သူမ်ားနည္းတူ မယုံၾကည္ သူမ်ားသည္လည္း ေသသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ေနာက္ဆုံး ထေျမာက္ျခင္း ခံရန္ တရားစီရင္ျခင္းခံရန္ ထာ၀ရ ခရီးသို႔သြားေရာက္ရန္ အတြက္ သူတို႔သည္ ယာယီ ေနရာသို႔ပို႔ ေဆာင္ ျခင္းခံရၾကမည္ျဖစ္ ပါသည္။ လုကာ၊ ၁၆း၂၂-၂၃ ထဲတြင္ သူေဌးႀကီးသည္ ေသဆုံးသြား ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆင္းရဲ ဒုကၡခံရေသာ ေနရာ သို႔ခ်က္ခ်င္း ေရာက္႐ွိသြားခဲ့သည္။ ဗ်ာဒိတ္၊(၂၀း၁၁-၁၅)ထဲတြင္ မယုံၾကည္သူေသာသူအား လုံးတို႔သည္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ၾကၿပီး ပလႅင္ျဖဴေ႐ွ႕တြင္တ ရားစီရင္ရန္ မတ္သပ္ရပ္ေနၾကကာ၊ငရဲမီးအိုင္သို႕ပစ္ခ်ျခင္းခံရၾကလိမ့္မည္ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ မယုံၾကည္ သူမ်ားသည္ ေသဆုံးသြားသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သူတို႔၏ ၀ိညာဥ္ ကိုငရဲမီးအိုင္ထဲ၌ပစ္ခ် ျခင္းမခံ ခဲ့ၾကေပ၊ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ခတ္ေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ သိုေလွာင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ မယုံၾကည္သူတို႔သည္ ငရဲမီးအိုင္ ထဲသို႔ခ်က္ခ်င္း ပစ္ခ် ျခင္းမခံၾကရ ေသာ္လည္း ေသဆုံးသြားၿပီး ေနာက္သူတို႔၏ ကံၾကမၼာသည္ စမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္း ေသာအရာ မဟုတ္ေပ။သူေဌးႀကီးက ငါသည္မီးအိုင္တြင္ ျပင္းစြာေသာ ဒုကၡခံခဲရသည္ ဟုငိုေၾကြးခဲ့သည္။ (လု၊၁၆း၂၄)

ထို႔ေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ လူတစ္ဦးသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ (သို႔)ငရဲျပည္သို႕ ခ်က္ခ်င္းေရာက္လွ်င္ ေနာက္ဆုံးေသာ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ၊ထိုပုဂိၢလ္၏ ထာ၀ရ တည္႐ွိမည့္ေနရာတုိ႕ကို ေျပာင္းလဲမွဳ ႐ွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႕ေသာ္ ထုိ၀ိညာဥ္ထာ၀ရတည္ ႐ွိေသာေနရာသုိ႕ ယာယီတည္ရွိေသာေနရာမွ ေျပာင္းလဲသြား မည္ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္သူမ်ား သည္ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမ ႀကီးသစ္သို႔ ေနာက္ဆုံးတြင္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ (ဗ်ာဒိတ္၊၂၁း၁)။ မယုံၾကည္ေသာသူတို႔သည္ ငရဲမီးအိုင္ ထဲသုိ႔ ေနာက္ဆုံးတြင္ ပစ္ခ်ျခင္းကိုခံရၾက မည္ျဖစ္သည္။(ဗ်ာဒိတ၂၀း၁၁-၁၅)ဤသည္ကား လူသားအားလုံး တို႔အတြက္ နစၥထာ၀ရ တည္ရွိရန္ ေနာက္ဆုံးေသာ ခရီးစဥ္ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔၀င္ေရာက္မည္ (သို႔)ငရဲထဲသို႔သြား မည္ဟူသည္မွာ ေလာကတြင္ အသက္ ႐ွင္စဥ္တြင္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ အတြက္ သခင္ေယ႐ႈကို သာယုံၾကည္ျခင္းရွိ/မရွိေပၚ တြင္မႈ တည္သည္။(မႆဲ၊ ၂၅း၄၆ ၊ ေယာ၊ ၃း၁၆)

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
။ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္ပ်က္မည္နည္း။