သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပရာတြင္ မည္သည့္အရာ ကိုဆုိလုိသနည္း။


ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပရာတြင္ မည္သည့္အရာ ကိုဆုိလုိသနည္း။

အေျဖ:
လူသားဖခင္ႏွင့္သား ကဲ့သို႕ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္မဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္သည္ မိန္းမယူ၍ သားရရွိျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္သည္ မာရိႏွင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္းျပဳ၍ ကေလးထြန္းကားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္သည္ လူသားအျဖစ္ထင္ရွားျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယ ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္သည္ (ေယာဟန္ ၁း၁၊ ၁၄)။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ မာရိ သည္ ပဋိသေႏၶစြဲယူျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္သည္။ လုကာ ၁း၃၅ ထဲတြင္ “ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္၏အေပၚမွာသက္ေရာက္ေတာ္ မူ၍၊ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၏တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္သည္ သင့္ကိုလႊမ္းမိုးလိမ့္မည္။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုသန္႕ရွင္းေသာသားသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းကိုခံရလိမ့္မည္” ဟုေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေရာက္လာေသာအခါ ယဇ္ပေရာဟိတ္မင္းက ဤသို႕ေျပာခဲ့သည္။ “သင္သည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏သားမွန္မမွန္သည္ကို ငါတုိ႕အား ေျပာေစျခင္းငွါ၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို တုိင္တည္၍ သင့္ကို က်ိန္ဆုိေစ၏” (မႆဲ ၂၆း၆၃)။ “ေယ႐ႈက၊ သင္ဆုိသည့္အတုိင္းမွန္၏။ ထိုမွ်မက၊ ငါဆုိသည္ကား၊ ေနာင္ကာလ၌လူသားသည္ တန္ခိုးေတာ္၏လက်္ာဘက္၌ ထုိင္လ်က္ မိုဃ္းတိမ္စီး၍ ၾကြလာမည္ကို သင္တုိ႕ျမင္ရၾကလတ့ံ ဟုမိန္႕ေတာ္ မူ၏” (မႆဲ ၂၆း၆၄)။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားက သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကို မုသာႏွင့္ဆုိင္၍ေျပာ ဆုိသည္ဟု ျပစ္တင္ခဲ့ၾကသည္ (မႆဲ ၂၆း၆၅-၆၆)။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိလတ္မင္းႀကီးေရွ႕ေမွာက္တြင္ “ယုဒ လူတို႕က၊ ဤသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္ေသာေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္၌ရွိေသာ ဓမၼ သတ္အတုိင္း ေသထုိက္ပါသည္ဟုေလွ်ာက္ၾက၏” (ေယာဟန္ ၁၉း၇)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ မိမိကိုယ္ကုိ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာေသာအခါ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္ကို မုသာႏွင့္ဆုိင္၍ျမြက္ဆိုေသာသူ၊ ေသထိုက္ေသာသူျဖစ္သနည္း။ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားသည္ “ဘုရားသခင္၏သား ေတာ္” ဟူေခၚရာတြင္သခင္ေယ႐ႈေျပာေသာစကား၏အဓိပၸါယ္ကို သိရွိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ဟုေခၚျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ၏သားေတာ္သည္ “ဘုရားသခင္”ပင္ျဖစ္သည္။ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း သည္ ဘုရားသခင္ကို ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္သူတုိ႕က ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၂၄း၁၅ကို ခ်ိဳးေဖာက္သူ ျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈကို သတ္ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေဟၿဗဲ ၁း၃ထဲတြင္ “ထိုသားေတာ္ သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ပုံသဏၭာန္ျဖစ္သည္” ဟုေဖာ္ျပထား သည္။

အျခားေသာဥပမာတစ္ခုသည္ ေယာဟန္ ၁၇း၁၂ ထဲတြင္ ယုဒကို္ “က်ိန္ျခင္း၏သား” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ေယာဟန္ ၆း၇၁ က ယုဒသည္ ရွိမုန္၏သားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ေယာဟန္ ၁၇း၁၂ ထဲတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယုဒကို “က်ိန္ျခင္း၏သား”ဟု ေခၚသနည္း။ က်ိန္ျခင္း ၏အဓိပၸါယ္သည္ “ပ်က္စီးျခင္း၊ ယိုယြင္းျခင္း၊ျဖဳန္းတီးျခင္း”ျဖစ္သည္။ ယုဒသည္ “ပ်က္စီးျခင္း၊ ယိုယြင္းျခင္း၊ ျဖဳန္းတီးျခငး္” ၏သားမ ဟုတ္ေပ။ သို႕ေသာ္ ထုိအရာမ်ားသည္ ယုဒအသက္တာ၏ ထင္ရွားေသာအမွတ္အသားျဖစ္သည္။ ယုဒသည္ က်ိန္ျခင္းကို ထင္ရွားေစေသာသူျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ၊သခင္ေယ႐ႈသည္လည္း ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ လူ႕ဇာတိအျဖစ္ ထင္ရွားေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္သည္ (ေယာဟန္ ၁း၁၊၁၄)။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပရာတြင္ မည္သည့္အရာ ကိုဆုိလုိသနည္း။