သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏ေသျခင္းႏွင့္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းၾကားကာလတြင္ သူသည္ ငရဲျပည္သို႕သြားခဲ့သလား။


ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏ေသျခင္းႏွင့္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းၾကားကာလတြင္ သူသည္ ငရဲျပည္သို႕သြားခဲ့သလား။

အေျဖ:
ဤေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကီးမားေသာသေဘာထားလႊဲေခ်ာ္မႈရွိခဲ့သည္။ ဤခံယူခ်က္သည္ တမန္ေတာ္မ်ားလုိက္နာက်င့္သံုးျခင္းမွ ျဖစ္လာပါသည္။ “သခင္ေယ႐ႈသည္ ငရဲျပည္သို႕သြားခဲ့သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ “ငရဲျပည္”သို႕သြားခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းပိုဒ္အနည္းငယ္ ရွိသည္။ ဤအခ်က္ကို ေလ့လာရာတြင္ ဦးစြာ ေသျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။

ေဟၿဗဲက်မ္းစာထဲတြင္ ေသျခင္းကို sheol ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “အေသေကာင္မ်ားထားရွိေသာေနရာ” (သို႕) “ ၀ိညာဥ္မ်ားထြက္ခြါသြားေသာေနရာ” ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ငရဲစကားလံုးကို “hades”ဟုေခၚပါသည္။ “အေသေကာင္မ်ားရွိေသာေနရာ”ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းရွိအခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းပုိဒ္မ်ားတြင္ sheol/hades ဟုသံုးေသာအခါ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ တရားစိရင္အတြက္ ေသၿပီးေသာသူမ်ား၏၀ိညာဥ္မ်ား ယာယီစံု႐ံုးေသာေနရာျဖစ္သည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းထဲတြင္ ထိုစကားလံုးတုိ႕၏ မတူညီမႈကို တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ငရဲျပည္ (မီးအုိင္)သည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈမရေသာသူမ်ား၏ ထာ၀ရေနထုိင္မည့္ေနရာႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္းျဖစ္သည္။ Hades သည္ ယာယီထားရွိေသာေနရာျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ငရဲျပည္သို႕မသြားခဲ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ငရဲျပည္သည္ အနာဂတ္ တြင္တည္ရွိေသာေနရာျဖစ္သည္။ ငရဲျပည္သည္ ပလႅင္ျဖဴေရွ႕တရားစီရင္ျခင္းၿပီးေနာက္တည္ရွိ မည့္ေနရာ ျဖစ္သည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၁-၁၅)။

Sheol/Hades မွာ ကယ္တင္ျခင္းရရွိခဲ့ၿပီးေသာသူမ်ား တည္ရွိေသာေနရာႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာ သူမ်ားရွိေသာေနရာဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ခြဲျခားထားသည္။ (မႆဲ ၁၁း၂၃၊ ၁၆း၁၈၊ လုကာ ၁၀း၁၅၊ ၁၆း၂၃၊ တမန္ ၂း၂၇-၃၁)။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိခဲ့ၿပီးေသာသူမ်ားရွိေသေနရာကုိ “ပါရဒိသုခဘံု” ႏွင့္ “အာၿဗဟံရင္ခြင္” ဟုေခၚပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေသာသူမ်ားႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာသူမ်ားသည္ “ႀကီးမားေသာ တြင္းနက္” က ပိုင္းျခားထားပါသည္ (လုကာ ၄း၈-၁၀)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ခ်ီေဆာင္ျခင္း ကို ခံသည့္အခ်ိန္တြင္ သူကယံုၾကည္သူမ်ားကို သူႏွင့္အတူ ခ်ီေဆာင္ခ့ဲသည္ (ဧဖက္ ၄း၈-၁၀)။ ကယ္တင္ ျခင္းမရေသးေသာသူမ်ားရွိေသာေနရာ sheol/hades သည္ နဂိုမူလအတုိင္းက်န္ခဲ့သည္။ မယံုၾကည္သူအား လုံုးတုိ႕သည္ ေနာက္ဆံုးေသာတရားစီရင္ျခင္းအတြက္ ထုိေနရာတြင္ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ sheol/hades တြင္ သြားခဲ့သလား။ ဧဖက္ ၄း၈-၁၀ႏွင့္ ၁ေပ ၃း၁၈-၂၀ အရသြားခဲ့သည္။

ဆာလံ ၁၆း၁၀-၁၁ ကို King James Version တြင္ၾကည့္လွ်င္ ႐ႈပ္ေထြးမႈအခ်ိဳ႕ရွိသည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္၏၀ိညာဥ္ကို မရဏာႏုိင္ငံ၌ပစ္ထားေတာ္မမူ။ ကုိယ္ေတာ္၏သန္႕ရွင္းေသာသူ အားလည္း ပုပ္စပ္ျခင္းကို ရွိေတာ္မမူဘဲလ်က္၊ အသက္ရွင္ျခင္းလမ္းကို ျပၫြန္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ အထံေတာ္ ၌စံုလင္ေသာ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအခြင့္ႏွင့္ လက်္ာေတာ္နားမွာအစဥ္ အၿမဲေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္းအခြင့္ရွိပါ၏။” ဤေနရာတြင္ “ငရဲျပည္” ဟုဘာသာျပန္လွ်င္ မွားသည္။ “သခ်ႌဳင္း” (သို႕) “Sheol”ဟု ဘာသာျပန္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက သူ႕နားတြင္ရွိေသာ ရာဇ၀တ္ေကာင္ကို ဤသို႕ေျပာခဲ့သည္။ “ငါအမွန္ဆုိ သည္ကား၊ ယေန႕တြင္သင္သည္ ငါႏွင့္အတူ ပရဒိသုဘံု၌ရွိလိမ့္မည္” (လုကာ ၂၃း၄၃)။ သခင္ ေယ႐ႈ၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ သခ်ႋဳင္းတြင္းထဲတြင္ရွိသည္။ သူ၏၀ိညာဥ္သည္ အေသေကာင္မ်ားထားရွိေသာေန ရာတဘက္ “ပါရဒိသုဘံု” တြင္ရွိခဲ့သည္။ သူက ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ်ား၏၀ညာဥ္မ်ားကို ပါရဒိသုဘံုမွ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ခ်ီေဆာင္သြားခဲ့သည္။ က်မ္းစာအုပ္ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းအမ်ားအျပားတုိ႕သည္ ဂရိႏွင့္ ေဟၿဗဲဘာသာစကားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ “sheol”, “hades” ႏွင့္ “Hell” တုိ႕ကို မွားယြင္းစြာ (သို႕) အဓိပၸါပယ္လႊဲမွားစြာ ဘာသာျပန္ဆုိၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက သခင္ေယ႐ႈ “ငရဲျပည္” (သို႕) sheol/hades သို႕ေရာက္ရွိျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အျပစ္အတြက္ကုိယ္စားျပဳ ျပစ္ဒဏ္ခံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္တတ္ၾကသည္။ ထိုသို႕ယူဆျခင္းသည္ သမၼာ က်မ္းစာေတာ္ႏွင့္မကိုက္ညီေပ။ သခင္ေယ႐ႈကားတုိင္ေတာ္ေပၚတြင္ အေသခံျခင္းႏွင့္ဆင္းရဲခံျခင္းတုိ႕သည္ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္အတြက္ လုံေလာက္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏အေသြးေတာ္ျမတ္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အျပစ္ဟူသမွ်တုိ႕ကို ေဆးေၾကာေပးခဲ့သည္ (၁ေယာ ၁း၇-၉)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတုိင္ေတာ္ေပၚတြင္ ဆြဲခ်ိတ္ျခင္းခံေသာအခ်ိန္တြင္ ေလာကီလူသားမ်ားအားလုံုး၏အျပစ္မ်ားကို သူ႕အေပၚတြင္ တင္ထမ္း ခဲ့သည္။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ အျပစ္သားျဖစ္ခဲ့သည္။ “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသ ခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ကငး္စင္ေသာသူကို ငါတုိ႕အတြက္ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူ ကား၊ငါတုိ႕သည္ ထုိသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္း တည္း” (၂ေကာ ၅း၂၁)။ အျပစ္ကူးေျပာင္းျခင္းက ခရစ္ေတာ္သည္ ေဂသာေရွမန္ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ အျပစ္တရားအ တြက္ဆုေတာင္းျခင္းကို သတိရေစသည္။ ထိုအျပစ္ခြက္ကို သခင္ေယ႐ႈသည္ကားတုိင္ေတာ္ ေပၚတြင္အ ေသခံခ်ိန္တြင္ သူ႕အေပၚသို႕သြန္းေလာင္းခဲ့သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတုိင္ေတာ္ေပၚဤသို႕ငိုေႁကြးခဲ့သည္။ “အကၽြႏု္ပ္ဘုရား၊ အဘယ္ေၾကာင့္အကၽြႏု္ပ္ကို စြန္႕ပစ္ေတာ္မူသနည္း” (မႆဲ၂၇း၄၆)။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သခင္ေယ႐ႈေပၚတြင္ အျပစ္မ်ားသြန္းေလာင္းထား ေသာေၾကာင့္ သူသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကဲြကာေနခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ခမည္းေတာ္ဘု ရားသခင္ထံ သူ၏၀ိညာဥ္ကို ဆက္ကပ္ခဲ့သည္။ “အကၽြႏု္ပ္၀ိညာဥ္ကို ကုိယ္ေတာ့္လက္၌အကၽြႏု္ပ္အပ္ပါ၏” (လုကာ ၂၃း၄၆)။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကုိယ္စား သူ၏ဆင္းရဲဒုကၡခံျခင္းသည္ ျပည့္စံုခဲ့သည္။ သူ၏၀ိညာဥ္သည္ hades တဘက္ ပါရဒိသုဘံုသို႕သြားခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ငရဲျပည္သို႕မသြားခဲ့ေပ။ သခင္ေယ႐ႈ၏ ဆင္းရဲဒုကၡခံျခင္းသည္ သူေသဆံုးေသာအခ်ိန္တြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ အျပစ္အားလံုးအတြက္ သူေပးဆပ္ ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္သူသည္ သူ၏ခႏၶာကိုယ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရန္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာခႏၶာကုိယ္ ျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ငရဲျပည္သို႕သြားခဲ့သ လား။ မသြားခဲ့ေပ။ သခင္ေယ႐ႈသည္ sheol/hades သို႕သြားခဲ့သလား။ သြားခဲ့သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏ေသျခင္းႏွင့္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းၾကားကာလတြင္ သူသည္ ငရဲျပည္သို႕သြားခဲ့သလား။