သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသာၾကာေန႕တြင္ ကားတုိင္တင္သတ္ျခင္းခံခဲ့သလား။ သို႕ျဖစ္လွ်င္၊ သခင္ေယ႐ႈသည္ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ေသျခင္းမွျပန္လည္ထေျမာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူသည္ သံုးရက္အ တြင္း မည္သည့္အရာလုပ္ခဲ့သနည္း။


ေမးခြန္း: သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသာၾကာေန႕တြင္ ကားတုိင္တင္သတ္ျခင္းခံခဲ့သလား။ သို႕ျဖစ္လွ်င္၊ သခင္ေယ႐ႈသည္ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ေသျခင္းမွျပန္လည္ထေျမာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူသည္ သံုးရက္အ တြင္း မည္သည့္အရာလုပ္ခဲ့သနည္း။

အေျဖ:
သခင္ေယ႐ႈသည္ မည္သည့္ရက္တြင္ ကားတုိင္တင္သတ္ျခင္းခံခဲ့သည္ကိုဂဃနဏ ေဖာ္ျပထား ျခင္းမရွိေပ။ သူသည္ ေသာၾကာေန႕ (သို႕) ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ ကားတုိင္တင္သတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ ဟု ယူဆၾက သည္။ သုိ႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက သခင္ေယ႐ႈေသသည့္ေန႕ကို ေသာၾကာေန႕ႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႕ေရာေထြး မႈကို စိတ္႐ႈပ္ေထြးေသာေၾကာင့္ ၾကာသပေတးေန႕ျဖစ္သည္ဟု ျငင္းဆိုၾကသည္။

မႆဲ ၁၂း၄၀ ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈက ဤကဲ့သို႕ေဖာ္ျပထားသည္။ “ေယာနသည္ ငါးႀကီး၀မ္းထဲမွာ သံုးရက္ ေနရသကဲ့သို႕၊ လူသားသည္ ေျမႀကီးထဲမွာ သံုးရက္ေနရလတံ့။” သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသာၾကာေန႕တြင္ ကား တုိင္တင္သတ္ျခင္းခံသည္ ဟုေျပာဆုိေသာသူမ်ားက သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းမွ သံုးရက္ေျမာက္ ေသာေန႕တြင္ ထေျမာက္သည္ဟု ေျပာဆုိျခင္းအားျဖင့္ အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။ တစ္ရာ စု တြင္ ရွိေသာဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၏စိတ္ထဲတြင္ ေန႕တစ္ေန႕၏အစိတ္အပိုင္းသည္ တစ္ရက္ဟု သတ္မွတ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသာၾကာေန႕ ေန႕လည္ပုိင္းတြင္ သၿဂိဳဟ္ျခင္းခံခဲ့၍ စေနေန႕တေန႕လံုး သခ်ႋဳင္းတြင္းမွာ ေနၿပီး တနဂၤေႏြေန႕မနက္ပိုင္းတြင္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေသာေၾကာင့္ သူသည္ သခ်ႋဳင္းတြင္းထဲမွာ သံုးရက္ ေနခဲ့သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ မာကု ၁၅း၄၂ ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတုိင္တင္သတ္ျခင္းခံခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ “အဘိတ္ေန႕တည္းဟူေသာ ပရကၠဳေန႕ မတုိင္မီ” အေသသတ္ျခင္း ကို ခံခံသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စေနေန႕သည္ ရက္သတၱပတ္၏ေနာက္ဆံုးေန႕ျဖစ္လွ်င္ တနဂၤေႏြ ေန႕မွာ သခင္ေယ႐ႈ ထေျမာက္ေသာေၾကာင့္ သူသည္ ေသာၾကာေန႕တြင္ ကားတုိင္တင္သတ္ျခင္း ခံခဲ့သည္ဟုယူဆရသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသာၾကာေန႕တြင္ အေသခံခဲ့သည္ဟု ယူဆေသာသူမ်ားက မႆဲ ၁၆း၂၁ ႏွင့္ လုကာ ၉း၂၂၌ ေဖာ္ျပထားေသာ သခင္ေယ႐ႈသည္ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႕တြင္ အေသခံသည္ဟု ေဖာ္ျပျခင္းကို အေျခခံထားသည္။ ထိုေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သံုးရက္အျပည့္သခ်ႋဳင္း တြင္းမွာ ေနရန္မလုိအပ္ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာဘာသာျပန္ဆိုျခင္းထဲတြင္ “သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႕တြင္” ထေျမာက္သည္ဟု ဘာသာျပန္ဆုိထားေသာ္လည္း ဤက်မ္းပိုဒ္မ်ားကို “သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႕တြင္” ဘာသာျပန္ဆုိျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ ဟု အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက သေဘာမတူၾကေပ။ မာကု ၈း၃၁ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သံုးရက္ “ကုန္သြားၿပီးေနာက္” ထေျမာက္လိမ့္မည္ဟု ဘာသာျပန္ဆုိထား ပါသည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ၾကသပေတးေန႕တြင္ အေသခံခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုေသာသူမ်ားက ေသာၾကာေန႕တြင္ အေသခံခဲ့သည္ဟု ေျပာဆုိေသာသူမ်ား၏အျမင္ကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ထားသည္။ သူတုိ႕က ေသာၾကာေန႕မွ တနဂၤေန႕မနက္ၾကား၊ သခင္ေယ႐ႈသၿဂိဳဟ္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းၾကားကာလတြင္ အဓိက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ (အနည္းဆံုး အျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ဆယ္) ရွိသည္ဟု ျငင္းဆုိထားပါသည္။ ၾကာသပေတးေန႕တြင္ သခင္ေယ႐ႈအေသခံခဲ့သည္ဟု ျငင္းဆုိေသာသူမ်ားက ေသာၾကာေန႕ႏွင့္တနဂၤေႏြ ေန႕ၾကား ရက္ျပည့္တစ္ရက္သည္ စေနေန႕၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဥပုဒ္ေန႕ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ေနာက္ ထပ္တစ္ရက္ (သို႕) ႏွစ္ရက္ ထပ္ျဖည့္ျခင္းသည္ ျပသနာျဖစ္သည္။ ၾကာသပေတးေန႕တြင္ သခင္ေယ႐ႈအ ေသခံခဲ့သည္ဟု ယူဆေသာသူမ်ားက ဤသို႕ေဖာ္ျပထားသည္။ မိတ္ေဆြသည္ မိတ္ေဆြ၏သူငယ္ခ်င္းကို တနလၤာေန႕ညကတည္းက မေတြ႕ခဲ့သည္ ဟုဆိုၾကပါစို႕။ ေနာက္ၾကာသပေတးေန႕တြင္ ျပန္ေတြ႕ၾကလွ်င္ မိတ္ေဆြသည္ တကယ္တန္းက်ေတာ့ နာရီ ၆၀ (၂႕၅ရက္)ျဖစ္ေသာ္လည္း“သင့္ကို သံုးရက္အတြင္း ငါမေတြ႕”ဟုေျပာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္သခင္ေယ႐ႈသည္ ၾကာသပေတးေန႕တြင္ အေသခံခဲ့လွ်င္ သူ သည္သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႕တြင္ ေသျခင္းမွထေျမာက္သည္ကို ယူဆႏုိင္သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ အေသခံခဲ့သည္ဟု ေျပာေသာသူမ်ားက တစ္ပတ္မွာ ဥပုဒ္ေန႕ႏွစ္ႀကိမ္ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ပထမဥပုဒ္ေန႕ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ (ထိုေန႕သည္ သခင္ေယ႐ႈအေသခံခဲ့ ေသာညျဖစ္သည္ (မာကု ၁၅း၄၂၊ လုကာ ၂၃း၅၂-၅၄)) အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပန္းေမႊးကို ၀ယ္ခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႕သည္ ပန္းေမႊးကို ဥပုဒ္ေန႕ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀ယ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္ (မာကု ၁၆း၁)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ အေသခံသည္ဟု ေထာက္ခံေသာသူမ်ားက “ဥပုဒ္”ေန႕ကို ပသခါပြဲေန႕ ဟု စဲြကိုင္ထားသည္။ (၀တ္ျပဳ ၁၆း၂၉-၃၁၊ ၂၃း၂၄-၃၂၊ ၃၉ ထဲတြင္ သန္႕ရွင္းေသာေန႕ရက္မ်ားသည္ ရက္တစ္ပတ္၏ခုနစ္ရက္ေန႕ ဥပုဒ္ေန႕ျဖစ္သည္ဟု သီးသန္႕ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။) ဒုတိယဥပုဒ္ေန႕သည္ သာမန္အားျဖင့္ အပတ္၏စေနေန႕ျဖစ္သည္။ လုကာ ၂၃း၅၆ ထဲတြင္ ဥပုဒ္ေန႕မတုိင္မီ ပန္းေမႊးကို ၀ယ္ယူ ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျပန္လွည့္လည္၍ သူတုိ႕၏ပန္းေမႊးမ်ားျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထား ပါသည္။ ထုိေနာက္ သူတုိ႕သည္ “ဥပုဒ္ေန႕တြင္ အနားယူခဲ့ၾကသည္” (လုကာ ၂၃း၅၆)။ သူတို႕၏တင္ျပလို ေသာအခ်က္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဥပုဒ္ေန႕ႏွစ္ခုမရွိလွ်င္ ဥပုဒ္ေန႕လြန္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပန္းေမႊးမ်ားကို ၀ယ္ယူႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္၊ ဥပုဒ္ေန႕မတုိင္မီ ထိုပန္းေမႊးမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပုဒ္ေန႕ႏွစ္ခါရွိ သည္ဟု ႐ႈျမင္ေသာသူမ်ားက ခရစ္ေတာ္သည္ ၾကာသပေတးေန႕တြင္ ကားတုိင္တင္သတ္ျခင္းခံခဲ့လွ်င္ အလြန္သန္႕ရွင္းေသာ ဥပုဒ္ေန႕ (ပသခါပြဲ) သည္ ၾကာသပေတးေန႕ ေန၀င္ေသာအခ်ိန္တြင္ အစျပဳၿပီး၊ ဥပုဒ္ ေန႕ (သို႕) စေနေန႕ အစ၊ ေသာၾကာေန႕ ေန၀င္ေသာအခ်ိန္တြင္ အဆံုးသတ္ပါလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္ ပထမ ဥပုဒ္ေန႕ (ပသခါပြဲ)တြင္ ပန္းေမႊးမ်ား၀ယ္ယူခဲ့ၾကလွ်င္ သူတို႕သည္ စေနေန႕တြင္ ၀ယ္ယူၾက ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဥပုဒ္ေန႕ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။

ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ သခင္ေယ႐ႈအေသခံခဲ့သည္ဟု ယူဆေသာသူမ်ား ႐ႈေထာင့္အရ သူတုိ႕၏ေဖာ္ျပခ်က္ သမၼာ က်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အမ်ိဳးသမီးအေၾကာင္းႏွင့္ ပန္းေမႊးမ်ား အေၾကာင္းသည္ က်မ္းစာသြန္သင္ ခ်က္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္မႈမရွိေပ။ မႆဲ ၁၂း၄၀ ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ ကားတုိင္တင္သတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဥပုဒ္ေန႕၊ အသန္႕ရွင္းဆံုးေသာေန႕ (ပသခါပြဲ) သည္ ၾကာသပေတးေန႕ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ (ၾကာသပေတးေန႕ၿပီးဆံုးသြားၿပီး ေနာက္)ေသာၾကာေန႕တြင္ ၀ယ္ယူခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ျပန္ခဲ့ၾကကာ ပန္းေမႊး မ်ားကို ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေနာက္သူတုိ႕သည္ စေနေန႕၊ ၄င္းသည္ ရက္သတၱပတ္၏ေနာက္ဆံုးေသာဥ ပုဒ္ေန႕တြင္ အနားယူခဲ့ၾကသည္။ သူတုိ႕သည္ ထိုပန္းေမႊးမ်ားကို တနဂၤေႏြေန႕မနက္ေစာေစာ သခ်ႋဳင္းသို႕ ယူခဲ့ၾကသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဗုဒၶဟူးေန႕ ေန၀င္ခါနီး၊ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအသံုးျပဳေသာ ျပကၡဒိန္အရ ၾကာသ ပေတးေန႕အစတြင္ သၿဂိဳဟ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအသံုးျပဳေသာ ျပကၡဒိန္ထဲတြင္ ၾကာသပေတးေန႕ ည (တစ္ည)၊ ၾကာသပေတးေန႕(တစ္ရက္)၊ ေသာၾကာေန႕ည (ႏွစ္ည)၊ ေသာၾကာေန႕ (ႏွစ္ရက္)၊ စေနေန႕ ည (သံုးည)၊ စေနေန႕ (သံုးရက္) ျဖစ္သည္ကို သိရွိရသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထ ေျမာက္ခဲ့သည္ကို အတိအက်မသိရေပ။ သို႕ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈသည္ တနဂၤေႏြေန႕မနက္ ေနမထြက္မီ ထ ေျမာက္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္ (ေယာဟန္ ၂၀း၁၊ မာကဒလမာရိ သည္ “မိုးမလင္းမီ” သခ်ႋဳင္းသို႕သြားခဲ့ သည္)။ ထိုေၾကာင့္သခင္ေယ႐ႈသည္ စေနေန႕ေန၀င္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ျပကၡဒိန္အရ တနလၤာေန႕မစမွီ ထေျမာက္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဗုဒၶဟူးေန႕တြင္ သခင္ေယ႐ႈအေသခံခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာသူမ်ား႐ႈေထာင့္မွာ ျပသနာတစ္ခုရွိသည္။ သခင္ေယ႐ႈ၏ရွင္ ျပန္ထေျမာက္ေသာ “ေန႕ရက္” တြင္ ဧေမာက္သြားေသာလမ္း၌ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ သြားလာၾကေသာ တပည့္ေတာ္မ်ား အတူတကြ ေလွ်ာက္သြားခဲ့ၾကသည္ (လုကာ ၂၄း၁၃)။ သခင္ေယ႐ႈကို မမွတ္မိေသာတပည့္ေတာ္မ်ားက သခင္ေယ႐ႈ၏ ကားတုိင္တင္တတ္ျခင္း (၂၄း၂၁)အေၾကာင္းကို သူ႕ထံေျပာခဲ့ၾကၿပီး “ယေန႕သည္ ဤအရာမ်ားျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ေန႕တတိယေျမာက္ေန႕” (၂၄း၂၂) ျဖစ္သည္ ဟု ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ဗုဒၶဟူးေန႕မွ ေသာၾကာေန႕အထိသည္ ေလးရက္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ေျဖရွင္း ခ်က္သည္ သူတုိ႕က ခရစ္ေတာ္၏သၿဂိဳဟ္ျခင္းသည္ ဗုဒၶဟူးေန႕ျဖစ္သည္ဟု ေရတြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႕ က သခင္ေယ႐ႈသၿဂိဳဟ္သည့္ေန႕သည္ ၾကာသပေတးေန႕မွစသည္ကာ ၾကာသပေတးေန႕မွ တနဂၤေႏြေန႕ အထိသည္ သံုးရက္ျဖစ္သည္ဟု ေရတြက္ႏုိင္သည္ဟု ေျပာခဲ့ၾကသည္။

အဓိကအေၾကာင္းရင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကားတုိင္တင္ျခင္းကို သိရွိျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာအရာမဟုတ္ ေပ။ သခင္ေယ႐ႈကားတုိင္တင္သတ္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးလွ်င္ သမၼာက်မ္းစာက သခင္ေယ႐ႈေသ ေသာ ေန႕ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ကို တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္သည္။ အေရးႀကီးဆံုးေသာအရာသည္ သခင္ေယ႐ႈသည္ အေသခံ၍ ေသျခင္းမွ ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ ထေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ၊ အေရးႀကီးဆံုး ေသာအရာသည္ အျပစ္သားမ်ားခံရမည့္ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာဟူသမွ် ယူေဆာင္သြားရန္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသခံျခင္းျဖစ္သည္။ ေယာဟန္ ၃း၁၆ႏွင့္ ၃း၃၆ မ်ားထဲတြင္ မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္လွ်င္ ထာ၀ရအသက္ရရွိသည္ဟု တညီတၫြတ္တည္းေဖာ္ျပထားသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဗုဒၶဟူးေန႕၊ ၾကာသပေတးေန႕ႏွင့္ ေသာၾကာေန႕တြင္ေသလွ်င္ေန႕ရက္သည္ အဓိကမ ဟုတ္ဘဲ သူအေသခံျခင္းသာလွ်င္ အေရးႀကီးသည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသာၾကာေန႕တြင္ ကားတုိင္တင္သတ္ျခင္းခံခဲ့သလား။ သို႕ျဖစ္လွ်င္၊ သခင္ေယ႐ႈသည္ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ေသျခင္းမွျပန္လည္ထေျမာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူသည္ သံုးရက္အ တြင္း မည္သည့္အရာလုပ္ခဲ့သနည္း။