ကာဣန၏မယားသည္ အဘယ္သူနည္း။ ကာဣနက မိမိညီမကုိ မယားအျဖစ္သိမ္းပုိက္ခဲ့ပါသလား။


ေမးခြန္း: ကာဣန၏မယားသည္ အဘယ္သူနည္း။ ကာဣနက မိမိညီမကုိ မယားအျဖစ္သိမ္းပုိက္ခဲ့ပါသလား။

အေျဖ:
ကာဣန၏ မယားသည္ မည္သူျဖစ္သည္ကုိ သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။ ကာဣန၏ မယားသည္ မိမိညီမ အရင္း (သို႕) တ၀မ္းကဲြညီမ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကာဣနက မိမိညီေလးကို သတ္ျဖတ္ေသာအခါ သူသည္ မိမိအသက္ ဘယ္ ေလာက္႐ိွသည္ ကို သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ (ကမၻာ၊ ၄း၈)။ သူတုိ႕သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ အ႐ြယ္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေသာ သူမ်ားျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ၾက၍၊ မိသားစုကုိယ္စီလည္း ရွိႏုိင္ၾကပါသည္။ အာဒံႏွင့္ ဧ၀တုိ႕သည္ ကာဣ နက မိမိညီေလးကို သတ္ေသာအခ်ိန္တြင္ သားသမီးမ်ားစြာ ထြန္းကားခဲ့သည္ကုိ ေသခ်ာသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္သူတို႕သည္ သားသမီးမ်ားစြာ ထြန္းကားခဲ့သည္ (ကမၻာ၊ ၅း၄)။ ကာဣနသည္ မိမိ ညီကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သူသည္ မိမိအသက္အႏၱရာယ္ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္လာခဲ့သည္ (ကမၻာ၊ ၄း၁၄)။ ထုိေၾကာင့္ ထုိအခ်ိန္တြင္ အျခားေသာ ကေလးငယ္မ်ားစြာ ႏွင့္ အာဒံႏွင့္ ဧ၀တုိ႕၏ ေျမး အျမားအျပား ႐ွိနုိင္ေပသည္။ ကာဣန၏မယားသည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႕၏ သမီး (သုိ႔) ေျမးျဖစ္နုိင္ သည္ (ကမၻာ၊ ၄း၁၇)

အာဒံႏွင့္ ဧ၀တုိ႕သည္ ပထမဆံုးေသာ လူသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕၏သားသမီး မ်ားက အိမ္ေထာင္ျပဳရန္အတြက္ အျခားသူမ်ား ေ႐ြးရန္မရွိေပ။ လူေတြအမ်ားအျပားမရွိမီအခ်ိန္၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္သည့္ အခ်ိန္ထိ ဘုရားသခင္က မိသားစုအခ်င္းခ်င္း အိမ္ေထာင္ ျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္ (၀တ္ျပဳ၊ ၁၈း၆-၁၈)။ ယေန႕ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အခ်င္းခ်င္းကာမဆက္ဆံ ၍ သားသမီးရရွိျခင္း၏အေၾကာင္းသည္ သူတုိ႕က မိမိကာမဂုဏ္တပ္မက္မႈကို မခ်ဳပ္တည္းႏုိင္ ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူေတြက အျခားမိသားစုမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ သားသမီးထြန္းကား ေသာအခါ ႏွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားသည္ ကာမဂုဏ္ေနာက္သုိ႕ လုိက္ေလွ်ာက္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ရာစုႏွစ္မ်ား တုိးတက္လာသည့္ႏွင့္အမွ် လူေတြ၏ညစ္ညမ္းေသာ အျပဳအမူသည္လည္းတုိးတက္ လာကာ မ်ိဳးဆက္ သစ္ တစ္ခုမွတစ္ခုသို႕ ေရာဂါဆိုးမ်ားသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႕စြာ ကူးစက္လာ ခဲ့ပါသည္။ အာဒံႏွင့္ဧ၀တုိ႕မွာ ေရာဂါဆိုးမရွိခဲ့ၾကေပ။ သူတို႕၏ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္၌လည္း ယခုကၽြႏု္ပ္ တုိ႕၌ ရွိေသာေရာဂါမ်ိဳးကို အရိွခဲ့ၾကေပ။ အာဒံႏွင့္ ဧ၀တုိ႕ေခတ္ကာလတြင္ ယခုခ်ိန္ကဲ့သုိ႕ ေရာဂါဆုိးရွိလွ်င္ သူတုိ႕သည္ သားသမီးအနည္းငယ္ကိုသာ ထြန္းကားၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ သူတုိ႕သည္ သားသမီးမ်ားစြာ ထြန္းကားခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူတုိ႕ေခတ္ကာလတြင္ မိမိညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳႏုိင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကာဣန၏မယားသည္ အဘယ္သူနည္း။ ကာဣနက မိမိညီမကုိ မယားအျဖစ္သိမ္းပုိက္ခဲ့ပါသလား။