ਮਯ ਅਪਨੇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਆਂਡ ਸਗਦਾ ਹਾਂ?


ਗੁਰਮੁਖੀ
प्रश्न: मय अपणेह जीवन कित्ते परमेश्वर दी इच्छा किवें ज्यांड सग्दा हां? परमेश्वर दी इच्छा ज्यांडन वारे बाइबल क्या आखदी हे?

उत्तर:
परमेश्वर दी इच्छा ज्यांडना जरूरी हे। यीशु आखे हुंदे सच्चे मनण आले ओ हेन जो हुन्कुं ज्यांडदे ते हुंदे पिता दी इच्छा कूं पूरा करेंदें: “जो कोई परमेश्वर दी इच्छा उत्ते चलदे,ओ ही मेरा भाई,बहन ते माँ हे” (मरकुस ३:३५) । डू पुत्रो दी काहानी एच, यीशु महायाजकों ते शास्त्रियों कूं पिता दी इच्छा कूं पूरा न करण दे कारण फटकार दे; खासकर, हुवे, “न पछताये ते न विश्वास कित्ते ने” (मत्ती २१:३२) । सारे कलों मूल ग़ाल ए हे कि, परमेश्वर दी इच्छा ए हे कि अस्सां साडे पापों कलों पछाताप करे ते मसीह एच भरोषा करे। अगर अस्सां पहले कदम कूं होण तक काहनी उठाया, तां अस्सां परमेश्वर होण तक परमेश्वर दी इच्छा कूं स्वीकार काहनी कित्ता।

जेड़े हेक वार अस्सां मसीह कूं विश्वास दे नाल स्वीकार कर घिन्दे से, तां अस्सां परमेश्वर दी संतान बण वेंदे से (यहुन्ना १:१२), ते ओ सकूं हुंदे रास्ते कूं दीखाव्ण दी इच्छा रखदे (भजन संहिता १४३:१०) । परमेश्वर अप्णीह इच्छा कूं छुपावण दी कोशिश नि करेंदा; ओ हिन्कुं साकुं डीखावना चाहंदे । सच्चाई दां ए हे कि, ओ अपणेह वचन एच बहुत आज्ञा डीत्ते सी। साकुं “हर ग़ाल एच धन्यवाद करणा चाहीदा हे,क्योंकि तुवाड़े कित्ते मसीह यीशु एच परमेश्वर दी एही इच्छा हे” (१ थिस्सलुनीकियों ५:१८) । साकुं भले कमों कूं करणा चाहिदे (१ पतरस २:१५) । ते “परमेश्वर दी एही इच्छा हे कि तुस्सां पवित्र बणो : अर्थात् व्यविचार कलों दूर रहो” (१ थिस्सलुनीकियों ४:३) ।

परमेश्वर दी इच्छा ज्यांडन ते पुखता करण दे काबिल हे। रोमियों १२:२ आखदी हे कि, “हिन् संसार दे हान्गुं न बणो, बल्कि तुवाड़े मन दे नये सी वनण नाल तुवाड़ा चाल – चलन वी बदलदा वने, जिन्दे नाल तुस्सां परमेश्वर दी भली, भावती, ते शिद्ध इच्छा कूं अनुभव नाल पता करेंदे रहो।” ए तर्क साकुं हेक अहम क्रम कूं ड्सेंदे; परमेश्वर दी संतान हिन् संसार दे हंगुन बनण कलों न कर ड़ेंदी हे ते हिन्दे बजाये स्वयं कूं आत्मा दे नाल बदलदी वेन्दी हे। जेडे हुंदा मन परमेश्वर दी गालों दी कली नवा सी वेंदे हुन्वाले ओ परमेश्वर दी शिद्ध इच्छा कूं ज्यांड वेन्दी हे।

जेड़े अस्सां परमेश्वर दी इच्छा कूं लभदे हां, तां साकुं पक्का सिवणा चाहीदा हे कि अस्सां कोई एंझी ग़ाल उत्ते ध्यान काहनी डेदे पे जिन्दे कित्ते बाइबल मना करेंदी हे। उदहारण कित्ते, बाइबल चोरी करण कलों मना करेंदी हे; क्योंकि परमेश्वर हिन् ग़ाल उत्ते सीधी ग़ाल कित्ते सी, अस्सां ज्यांडदे हेसे कि ए साडे कित्ते हुन्दी इच्छा काहनी कि अस्सां बैंक दे चोर बणुह - साकुं इथांह तक कि हिन्दे वास्ते प्रार्थना करण दी जरूरत काहनी। हिन्दे आलावा, साकुं हमेशा पक्का होवणा चाहीदा हे कि अस्सां जेडी ग्लांह दे ध्यान लगेंदे पेसे ओ परमेश्वर दी महिमा कित्ते हे ते साकुं हमेशा डुझे कूं आत्मिक रूप एच बडावन कित्ते मदद करसी।

परमेश्वर दी इच्छा कूं ज्यांडना कई वार मुस्किल सी सग्दे क्योंकि हिन्दे कित्ते धीरज दी जरूरत सिंडी हे। हेक ही वार एच परमेश्वर दी सारी इच्छा कूं ज्यांडन दी चाहत स्वभाविक हे, लेकिन एन्झा अक्सर नी सिन्दा। ओ साकुं अप्णीह इच्छा कूं हेक हेक कर दे डीखेन्दा हे – हर हेक कदम उत्ते जीकुं अस्सां विश्वास नाल उठेंदे से – ते एन्झा सिवण ड़ेंदे कि अस्सां हरसमय हुंदे उत्ते भरोसा करेंदे रहूं। सारे कलों अहम ग़ाल ए हे कि, जेड़े अस्सां हुंदे कलों अगुं दे मार्गदर्शन कित्ते इन्तजार करेंदे से, अस्सां हूं कमों कूं करेंदे हुवे व्यस्त हुंदे से जिनाह कूं अस्सां ज्यांड दे हां कि हुनाकुं अस्सां करना हे (याकूब ४:१७) ।

अक्सर, अस्सां चाहंदे हेसे कि परमेश्वर खासकर दे साकुं हुक्म डेवे – किथांह कम करणा हे ते किथांह काहनी करणा, किन्दे नाल सादी करणी हे , कैडी कर घिन्णी हे, वगैरहा वगैरहा । परमेश्वर संकुं चुनण दी इजाजत ड़ेंदे , ते, अगर अस्सां हुंदे नाल रहन्दे से, तां ओ साडे गलत चुनाव कूं रोक ड़ेंदे (प्रेरितों दे काम १६:६-७) ।

जितना ज्यादा अस्सां हेक आदमी कूं ज्यांड दे वेंदे से, उतना ज्यादा अस्सां हुन्दी इच्छाओं कूं ज्यांड दे वेंदे से। उदहारण कित्ते, हेक बच्चा हेक व्यस्त सडक दी डूझी तरफ पड़ी हुई हेक बाल कूं डेख्दे जो कि हूं तरफ वन पई हे, लेकिन ओ हिन्कुं चावंड कित्ते हुन्दी तरफ नि भज्दा , क्योंकि ओ ज्यांडदे कि, “मेडा पिता काहनी चाहन्दा कि मय एन्झा करां।” ओ अपणेह पिता लालों हरेक खास परिस्थिति कित्ते सलाह काहनी घिन्दा; ओ ज्यांड दा हे कि हुंदा पिता क्या आखसी क्योंकि ओ अपणेह पिता कूं ज्यांड दा हे। एन्झा ही सच परमेश्वर दे नाल साडे सम्बन्ध वेच हे। जेड़े अस्सां प्रभु नाल चलणा सुरु करेंदे से,हुंदे वचन दा पालन करेंदे ते हुन्दी आत्मा उत्ते निर्भर रहन्दे से, सकूं लगते कि साकुं मसीह दा मन डीत्ता गे (१ कुरिन्थियों २:१६) । अस्सां हुन्कुं ज्यांड दे से, ते ए साकुं हुन्दी इच्छा कूं ज्यांडन एच मदद करेंदे । अस्सां परमेश्वर दे मार्गदर्शन कूं जल्दी लभ घिन्दे से। “खरे आदमी दा रास्ता धर्म दे कारण सीधा हुंदे, लेकिन दुष्ट अप्णीह दुष्टता दे कारण डाहे पोंदे” (नीतिवचन ११:५) ।

अगर अस्सां प्रभु दे नाल नजदीकी नाल चलदे पेसे ते सच्चाई दे नाल साडे जीवनों कित्ते हुन्दी इच्छा कूं पावण दी चाहत रखेंदे वे, तां परमेश्वर हुन्दी इच्छा कूं साडे मनों वेच रख डेसी। परमेश्वर दी इच्छा कूं चाहवंड दी चाबी, साड़ी अप्णीह इच्छा दा होवणा काहनी। “यहोवा कूं अपणेह सोख दा मूल ज्यांड, ते ओ तेडी इच्छाओं कूं पूरा करेसी” (भजन संहिता ३७:४) ।


मुलतानी दे मूल पेज उत्ते वापस वनों
मय अपणेह जीवन कित्ते परमेश्वर दी इच्छा किवें ज्यांड सग्दा हां?