settings icon
share icon
ৱাহং

অরান খুবমগী থৌরাং হায়বসি করিনো?

পাওখুম


অদোম অরাম্বা পোকপীব্রা? পুক লাম্বদু নত্তে, হায়বদি পুন্সিদা করিগুম্বা খর হেন্না ফংনিংবগী খৌরাংবা লৈবীব্রা? অদোমনা পেন্থোকপা সুকঙম ঙমদবা য়ৌনা নুংদা খনবা করিগুম্বা খর লৈবিব্রা? লৈবিরবদি, যীশুনা পাম্বৈ ওইগনি! যীশুনা হায়বীরমই, “ঐহাক্না পুন্সিগী চীঞ্জাক্নি। ঐঙোন্দা লাকপা মহাক অদু কৈদৌঙৈদসু মপুক লামলোই, অদুগা ঐঙোন্দা থাজবা মহাক অদু কৈদৌঙৈদসু খৌরাংবা পোকলোই”(যোহন 6:35)।

অদোম চমমনব্রা? অদোম পুন্সিদা লম্বেল নত্রগা মরম অমা ফংবা সুকঙম ঙমদ্রিব্রা? মঙাল অদু কনাগুম্বনা মুৎথৎখিবদৌনা তৌখিদুনা অদোম সুই অদু ফংবা ঙমদ্রবরা? অদু ওইরবদি, যীশুনা পাম্বৈনি! যীশুনা লাওরমই, “ঐহাক মালেম অসিগী মঙালদুনি। ঐগী তুং ইললিবা মহাক অদু কৈদৌঙৈদসু অমম্বদা চত্ লোই , হায়বদি পুন্সিগী মঙাল ফংগনি” (যোহন 8:12)।

অদোম পুন্সিগী মপান্দা চঙহন্দনা থমখ্রে হায়না করিগুম্বদা খনখিবা লৈব্রা? মনুংদা ইহাঙ হাঙবা অদুগা করিশু লৈতবা থোঙ ময়াম অমা লৈরিবসিদা চঙগে হোৎনখিবা লৈবিব্রা? মপুং ফাব পুন্সি অমা ওইনবগী চঙফম অমা অদোম থিবিরিব্রা? অদু ওইরবদি, যীশুনা পাম্বৈনি! যীশুনা লাওরমই, “থোঙ্গাল অদু ঐহাক্নি; ঐহাক্কী মতেঙনা চঙলকপা মহাক কনবিগনি। মহাক্না চঙলক্লগা অমুক থোকখিবদা, ষঞ্জাবুং থেংনগনি” (যোহন 10:9)।

মী অতৈনা অদোমবু মতম চুপ্পদা নমথদুনা থম্বীব্রা? অদোমগী মরীমতাশিং ৱাখল থেনবা অমদি মমল লৈতবশিংলা? মী খুদিংমকপু অদোমদগী খুদোংচাব লৌননবা তৌদুনা লৈব্রা ওইনা উবিব্রা? অদু ওইরবদি, যীশুনা পাম্বৈনি! যীশুনা হায়বিরমই, “ঐহাক পুকফবা য়াওশেনবদুনি। য়াওগীদমক্তা পুকফবা য়াওশেনবদুনা মথ্বায় থাদোকপা ঙমই....ঐহাক পুকফবা য়াওশেনবদুনি; ঐহাক্না ঐহাক্কী য়াও মশক খঙই অদুগা ঐহাক্কী য়াওনা ঐহাকপু মশক খঙই” (যোহন 10:11, 14)।

পুন্সি অসি লোইরবা মতুংদা করি লাকপা অদোম মদুদা ঙকপা তৌবিব্রা? পুমগনবা নত্রগা কেমগনবা পোৎশিংগীদমক হিংলিবা অদোম চোকথবা পোক্লব্রা? পুন্সিগী ৱাহন্থোক লৈরিব্রা হায়না অদোমনা করিগুম্বদা চিংনবিব্রা? অদোম শিরবা তুংদা হিংবা পামলিব্রা? অদু ওইরবদি, যীশুনা পাম্বৈনি! যীশুনা লাওথোক্লমই, “হিংগৎলকপা অদুসু ঐনি অদুগা পুন্সি অদুসু ঐনি। ঐঙোন্দা থাজরিবা মহাক হিংগনি, মহাক্না শিরবা ফাওবদা; অদুগা ঐঙোন্দা হিংলিবা অমসুং থাজরিবা মহাক কৈদৌঙৈদসু শিররোই” (যোহন 11:25-26)।

পাম্বৈ অদুন করিনো? অচুম্বা অদুনা করিনো? পুন্সি আসিনা করিনো? যীশুনা পাওখুম পীরকখি, “পাম্বৈ অদুসু অচুম্বা অদুসু পুন্সি অদুসু ঐহাক্নি। ঐহাক য়াওদনা কনামত্তনা ঈপাগী নাক্তা লাকপা তৌরোই” (যোহন 14:6)।

অদোমদা ফাওরিবা অরাম্বদু লাইনিংগী অরাম্বনি, অদুনা যীশুতনা কোকহনবা ঙমগনি। অমম্বা কোকহনবা ঙম্বদি যীশু মথন্তনি। যীশু পেন্থোক্লবা পুন্সি অমদা চঙনবগী থোঙ্গাল অদুনি। যীশু অদোমনা থিদুনা লৈরিবা মরুপ অমসুং য়াওশেনবা অদুনি। যীশুদি পুন্সিনি- হন্দক অমসুং মথঙগী মালেমসিদা। যীশুদি পাম্বৈদুনি অরান খুবমগী!

অদোমনা লামলিবগী মরম, অদোমনা অমম্বদা তিনখিবগুম তৌরিবগী মরম, অদোমনা পুন্সিগী ৱাহন্থোক ফংবা ঙমদবগী মরম, পুম্নমকসিনা তাক্লিবদি অদোম ঈপুরোয়দগী তোখায় তারে হায়বনি। বাইবলনা ঐখোয়দা হায় মদুদি ঐখোয় পুম্নমক পাপ চেল্লে, অদুনা মরম ওইদুনা ঈপুরোয়দগী তোঙাল্লে (পাউশন 7:20; রোমীয় 3:23)। নহাক্না খল্লিবা অরানবসিনা নহাক্কী পুন্সিদগী ঈপুরোয় নাথৈদুনা লৈরি। ঈপুরোয়গা মরী অমা থম্ননবা ঐখোয়বু শেম্বিখি। ঐখোয়গী পাপকী মরমনা, ঐখোয়বু অদুগুম্বা ম্‌রী অদুদগী তোখাইহল্লে। হেন্না ফৎতবদি, ঐখোয়গী পাপনা ঐখোয়বু হন্দক অমসুং মথংগী মপোক্তা, লোমনাইদবা পূম্বগী ওইনা ঈপুরোয়দগী তোখাইহনগনি (রোমীয় 6:23, যোহন 3:36)।

ৱাফম অসি করম্না তাইশিন্নবা ঙমগনি? যীশু পাম্বৈ অদুনি! যীশুনা মশামক্কী কোকথক্তা ঐখোয়গী পাপ থোংগৎখি (2 কোরিন্থীয় 5:21)। যীশু ঐখোয়গী মহুত্তা শিখি (রোমীয় 5:8), ঐখোয়না ফংগদবা চৈরাক মহাক্না ফংখি। নুমিৎ হুমনিগী মতুংদা, যীশু শিরুবদগী হিংগৎলকখি, পাপ অমসুং অশিবা মায়থিবা পীবা ঙমলে উৎখি (রোমীয় 6:4-5)। মহাক্না মসি করিগীদমক্তা তৌরিবনো? যীশুনা ৱাহং অসিমক্কী পাওখুম মশামক্তদা পীখি, “মরুপশিংগীদমক্তা মথ্বায় থাদোকপা ঙম্বা মখোয়দগী হেনবা নুংশিবা অমত্তা লৈতে” (যোহন ১৫:13)। যীশু শিখিবসিনা ঐখোয়বু হিংহল্লে। ঐখোয়গী পাপকীদমক মমল পীবা ওইনা মহাক্না শিবনি হায়বসিদা থাজবা থমদুনা, ঐখোয়গী লাইনিং যীশুদা থমলবদি- ঐখোয়গী পাপ পুম্নমক ঙাকপীবগা লোয়ননা চামথোকখিগনি। ঐখোয় অদুদগীদি ঐখোয়গী লাইনিংগী অরাম্বদু কোকখিগনি। মঙালশিং ঙান্দুনতা লৈগনি। ঐখোয় মপুংফাব পুন্সি অমদা খোঙদাগনি। ঐখোয়না ঐখোয়গী খ্বাইদগী ফবা অশেঙবা মরুপ অমসুং পুকফবা য়াওশেনবা কনানো মশক খঙগনি। ঐখোয়না খঙগনি মদুদি ঐখোয়না শিরবা তুংদসু ঐখোয় হিংবা য়ারি- যীশুগা লোয়ননা লাইরৈপাক্তা লোমনাইদনা হিংনবা হিংগৎপিরবা পুন্সি অমদা হিংবা য়ারি!

“মরমদি ঈপুরোয়না মালেম অসিবু অসুক্কী মতিক নুংশি মদুদি মহাক্না মহাক্কী অমত্তা ঙায়রবা মচানিপা পীথোরকখি, মঙোন্দা থাজরবা মহাক অদুদি মাঙবা লৈতনা লোমনাইদবা পুন্সিদা হিংগনি” (যোহন 3:16)।

অইবা অসি পাবদগী নহাক খৃষ্টগী দমক ৱারেপ লৌরব্রা? করিগুম্বা ৱারেপ লৌবা লৈরবদি, মখাগী ‘‘ঐহাক ঙসি খৃষ্টবু লৌশিঞ্জরে’’ হায়বা অসিদা নম্বিয়ু।

Englishমৈতৈলোনগী হোম পেজদা হনবীরকউ

অরান খুবমগী থৌরাং হায়বসি করিনো?
© Copyright Got Questions Ministries