settings icon
share icon
ৱাহং

যীশু খৃষ্টগী ঈশ্বর? যিশু কি কখনও নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করেছিলেন?

পাওখুম


রোমীয়গী অরান খুবম লম্বেলগী অহান্বা ৱাহৈ পরেংদি অসিনি, “মরমদি পুম্নমক পাপ তৌবা মরমনা, ঈপুরোয়গী মতিক মঙাল ফংনদ্রে।” ঐখোয় পুম্নমক পাপ তৌই। জনি 10:30 ঐখোয় পুম্নমক ঈপুরোয়না য়নিংদবা থবকশিং তৌই। লাঞ্জদবা কনামত্তা লৈতে। ঐখোয়গী পুন্সিদা পাপপু করি ওইনা উবা হায়বসিগী মপুং ফারবা শকফম অমা উৎলি। রোমীয়গী অরান খুবম লম্বেল হায়বসিগী অনীশুবা পুয়া, জনি 10:30 না, পাপতগী ওইরকপশিং ঐখোয়দা তম্বী-“মরমদি পাপ তৌরুবগী মমলদি শিবনি; অদুবু ঈপুরোয়গী খুদোলদি ঐখোয়গী ইবুঙো যীশু খৃষ্টগী মতেংদগী ফংবা লোমনাইদবা পুন্সি অসিনি।” জনি 10:30 ঐখোয়না পাপ তৌরুবগী ফংলকপা চৈরাকতি শিবনি। হকচাংনা শিখিবা অসিখক্তা নত্তে, হায়বদি মতমপুম্বগী ওইনা শিখিবা অসিনি! ঈপুরোয়গী ৱাশক ঐখোয়গীদমক লৈরে, “মরমদি ঐনা থাজৈ, হায়বদি, শিবনা ওইরবসু হিংবনা ওইরবসু, লাইরৈপাক্কী পাওপুবশিংনা ওইরবসু, অঙম্বশিংনা ওইরবসু, হৌজিক্কীনা ওইরবসু, কোন্নগীনা ওইরবসু, পাঙ্গনবশিংনা ওইরবসু, অৱাংবনা ওইরবসু, অরুবনা ওইরবসু, কনাগুম্বা অতোপ্পা লেঙলি পাল্লিবনা ওইরবসু, ঐখোয়গী ইবুঙো খৃষ্ট যীশুদা য়াওরিবা ঈপুরোয়গী নুংশিবা অদুদগী ঐখোয়বু খাইদোকহনবা ঙমলরোই (লিভিক্টাস 24:15).

রোমীয়গী অরান খুবম লম্বেলগী অহুমশুবা ৱাহৈ পরেংদি জনি1:1,14 অসিদা খোমজিল্লগা থাদোরকলিবা অসিনি, “অদুবু ঈপুরোয়গী খুদোলদি ঐখোয়গী ইবুঙো যীশু খৃষ্টগী মতেংদগী ফংবা লোমনাইদবা পুন্সি অসিনি।” অ্যাক্ট 20:28 না লাওথোকলি, “অদুবু ঈপুরোয়না মহাক মশাগী নুংশিবা ঐখোয়দা প্রমান তৌদুনা উৎলি, অদু ফাওবদা ঐখোয় পাপচেনবা ওইদুনা লৈরি, খৃস্টনা ঐখোয়গীদমক শিবিখি।” যীশু খৃস্টনা ঐখোয়গীদমক শিবিখি! অ্যাক্ট 20:28 যীশুনা শিবিখিবা অসিনা ঐখোয়গী পাপকী মমল পিখি ঐখোয়গী পাপকী মমল ওইনা!

যিশুর শিষ্য থমাস, যিশুর সম্বন্ধে প্রচার করেছিলেন, “প্রভু এবং আমার ঈশ্বর” বলেন (জন 20:28)। যিশু তাঁকে সংশোধন করেন নি। তিতাস 2:13 আমাদেরকে আমাদের ঈশ্বর এবং পরিত্রাতা – যিশুখ্রিষ্টের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে উৎসাহিত করেন(2 পিটার 1:1 দেখুন)। হিব্রুস 1:8 এ ফাদার যিশুর সম্বন্ধে প্রচার করেছিলেন, “কিন্তু পুত্র সর্ম্পকে তিনি বলেন, “হে ঈশ্বর , আপনার সিংহাসন অনন্তকাল ধরে চিরস্থায়ী হবে, এবং ন্যয়পরায়ণতা আপনার রাজ্যের রাজদন্ড হবে”।

অরান খুবম লম্বেলগী অরোয়বা রেভেলেসান 19:10 রোমীয়গী মতাংদি অরান খুবমগী মহৈশিং অদুনি। (ম্যাথিউ 2:11, 14:33, 28:9, 17; লিউক 24:52; জনি 9:38) অসিদা অঙকপা ফংলবা পাওজেল অসিমক য়াওরি, “মরম অদুনা, থাজবনা চুমথোকমিন্নরবনিনা ঐখোয়না ঐখোয়গী ইবুঙো যীশু খৃষ্টগী মপান্না ঈপুরোয়গা ঈংথনা লৈরসি।” যীশু খৃষ্টগী মপান্না ঐখোয়না ঈংথবগী মরী অমা ঈপুরোয়গা থম্বা ঙমগনি।

রোমীয়গী অরান খুবম লম্বেলদা অদোম চৎপা পাম্বিব্রা? পামলবদি, অশেম্বা লাইশোল অমা মসিদা লৈজরে। নিংশিংবীয়ু, লাইশোন অসি নত্রগা অতোপ্পা লাইশোন অমা হায়বনা (1 জনি 2:2) অদোমবু কনবিবদি ঙমলোই। খৃষ্টদা থাজবা থম্বখক্তনা অদোমবু পাপতগী কনবীবা ঙমগনি। লাইশোন অসি অদোমদা অরান খুবম পীবীনবা অদোমনা ঈপুরোয়বু থাজবা অমসুং মঙোন্দা তৌবীমল খঙবা উৎপা ওইনা মহাক্কী মফমদা হায়জনবগী ইচম চম্বা মওং অমনি। 2 করিয়ান্থিয়ানস 5:21 ‘‘ঈপুরোয়, নহাক্কী মফমদা ঐহাক লাল্লুরে হায়বা ঐহাক খঙজৈ অদুনা মসিগীদমক ঐহাকপু চৈরাক’’।

Englishমৈতৈলোনগী হোম পেজদা হনবীরকউ

যীশু খৃষ্টগী ঈশ্বর? যিশু কি কখনও নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করেছিলেন?
© Copyright Got Questions Ministries