settings icon
share icon
ৱাহং

কোকপিবা ফংলব্রা? মতৌ করম্না শেম্বিবা মপুদগী ঐহাক কোকপিবা ফংবা ঙমগনি?

পাওখুম


পাখোন 13:38 না হায়, “মরম অসিনা, ঐগী ইচিন-ইনাওশিং, যীশু খৃষ্টগী মপান্না অয়োল-অরানগী কোকপিবা ফংই হায়বা ঐখোয়না নখোয়দা ফোংদোকলি’’

কোকপিবা হায়বসি করিনো অদুগা করিগী দমক ঐহাক্না মসি মথৌ তারিবনো?

‘‘কোকপিবা’’ হায়বদি অমোৎপা শেংদোকপা, ঙাকপিবা, লন তোনবা কোকপিবা হায়বনি। ঐখোয়না কনাগুম্বা অমগী মফমদা লাল্লুরবদি, হান্না লৈনরম্বা মরীদু নৌহৌনা অমুক থমবা পাম্বদগী মখোয়দা ঙাকপিনবা হায়জৈ। কনাগুম্বা অমবু ঙাকপিবা মরম চারে হায়দুনা ঙাকপিবা নত্তে। কোকপিনবা মরম চাবা মী অমতা লৈতে। কোকপিবা হায়বসি নুংশিবা উৎপা, মীনুংশি উৎপা, অমসুং থৌজাল উৎপগী থবকনি। কনাগুম্বা অমনা কনাগুম্বা অমগী মাইওক্তা তৌখিবা অদু নুংঙাইতবা অমতা লৈররোই হায়না লৌবা ৱারেপ অদুবু কোকপিবা কৌই।

বাইবলনা ঐখোয়দা অসুম্না হায় মদুদি ঐখোয় পুম্নমক শেম্বিবা মপুদগী কোকপিবা ফংবা মথৌ তাই। ঐখোয় পুম্নমক অয়োল-অরানগী থবক তৌই। পাও শন্দোকপা 7:20 না খঙহল্লি, ‘‘মালেমসিদা অচুম্বা তৌবা অমসুং অয়োল-অরান তৌদবা লাইনিং চেৎপা কনা অমতা লৈতে।’’ 1 যোহান 1:8 না হায়, ‘‘ঐখোয় অয়োল-অরান য়াওদে হায়না হায়রবদি, ঐখোয় মীনম্বনি অমসুং অচুম্বা ঐখোয়দা য়াওদে।’’ অয়োল-অরাল পুম্নমক্না শেম্বিবা মপুগী হায়বা ইন্দে (ঈশৈ লাইরিক 51:4)। মসিগী মরম্না, ঐখোয়না শেম্বিবা মপুদগী কোকপিবা মথৌ তাই। ঐখোয়গী অয়োল-অরানশিং কোকপিদ্রবদি, ঐখোয়না তৌখিবা অয়োল-অরানশিংগী মহৈ ওইনা লোম্বা নাইদনা অৱা নঙগনি। (মত্থি 25:46; যোহান 3:36)।

কোকপিবা—মতৌ করম্না ঐহাক্না ফংবা ঙমগনি?

নুংঙাইবা ৱাফমদি, নুংশি হৈবা অমসুং মীনুংশি হৈবা শেম্বিবা মপুনা – ঐখোয়গী অয়োল-অরানশিং কোকপিবা পাম্মি! 2 পিতর 3:9 না ঐখোয়দা হায়, ‘‘...নখোয়গী দমক ইবুংঙো মহাক খাঙদুনা ঙাইরি, কনা অমতা মাঙবা পামদে, তৌইগুম্বসুং মী খুদিংনা পুক্নিং হোংবা পাম্মি।” শেম্বিবা মপুনা ঐখোয়বু কোকপিবা পাম্মি, মরম অদুনা ইবুংঙো মহাক্না ঐখোয়গী দমক কোকপিনবা থৌরাং তৌদুনা থল্লে।’’

ঐখোয়গী অয়োল-অরানগী অমত্তা ঙাইরবা ফংফম থোকপা চৈরাক্তি অশিবনি। রোমীয় 6:23 গী অহানবা শরুক তংখাইদা হায়, ‘‘অয়োল-অরান তৌরুবগী মহৈদি শিবনি...।’’ ঐখোয়গী অয়োল-অরানগী ফংফম থোকপা মহৈ অদু লোম্বা নাইদবা অশিবা হায়বনি। শেম্বিবা মপুনা, মহাক্কী মপুং ফারবা থৌরাংদা, তাইবং মী অমা ওইনা শায়োনবিরকখি – যীশু খৃষ্ট (যোহান 1:1,14)। ঐখোয়না ফংফম থোকপা শিবগী চৈরাক যীশুনা লৌদুনা পাং মথক্তা শিখি। 2 কোরিন্থীয় 5:21 না ঐখোয়দা হায়, ‘‘অদুগা মঙোন্দা ঐখোয় শিদবা মপুগী লাইনিং চেৎপা ওইরকপা ঙম্নবা, অয়োল-অরান খঙজদবা মহাক্না ঐখোয়গী দমক অয়োল-অরান ওইহল্লে।” ঐখোয়না ফংফম থোকপা শিবগী চৈরাক যীশুনা লৌদুনা পাং তীংদুনা শিখি! শেম্বিবা মপু অমা ওইনা, যীশুগী শিবনা তাইবংপান অপুম্বগী অয়োল-অরানগী দমক কোকপিবা পিবিরে। 1 যোহান 2:2 না লাউথোকই, ‘‘ঐখোয়গী অয়োল-অরালগী দমক মহাক কৎথোকলবা উশিন অদুনি, অমসুং ঐখোয় খক্তগী নত্তে তৌইগুম্বসুং মালেম পুম্বগী অয়োল-অরালগী দমকসু য়াওই।’’ যীশু শিবদগী হিংগৎখি, অয়োল-অরান অমসুং শিবা মহাক্না মাইথীবা পিরবনি লাউথোকখি (1 কোরিন্থীয়: 15: 1-28)। শেম্বিবা মপু থাগৎলু, যীশু খৃষ্টনা শিবদগী হিংগৎপগী মপান্না, রোমীয় 6:23 গী অনিশুবা তংখাই শরুক্তা হায়বা চুম্মি, ‘‘. . .অদুবু ঐখোয়গী ইপুরোই যীশু খৃষ্টগী মপান্দগী ফংবা শেম্বিবা মপুগী খুদোলদি লোম্বা নাইদবা পুন্সি অসিনি।’’

অদোমগী অয়োল-অরানশিং কোকপিবা পাম্বিব্রা? করিগুম্বা ইশাগী পুক্নিং ৱাখলদা ফাওরকপা য়াম্না নীংঙমদবা অশোইবা, কাউথোকপা ঙমদবা লৈব্রা? করিগুম্বা নহাক্না যীশু খৃষ্টদা নহাক্কী কনবিবা মপু ওইনা থাজবা থম্বা ঙম্লবা, নহাক্না তৌখিবা অয়োল-অরালশিংগী কোকপিবা ফংবা ঙমগনি। এফিসা 1:7 না হায়, “শিদবা মপুগী মপুং ফারবা থৌজালগী মতুং ইন্না, মঙোন্দা ঐখোয় মহাক্কী ঈগী মপান্না হন্দোকপিনবা, অয়োল-অরান কোকপিবা ফংজরে।” ঐখোয় কোকপিবা য়ানবা, যীশুনা ঐখোয়গী তোল্লম্বা লমন পিবিরে। নহাক্না তৌগদবা থৌদাংদি যীশুনা ঐখোয়বু কোকপিনবগী মমল পিনবা শিবিখিবা অদুদা যীশুগী মপান্না শেম্বিবা মপুদা কোকপিয়ু হায়না নীজৌ অদুগা ইবুংঙো মহাক্না নহাকপু কোকপিগনি! যোহান 3:16-17 দা য়াম্না ফজবা ৱাপাও য়াওই, “মরমদি শিদবা মপুনা তাইবংপানববু অসুক্কী মতিক নুংশিবিরে, হায়বদি, ইবুংঙো মহাক্কী অমতা ঙাইরবা মচা নিপা পিবিরে; অদুনা মচা নিপা অদুবু থাজবা মী পুম্নমক্না মাঙদদুনা লোম্বা নাইদবা হিংবা ফংনবনি। মরমদি শিদবা মপুনা ইবুংঙো মহাক্কী মচা নিপা তাইবংপানবু মরাল শীননবা থারকপা নত্তে, অদুবু ইবুংঙোগী মপান্না তাইবংপানবু কনবিনবনি।”

কোকপিবা – মসি ইরাই-লাইনা ওইবা য়াব্রা?

হোই, মসি য়াম্না লাই! শেম্বিবা মপুদগী নহাক্না কোকপিবা শেল তানবগুম তানবা ঙম্লোই। শেম্বিবা মপুদগী ফংবা নহাক্কী কোকপিবা অদুগী মমল নহাক্না পিবা ঙম্লোই। মহাক্না মদু ফংবা ঙমগনি, থাজবগী মপান্না, শেম্বিবা মপুগী থৌজাল অমসুং মীনুংশিগী মপান্না। করিগুম্বা নহাক্না যীশু খৃষ্টবু নহাক্কী কনবিবা মপু ওইনা লৌশিনবা পামলবা অমসুং শেম্বিবা মপুদগী কোকপিবা ফংবা পামলবা, নহাক্না হায়জবা অসি হায়জবিয়ু। হায়জবা অসি নৎত্রগা অতোপ্পা হায়জবা অমনা নহাকপু কনবিবা ঙম্লোই। যীশুদা থাজবা থম্বা খক্তদা নহাক্না লংজখিবা অয়োল-অরানশিংদগী কোকপিবা ঙম্মি। হায়জবা অসিদি ইচম চম্না শেম্বিবা মপুদা নহাক্কী থাজবা ইবুংঙো মঙোন্দা ফোংদোকপনি অমসুং নহাকপু কোকপিবগী দমক ইবুংঙো মহাকপু থাগৎপনি। “শেম্বিবা মপু, ইবুংঙো নহাক্কী মাইওক্তা ঐনা অয়োল-অরান লংজরে অমসুং ঐহাক চৈরাক ফংফম থোকলে হায়বা ঐহাক খঙজরে। তৌইগুম্বসুং ঐনা যীশু খৃষ্টবু থাজবগী মপান্না কোকপিবা ফংবা য়ানবা ঐনা ফংগদবা চৈরাক অদু ইবুংঙো মহাক্না লৌখি। অরান-খুভম ফংনবা ঐনা ইবুংঙো নঙোন্দা ঐগী থাজবা থমজরি। ইবুংঙো নহাক্কী অঙকপা থৌজাল অমসুং কোকপিবা অদুগী দমক থাগৎচরি! অমেন!”

অইবা অসি পাবদগী নহাক খৃষ্টগী দমক ৱারেপ লৌরব্রা? করিগুম্বা ৱারেপ লৌবা লৈরবদি, মখাগী ‘‘ঐহাক ঙসি খৃষ্টবু লৌশিঞ্জরে’’ হায়বা অসিদা নম্বিয়ু।

Englishমৈতৈলোনগী হোম পেজদা হনবীরকউ

কোকপিবা ফংলব্রা? মতৌ করম্না শেম্বিবা মপুদগী ঐহাক কোকপিবা ফংবা ঙমগনি?
© Copyright Got Questions Ministries