settings icon
share icon
ৱাহং

ঐহাক্না শিবা মতমদা লাইরৈপাক চতপা শোয়দ্রবনি হায়বসি মতৌ করম্না খঙবা ঙমগনি?

পাওখুম


অদোমগী লোমনাইদবা পুন্সি অমা লৈ অমদি অদোমনা শিবা মতমদা লাইরৈবাক্তা চতপা শোয়দ্রবনি হায়বসি অদোম খঙবীরব্রা? ঈপুরোয়না অদোমবু শোয়হন্নিংদে! বাইবেলনা হায়: “নখোয়গী লোমনাইদবা পুন্সি লৈ হায়বা খঙনবা ঈপুরোয়গী মচানিপা অদুগী মিংদা থাজরিবা নখোয়দা ঐনা ৱারমশিং অসি ইরিবনি” (1 যোহন 5:13)। ঈপুরোয়গী মমাংদা হৌজিকমক অদোম লেপতুনা লৈরে হায়না লৌরসি অদুদগী মহাকনা অদোমদা ৱাহং অসি হংলকই, “ঐনা নখোয়বু করিগীদমক লাইরৈপাক্তা পুগদৌরিবনো?” অদোম করি খুমগনি? অদোম খুম্বা ঙমদবা য়াই। অদোমনা খঙফম থোকপদি ঈপুরোয়না ঐখোয়বু নুংশি অমসুং লোম্বা নাইদনা ঐখোয়না লেল্লুগদবা মফম অদু ঐখোয়না শোয়দনমক্কী মশক খঙবা ঙমনবা লম্বেল অমা মহাকনা পীনবিরে হায়বসিনি। লম্বেল অসিবু বাইবলনা অসুমনা তাকই: “মরমদি ঈপুরোয়না তাইবংপানববু অশুক্কী মতিক নুংশি মরমদি মহাকনা মহাক্কী অমত্তা ঙায়রবা মচানিপা অদুবু এখোয়দা পীবিরে অদুনা মহাকপু থাজবা খুদিংমক মাঙবা নাইদনা লোমনাইদবা পুন্সিদা হিংলগনি” (যোহন 3:16)।

ঐখোয়না অহানবদা খঙগদবদি ঐখোয়বু লাইরৈপাক্তগী লাপথোকহল্লিবা ৱাফম অসিনি। ৱাফম অদুদি মসিনি- ঐখোয়গী পাপ চেনবা হৌনাশানা ঐখোয়বু ঈপুরোয়গা মরী লৈনবদগী লাপথোকহল্লে। হৌনাশা অমসুং অপাম্বদগী ঐখোয় পাপচেনবা ঐবশিংনি। “মরমদি মী পুমনমক পাপ চেনবা মরমনা ঈপুরোয়গী মতিক মঙাল ফংবা ঙমনদ্রে”(রোমীয় 3:23)। ঐখোয়না ইশাবু কনজবা ঙমদে। “মরমদি থৌজালনা নখোয়বু কনবিরে, থাজবনা, ঐখোয়দগী নত্তনা, ঈপুরোয়গী খুদোলনা মসি ঐরে। মী কনামত্তনা চাওথোকতনবা থবকতগী নত্তে”(এফিসিয়া 2:8-9)। ঐখোয় শিরগা নোরোক্তা চতপা মতিক চপ চাবনি। “মরমদি পাপ তৌরুবগী মমলদি শিবনি”(রোমীয় 6:23)।

ঈপুরোয়দি শেঙই অমদি চুমই অদুনা শোয়দনমক্কী পাপ চেনববু চৈরাক পি, অদুবু মহাকনা ঐখোয়বু নুংশিবা মরমনা ঙাকপি হৈবা পীনবিরমলে। যীশুনা হায়রমই: “লম্বী অদুসু অচুম্বা অদুসু হিংবদুসু ঐনি। ঐগী মতেঙ য়াওদনা কনামত্তনা ইপাগী মফমদা লাকপা ঙমদে”(যোহন 14:6)। যীশুনা ঐখোয়গীদমক্তা ক্রোশ মথক্তা শিবিখি: “মরমদি ঈপুরোয়গী মফমদা নখোয়বু পুশিন্নবা, লাইনিং চেতবশিং লাইনিং চেতহল্লে হায়বদি খৃস্টনসু পাপকীদমক অমুক্তং শিবিরে, ইবুঙোবু হকচাংগী মরিদা শিহল্লে অদুবু থৱয়গী মরীদদি হিংহল্লে”(1 পিতর 3:18)। যীশু শিরুবদগী হিংগতহনখি: “ইবুঙো ঐখোয়গী পাপকীদমক শিদোকনবা পিথোকলে অদুগা ঐখোয়বু চুমথোকমিন্নবা ঙমনবগীদমক হিংগতহনবিরে”(রোমীয় 4:25)।

অসুমনা, অহৌবগী ৱাহং অদুদা হন্না অমুক চতসি- “ঐহাকনা শিবা মতমদা লাইরৈপাক্তা চতপা শোয়দ্রবনি হায়বসি ঐহাকনা করমনা খঙগদৌরিবনো? অসিনি পাওখুমদি - মপু ইবুঙো যীশু খৃস্ট্দা থাজবা থম্মু অদু ঐরবদি নখোয়বু লানবিগনি”(পাখোনচতপা 16:31)। “ইবুঙোবু লৌশিঞ্জরবা মী পুমনমক্কী মফমদা, হায়বদি ইবুঙোগী মিংদা থাজরবা মখোয় অদুদা, ঈপুরোয়গী মচাশিং ঐরকনবা ইবুঙোনা মতিক পিনবিরে”(যোহন 1:12)। অদোমনা লোমনাইদবা পুন্সিবু লেমনা ফংবা খুদোল অমগুমনা ফংবা ঙমগনি। “ঈপুরোয়গী খুদোলদি ঐখোয়গী ইবুঙো যীশু খৃষ্টদা লোমনাইদনা হিংবা পুন্সি অসিনি”(রোমীয় 6:23 )। যীশুনা হায়রমই: “মখোয়না পুন্সিদুনা মপুং ফান লৈননবা মরমগীদমক ঐহাক লাকখিবনি” (যোহন 10:10)। অদোমনা লাইরৈপাক্তা যীশুগা লোয়ননা লোমনাইদনা লেনবা ঙমগনি, মরমদি মহাকনা ৱাশকলমই: “অসুমনা ঐনা চততুনা নখোয়গীদমক মফম অমা থৌরাং তৌরবদি, ঐনা লৈরিবা মফম অদুদা নখোয়সু লৈননবা ঐনা অমুক লাক্তুনা নখোয়বু ইনাক্তা পুজেমগনি”(যোহন 14:3)।

অদোমনা যীশু খৃষ্টবু অদোমগী লানবিহৈবা ঐনা লৌশিনবগা লোয়ননা ঈপুরোয়গী মফমদগী ঙাকপি হৈবা ফংনিংলবদি, অদোমনা শোনবা ঙমগদবা লাইশোন অমা মসিদা লৈরে। লাইশোন অসি নত্রগা অতোপ্পা লাইশোন অমা হায়বনা অদোমবু কনবিবদি ঙমলোই। হায়বদি খৃষ্টদা থাজবা থম্বখক্তনা অদোমবু পাপতগী কনবীবা ঙমগনি। লাইশোন অসি অদোমদা অরান খুবম পীবীনবা অদোমনা ঈপুরোয়বু থাজবা অমসুং মঙোন্দা তৌবীমল খঙবা উতপা ঐনা মহাক্কী মফমদা হায়জনবগী ইচম চম্বা মওং অমনি। ‘‘ঈপুরোয়, নহাক্কী মফমদা ঐহাক লাল্লুরে হায়বা ঐহাক খঙজৈ অদুনা মসিগীদমক ঐহাকপু চৈরাক পীবীবা য়ারবনি। অদুবু ঐহাকনা ফংগদবা চৈরাক অদু যীশু খৃষ্টনা ফংবীখিবদগী মহাকপু থাজরুবগী মপান্না ঐহাকপু ঙাকপীরে। ঐহাক ঐহাক্কী পাপতগী মায় লৈথোকচরে অমসুং অরান খুবমগীদমক্তা নহাক্কী মফমদা থাজবা থমজরি। নহাক্কী অঙকপা ফংলবা থৌজাল অমসুং ঙাকপীহৈবা অসিগীদমক নহাকপু থাগতচরি-মসিনি লোমনাইদবা পুন্সিগী খুদোল! আমেন!’’

অইবা অসি পাবদগী নহাক খৃষ্টগী দমক ৱারেপ লৌরব্রা? করিগুম্বা ৱারেপ লৌবা লৈরবদি, মখাগী ‘‘ঐহাক ঙসি খৃষ্টবু লৌশিঞ্জরে’’ হায়বা অসিদা নম্বিয়ু।

Englishমৈতৈলোনগী হোম পেজদা হনবীরকউ

ঐহাক্না শিবা মতমদা লাইরৈপাক চতপা শোয়দ্রবনি হায়বসি মতৌ করম্না খঙবা ঙমগনি?
© Copyright Got Questions Ministries