settings icon
share icon
ৱাহং

রোমীয়গী অরান খুবম লম্বেল হায়বসি করিনো?

পাওখুম


রোমীয়গী অরান খুবম লম্বেল হায়বসি রোমীয় কৌবা বাইবল লাইরিক্কী ৱাহৈপরেংশিং শীজিন্নদুনা অরান খুবমগী খৃষ্টনা পামিন্নবগী লম্বেল অমনি । মসি ঐখোয়না করিগীদমক অরান খুবম মথৌ তারিবনো, ঈপুরোয়না করম্না অরান খুবম পীরিবনো, ঐখোয়না করম্না অরান খুবম ফংগনি অমসুং করিনা অরান খুবমগী মহৈশিং ঐবনো শন্দোক্না তাক্নবা অচুম্বা অদুগা মপাঙ্গল য়াম্না কনবা পাম্বৈ অমনি।

রোমীয়গী অরান খুবম লম্বেলগী অহান্বা ৱাহৈ পরেংদি রোমীয় 3:23 অসিনি, “মরমদি পুম্নমক পাপ তৌবা মরমনা, ঈপুরোয়গী মতিক মঙাল ফংনদ্রে।” ঐখোয় পুম্নমক পাপ তৌই। ঐখোয় পুম্নমক ঈপুরোয়না য়নিংদবা থবকশিং তৌই। লাঞ্জদবা কনামত্তা লৈতে। রোমীয় 3:10-18 না ঐখোয়গী পুন্সিদা পাপপু করি ঐনা উবা হায়বসিগী মপুং ফারবা শকফম অমা উতলি। রোমীয়গী অরান খুবম লম্বেল হায়বসিগী অনীশুবা পুয়া, রোমীয় 6:23 না, পাপতগী ঐরকপশিং ঐখোয়দা তম্বী-“মরমদি পাপ তৌরুবগী মমলদি শিবনি; অদুবু ঈপুরোয়গী খুদোলদি ঐখোয়গী ইবুঙো যীশু খৃষ্টগী মতেংদগী ফলংবা লোমনাইদবা পুন্সি অসিনি।” ঐখোয়না পাপ তৌরুবগী ফংলকপা চৈরাকতি শিবনি। হকচাংনা শিখিবা অসিখক্তা নত্তে, হায়বদি মতমপুম্বগী ঐনা শিখিবা অসিনি!

রোমীয়গী অরান খুবম লম্বেলগী অহুমশুবা ৱাহৈ পরেংদি রোমীয় 6:23 অসিদা খোমজিল্লগা থাদোরকলিবা অসিনি, “অদুবু ঈপুরোয়গী খুদোলদি ঐখোয়গী ইবুঙো যীশু খৃষ্টগী মতেংদগী ফংবা লোমনাইদবা পুন্সি অসিনি।” রোমীয় 5:8 না লাওথোকলি, “অদুবু ঈপুরোয়না মহাক মশাগী নুংশিবা ঐখোয়দা প্রমান তৌদুনা উতলি, অদু ফাওবদা ঐখোয় পাপচেনবা ঐদুনা লৈরি, খৃস্টনা ঐখোয়গীদমক শিবিখি।” যীশু খৃস্টনা ঐখোয়গীদমক শিবিখি! যীশুনা শিবিখিবা অসিনা ঐখোয়গী পাপকী মমল পিখি। যীশুনা হিংগতলকখিবা অসিনা ঈপুরোয়না ঐখোয়গী পাপকী মমল ঐনা যীশুনা শিখিববু য়াবিরে হায়বগী খুদম উতলি।

রোমীয়গী অরান খুবম লম্বেলগী মরীশুবা লেপফম রোমীয় 10:9 অসিনি, “হায়বদি অদোমগী চিলমক্না যীশুবু মপুনি হায়না ইশাগী ইরাল হায়দোকচরবা, লোয়ননা অদোমগী থম্মোয়দা ঈপুরোয়না মহাকপু অশিবদগী হিংগতহনবিরে হায়বগী থাজবা থম্বীরবা, অদোমবু লানবিরগনি।” ঐখোয়গী মহুত শিন্দুনা যীশুনা শিখিবা মরমনা ঐখোয়না তৌগদবা পুম্নমক্তি মহাকপু থাজবা হায়বসিনি, মহাকনা শিবা ঐখোয়গী পাপকী মমলগীনি থাজরিবা -অসুমনা ঐখোয়বু লানবিগনি! রোমীয় 10:13 না মসিবু অমুক হন্না পল্লি, “মরমদি ইবুঙোগী মিংদা থাজরিবা খুদিংমক লানবিগনি।” যীশুনা ঐখোয়গী পাপ কোকপিনবা অমদি ঐখোয়বু মতমচুপ্পগী ঐনা শিখিবদগী কনবিনবা শিবিখি। অরান খুবম, হায়বদি পাপ কোকপিবা, অসিমক যীশু খৃষ্টবু মখোয়গী মপু অমসুং লানবিহৈবা ঐনা লৌশিঞ্জগদবা মীওই খুদিংমক্তা ফংগনি।

রোমীয়গী অরান খুবম লম্বেলগী অরোয়বা মতাংদি অরান খুবমগী মহৈশিং অদুনি। রোমীয় 5:1 অসিদা অঙকপা ফংলবা পাওজেল অসিমক য়াওরি, “মরম অদুনা, থাজবনা চুমথোকমিন্নরবনিনা ঐখোয়না ঐখোয়গী ইবুঙো যীশু খৃষ্টগী মপান্না ঈপুরোয়গা ঈংথনা লৈরসি।” যীশু খৃষ্টগী মপান্না ঐখোয়না ঈংথবগী মরী অমা ঈপুরোয়গা থম্বা ঙমগনি। রোমীয় 8:1 অসিনা ঐখোয়বু তম্বিরি, “মরম অদুনা, হৌজিক খৃষ্ট যীশু নিংলিবশিং মথক্তা অরানবা তাহল্লরোই।” মরমদি যীশুনা ঐখোয়গী মহুততা শিবিখিবা অসিনা ঐখোয়গী পাপকীদমক ঐখোয়বু য়ানিংদবা সুকলৈ লৈররোই। অরোয়বদা, রোমীয় 8:38-39 অসিদগী মমল য়ামলবা ঈপুরোয়গী ৱাশক ঐখোয়গীদমক লৈরে, “মরমদি ঐনা থাজৈ, হায়বদি, শিবনা ঐরবসু হিংবনা ঐরবসু, লাইরৈপাক্কী পাওপুবশিংনা ঐরবসু, অঙম্বশিংনা ঐরবসু, হৌজিক্কীনা ঐরবসু, কোন্নগীনা ঐরবসু, পাঙ্গনবশিংনা ঐরবসু, অৱাংবনা ঐরবসু, অরুবনা ঐরবসু, কনাগুম্বা অতোপ্পা লেঙলি পাল্লিবনা ঐরবসু, ঐখোয়গী ইবুঙো খৃষ্ট যীশুদা য়াওরিবা ঈপুরোয়গী নুংশিবা অদুদগী ঐখোয়বু খাইদোকহনবা ঙমলরোই।”

রোমীয়গী অরান খুবম লম্বেলদা অদোম চতপা পাম্বিব্রা? পামলবদি, অশেম্বা লাইশোল অমা মসিদা লৈজরে। নিংশিংবীয়ু, লাইশোন অসি নত্রগা অতোপ্পা লাইশোন অমা হায়বনা অদোমবু কনবিবদি ঙমলোই। খৃষ্টদা থাজবা থম্বখক্তনা অদোমবু পাপতগী কনবীবা ঙমগনি। লাইশোন অসি অদোমদা অরান খুবম পীবীনবা অদোমনা ঈপুরোয়বু থাজবা অমসুং মঙোন্দা তৌবীমল খঙবা উতপা ঐনা মহাক্কী মফমদা হায়জনবগী ইচম চম্বা মওং অমনি। ‘‘ঈপুরোয়, নহাক্কী মফমদা ঐহাক লল্লুরে হায়বা ঐহাক খঙজৈ অদুনা মসিগীদমক ঐহাকপু চৈরাক পীবীবা য়ারবনি। অদুবু ঐহাকনা ফংগদবা চৈরাক অদু যীশু খৃষ্টনা ফংবীখিবদগী মহাকপু থাজরুবগী মপান্না ঐহাকপু ঙাকপীরে। ঐহাক ঐহাক্কী পাপতগী মায় লৈথোকচরে অমসুং অরান খুবমগীদমক্তা নহাক্কী মফমদা থাজবা থমজরি। নহাক্কী অঙকপা ফংলবা থৌজাল অমসুং ঙাকপীহৈবা অসিগীদমক নহাকপু থাগতচরি-মসিনি লোমনাইদবা পুন্সিগী খুদোল! আমেন!’’

অইবা অসি পাবদগী নহাক খৃষ্টগী দমক ৱারেপ লৌরব্রা? করিগুম্বা ৱারেপ লৌবা লৈরবদি, মখাগী ‘‘ঐহাক ঙসি খৃষ্টবু লৌশিঞ্জরে’’ হায়বা অসিদা নম্বিয়ু।

Englishমৈতৈলোনগী হোম পেজদা হনবীরকউ

রোমীয়গী অরান খুবম লম্বেল হায়বসি করিনো?
© Copyright Got Questions Ministries