settings icon
share icon
प्रश्नः

पवित्रशास्त्र आळशीपणाबद्दल काय म्हणते?

उत्तरः


न्यूटनचा गतीचा पहिला नियम सांगतो की गतीतील एखादी वस्तू हालचालीत राहते, आणि विश्रांतीची वस्तू विश्रांतीमध्ये राहते. हा कायदा लोकांना लागू आहे. काही प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी स्वाभाविकपणे प्रेरित असतात, तर इतर उदासीन असतात, जडत्व दूर करण्यासाठी प्रेरणा आवश्यक असते. आळस हे काहींसाठी जीवनशैली तर सर्वांसाठी प्रलोभन आहे. पण पवित्रशास्त्र हे स्पष्ट आहे की, परमेश्वराने मनुष्यासाठी काम ठरवले आहे म्हणून, आळस हे पाप आहे. “अरे आळशा, मुंगीकडे जा; तिचे वर्तन पाहून शहाणा हो” (नीतिसूत्रे 6: 6).

पवित्रशास्त्रामध्ये आळशीपणाबद्दल खूप काही सांगण्यात आले आहे. नीतिसूत्रे विशेषतः आळशीपणा आणि आळशी व्यक्तीला चेतावणी देण्याविषयी शहाणपणाने भरलेली असतात. नीतिसूत्रे आपल्याला सांगतात की आळशी व्यक्ती कामाचा तिरस्कार करतो: “आळश्याची वासना त्याला मारून टाकते; कारण त्याचे हात श्रम करण्यास कबूल नसतात” (21:25); त्याला झोपेची आवड आहे: “दरवाजा आपल्या बिजागर्‍यांवर फिरतो, तसा आळशी आपल्या अंथरुणावर लोळतो” (26:14); तो सबब देतो: “आळशी म्हणतो, “रस्त्यावर सिंह आहे, चवाठ्यावर सिंह आहे” (26:13); तो वेळ आणि शक्ती वाया घालवतो: “आपल्या कामात हयगय करणारा, नासधूस करणार्‍याचा भाऊ होय” (18:9 केजेव्ही); त्याला विश्वास आहे की तो शहाणा आहे, पण तो मूर्ख आहे: “योग्य उत्तर देणार्‍या सात जणांपेक्षा आळशी आपणाला शहाणा समजतो” (26:16).

नीतिसूत्रे आपल्याला आळशाचा शेवट सांगतात: एक आळशी व्यक्ती सेवक (किंवा कर्जदार) बनतो: “उद्योग्यांच्या हाती अधिकार येतो, पण जे आळशी आहेत त्यांना दास्य प्राप्त होते” (12:24); त्याचे भविष्य अंधकारमय आहे: “हिवाळा लागल्यामुळे आळशी नांगरीत नाही; म्हणून हंगामाच्या वेळी तो भीक मागेल, पण त्याला काही मिळणार नाही” (20:4); तो दारिद्र्यात येऊ शकतो: “आळशाच्या जिवाला हाव असते तरी त्याला काही मिळत नाही; उद्योग्यांचा जीव पुष्ट होतो” (13:4 केजेव्ही).

ख्रिस्ती व्यक्तीच्या जीवनात आळशीपणाला जागा नाही. नवीन विश्वास ठेवणाऱ्याला शिकविण्यात आले आहे कि “... कारण कृपेनेच विश्वासाच्या द्वारे तुमचे तारण झालेले आहे आणि हे तुमच्या हातून झाले असे नाही, तर हे देवाचे दान आहे; कोणी आढ्यता बाळगू नये म्हणून कर्मे केल्याने हे झाले नाही” (इफिस 2:8-9). परंतु जर विश्वास ठेवणारा चुकीच्या पद्धतीने विश्वास ठेवत असेल की देव बदललेल्या नवीन जीवनातून फळाची अपेक्षा करत नाही तर तो निष्क्रिय ठरू शकतो. “आपण सत्कृत्ये करावीत म्हणून ख्रिस्त येशूच्या ठायी निर्माण केलेले असे आपण त्याची हस्तकृती आहोत; ती सत्कृत्ये आचरत आपण आपला आयुष्यक्रम चालवावा म्हणून देवाने ती पूर्वी योजून ठेवली” (इफिस 2:10). ख्रिस्ती लोकांना त्यांच्या कार्यांमुळे वाचवले जात नाही, परंतु ते त्यांच्या कार्यांद्वारे त्यांचा विश्वास दाखवतात (याकोब 2:18, 26). आळशीपणा देवाच्या उद्देश जे सद्कृत्य आहे त्याचे उल्लंघन करते. तथापि, प्रभु ख्रिस्ती लोकांना आळशीपणाच्या प्रवृत्तीवर मात करण्याचा अधिकार देतो (2 करिंथ 5:17).

आपल्या नवीन स्वभावात, आम्ही आमच्या उद्धारकर्त्याच्या प्रेमामुळे परिश्रम आणि उत्पादकतेसाठी प्रेरित आहोत ज्याने आम्हाला सोडवले आहे. आळशीपणा आणि इतर सर्व पापांबद्दलची आपली जुनी प्रवृत्ती ईश्वरीय जीवन जगण्याच्या इच्छेने बदलली आहे: “चोरी करणार्‍याने पुन्हा चोरी करू नये; तर त्यापेक्षा गरजवंताला देण्यास आपल्याजवळ काही असावे म्हणून जे चांगले ते आपल्या हातांनी करून उद्योग करत राहावे” (इफिस 4:28). आम्ही आमच्या विश्वासाद्वारे आमच्या कुटुंबाची तरतूद करण्याच्या आमच्या गरजांबद्दल दोषी ठरतो: “जर कोणी स्वकीयांची व विशेषेकरून आपल्या घरच्यांची तरतूद करत नाही, तर त्याने विश्वास नाकारला आहे; तो माणूस विश्वास न ठेवणार्‍या माणसापेक्षा वाईट आहे” (1 तीमथ्य 5:8 ); आणि देवाच्या कुटुंबातील इतरांसाठी हि ठरतो: “माझ्या व माझ्या सोबत्यांच्या गरजा भागवण्याकरता ह्याच हातांनी श्रम केले, हे तुम्ही स्वतः जाणून आहात. सर्व गोष्टींत मी तुम्हांला कित्ता घालून दाखवले आहे की, तसेच तुम्हीही श्रम करून दुर्बळांना साहाय्य करावे, आणि ‘घेण्यापेक्षा देणे ह्यात जास्त धन्यता आहे,’ असे जे वचन प्रभू येशू स्वतः म्हणाला होता त्याची आठवण ठेवावी” (प्रेषित 20:34-35).

ख्रिस्ती म्हणून, आपल्याला माहित आहे की जर आपण परिश्रम केले तर आपल्या प्रभूकडून आपल्या श्रमांचे प्रतिफळ मिळेल: “चांगले करण्याचा आपण कंटाळा करू नये; कारण आपण न खचलो तर यथाकाळी आपल्या पदरी पीक पडेल. तर मग जसा आपल्याला प्रसंग मिळेल त्याप्रमाणे आपण सर्वांचे व विशेषतः विश्वासाने एका घरचे झालेल्यांचे बरे करावे” (गलती. 6:9-10); “आणि जे काही तुम्ही करता ते माणसांसाठी म्हणून करू नका तर प्रभूसाठी म्हणून जिवेभावे करा. प्रभूपासून वतनरूप प्रतिफळ तुम्हांला मिळेल हे तुम्हांला माहीत आहे. प्रभू ख्रिस्ताची चाकरी करत जा” (कल. 3:23-24); “कारण तुमचे कार्य व तुम्ही पवित्र जनांची केलेली व करत असलेली सेवा आणि तुम्ही देवावर दाखवलेली प्रीती, ही विसरून जाण्यास तो अन्यायी नाही” (इब्री. 6:10).

ख्रिस्ती लोकांनी सुवार्तिक आणि शिष्य होण्यासाठी देवाच्या सामर्थ्याने श्रम केले पाहिजेत. प्रेषित पौल हे आमचे उदाहरण आहे: “आम्ही त्याची [ख्रिस्ताची] घोषणा करतो, सर्व प्रकारच्या ज्ञानाने प्रत्येक माणसाला बोध करतो व प्रत्येक माणसाला शिकवतो; अशासाठी की, प्रत्येक माणसाला ख्रिस्त येशूच्या ठायी पूर्ण असे उभे करावे. ह्याकरता त्याची जी शक्ती माझ्या ठायी जोराने कार्य चालवत आहे तिच्या मानाने मी झटून श्रम करत आहे.”(कलस्सी 1:28-29). स्वर्गामध्ये श्रापाने गुरफटलेले नसले तरी हि ख्रिस्ती लोकांची देवाची सेवा चालू राहील. (प्रकटीकरण 22:3). आजारपण, दुःख आणि अगदी आळशीपणानाच्या पापांपासून संतलोक कायमचे परमेश्वराचे गौरव करतील. “म्हणून माझ्या प्रिय बंधूंनो, प्रभूमध्ये तुमचे श्रम व्यर्थ नाहीत हे तुम्ही जाणून आहात; म्हणून तुम्ही स्थिर व अढळ व्हा आणि प्रभूच्या कामात सर्वदा अधिकाधिक तत्पर असा” (1 करिंथ 15:58).

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

पवित्रशास्त्र आळशीपणाबद्दल काय म्हणते?
© Copyright Got Questions Ministries