settings icon
share icon
प्रश्नः

मला तारण कसे मिळू शकते?

उत्तरः


हा विचारला जाणारा सोपा, परंतु गहन, सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. “मी तारण कसे मिळूव शकेन?”, या जगातील आपले जीवन संपल्यानंतर आपण अनंतकाळ कुठे घालवू शकाल याच्याशी संबंधित आहे. आपल्या सार्वकालिक भविष्यापेक्षा दुसरा कोणताही महत्त्वाचा मुद्दा नाही. एखाद्या व्यक्तीचे तारण कसे होऊ शकते यावर बायबल भरपूर स्पष्ट आहे. फिलिप्पाच्या बंदिगृहाच्या अधिकाऱ्याने पौल व सिलास यांना विचारले, “माझे तारण व्हावे म्हणून मी काय करावे?” (प्रेषितांची कृत्ये 16:30). पौल आणि सिलास यांनी उत्तर दिले, “प्रभु येशूवर विश्वास ठेव म्हणजे तुझे व तुझ्या घराण्याचे तारण होईल” (प्रेषितांची कृत्ये 16:31).

मला तारण कसे मिळू शकते? मला तारण प्राप्त करण्याची गरज का आहे?

आपण सर्व पापाने संक्रमित आहोत (रोम 3:23) आपण पापाने जन्मलो आहोत (स्तोत्र 51:5)) आणि आपण सर्वजण वैयक्तिकरित्या पाप करण्याची निवड करतो (उपदेशक 7:20; 1 योहान 1:8). पापामुळे आपण तारणविरहित होतो. पाप आपल्याला देवापासून वेगळे करते. पापच आपल्याला सार्वकालिक विनाशाच्या वाटेवर नेते.

मला तारण कसे मिळू शकते? तारण कशापासून?

आमच्या पापामुळे, आपण सर्व मृत्यूला पात्र आहोत (रोम. 6:23). पापाचा भौतिक परिणाम म्हणजे शारीरिक मृत्यू, परंतु पापामुळे केवळ हाच मृत्यू घडत नाही. सर्व पाप शेवटी एका अनंत आणि सनातन देवाच्या विरुद्ध केले जाते (स्तोत्र 51:1). त्या कारणास्तव, आपल्या पापाचा न्याय्य दंड देखील सार्वकालिक आणि अनंत आहे. आपल्याला जे वाचविणे आवश्यक आहे ते आहे सार्वकालिक विनाश (मत्तय 25:46; प्रकटीकरण 20:15))

मला तारण कसे मिळू शकते? देवाने तारण कसे पुरविले?

कारण पापासाठी योग्य शिक्षा दंड अनंत आणि चिरंतन आहे, केवळ देवच दंड भरू शकत होता, कारण केवळ तोच अनंत आणि चिरंतन आहे. परंतु देव, त्याच्या दिव्य स्वरूपामध्ये, मरणार नाही. म्हणून देव येशू ख्रिस्ताच्या व्यक्तीमध्ये मनुष्य झाला. देवाने मानवी देह धारण केला, आपल्यामध्ये राहिला आणि शिकविला. जेव्हा लोकांनी त्याला आणि त्याचा संदेश नाकारला आणि त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याने स्वेच्छेने स्वतरू साठी स्वतरू साठी बलिदान दिले आणि स्वतरू ला वधस्तंभावर खिळले (जॉन 10:1)). येशू ख्रिस्त मानव होता, म्हणून तो मरण पावलाय आणि येशू ख्रिस्त देव असल्यामुळे, त्याच्या मृत्यूला अनंत आणि अनंत मूल्य होते. येशूच्या वधस्तंभावरचा मृत्यू हा आमच्या पापासाठी परिपूर्ण आणि संपूर्ण देय होता (1 योहान 2:2). त्याने आमचे पात्र ठरवले. येशूच्या पुनरुत्थानामुळे हे सिद्ध झाले की त्याचा मृत्यू खरोखरच पापासाठी परिपूर्ण बलिदान होता.

कारण पापासाठी योग्य शिक्षा दंड अनंत आणि सार्वकालिक आहे, केवळ देवच दंड भरू शकत होता, कारण केवळ तोच अनंत आणि सनातन आहे. परंतु देवास, त्याच्या दैवीय स्वभावात, मरणे शक्य नव्हते. म्हणून देव येशू ख्रिस्ताच्या व्यक्तित्वामध्ये मनुष्य झाला. देवाने मानवी देह धारण केला, आपल्यामध्ये राहिला आणि त्याने आम्हास शिकविले. जेव्हा लोकांनी त्याला आणि त्याचा संदेश नाकारला आणि त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याने स्वेच्छेने स्वतःचे बलिदान दिले आणि वधस्तंभावर खिळले जाणे पत्करले (योहान 10:15)). येशू ख्रिस्त मानव होता, म्हणून तो मरण पावला; आणि येशू ख्रिस्त देव असल्यामुळे, त्याच्या मृत्यूला सार्वकालिक आणि अनंत मूल्य होते. येशूच्या वधस्तंभावरचा मृत्यू हा आमच्या पापासाठी परिपूर्ण आणि संपूर्ण देय होता (1 योहान 2:2). ज्या परिणामांस आम्ही पात्र होतो, ते त्याने स्वतःवर घेतले. येशूच्या पुनरुत्थानामुळे हे सिद्ध झाले की त्याचा मृत्यू खरोखरच पापासाठी परिपूर्ण बलिदान होता.

मला तारण कसे मिळू शकते? मला तारण प्राप्त करण्यासाठी कोणत्या गोष्टीची गरज आहे?

“प्रभु येशूवर विश्वास ठेव आणि तुझे तारण होईल” (प्रेषितांची कृत्ये 16:31). देवाने सर्व काम आधीच केले आहे. आपण जे काही करणे आवश्यक आहे ते म्हणजे विश्वासाने, देवाने देऊ केलेले तारण स्वीकार करणेे (इफिस 2:8-9). तुमच्या पापांसाठी मोबदला म्हणून पूर्णपणे येशूवर पूर्ण विश्वास ठेवा. त्याच्यावर विश्वास ठेवा आणि आपण मरणार नाही (योहान 3:16). देव तुम्हाला भेट म्हणून तारण देत आहे. आपल्याला फक्त ते स्वीकारायचे आहे. येशू हा तारणाचा मार्ग आहे (योहान 14:6)

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

मला तारण कसे मिळू शकते?
© Copyright Got Questions Ministries