settings icon
share icon
प्रश्नः

येशू हा देवाचा कोकरा आहे याचा काय अर्थ आहे?

उत्तरः


जेव्हा येशूला योहान 1:29 आणि योहान 1:36 मध्ये देवाचा कोकरा म्हटले जाते तेव्हा तो पापासाठी परिपूर्ण आणि अंतिम यज्ञ म्हणून त्याचा उल्लेख करीत आहे. ख्रिस्त कोण होता आणि त्याने काय केले हे समजण्यासाठी, आपण जुन्या करारापासून सुरुवात केली पाहिजे, ज्यात ख्रिस्ताच्या “दोषार्पण” म्हणून येण्याविषयी भविष्यवाणी आहे. (यशया 53:10). खरे तर, जुन्या करारात देवाने स्थापित केलेल्या सर्व यज्ञ व्यवस्थेने येशू ख्रिस्ताच्या येण्याची वाट निश्चित केली होती, जो त्याच्या लोकांच्या पापांसाठी प्रायश्चित म्हणून देव देणार असलेले परिपूर्ण बलिदान आहे (रोम 8:3; इब्री 10े).

यहूदी धार्मिक जीवन आणि यज्ञ प्रणालीमध्ये कोकराच्या बलिदानाने खूप महत्वाची भूमिका होती. जेव्हा बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाने येशूला “जगाचे पाप वाहून नेणारा देवाचा कोकरा” असे संबोधिले (योहान 1:29), ज्या यहूदी लोकांनी त्याचे ऐकले त्या यहूदींनी कित्येक महत्त्वपूर्ण बलिदानांपैकी एकाबद्दल त्वरित विचार केला असेल. वल्हांडण सण अगदी जवळ आला होता, पहिला विचार वल्हांडणाच्या कोकराचा बळी देण्याचा असेल. वल्हांडण सण हा मुख्य यहुदी सुट्टीचा दिवस होता आणि देवाने इस्राएली लोकांना मिसरच्या गुलामीतून सोडवून आणल्याची आठवण करून देई. खरे तर, वल्हांडणाच्या कोकराला ठार मारणे आणि घराच्या दाराच्या चैकटीवर त्याचे रक्त लावणे (निर्गम 12:11-13) ख्रिस्ताच्या वधस्तंभावरच्या प्रायश्चिताच्या कार्याचे एक सुंदर चित्र आहे. ज्यांच्यासाठी तो मरण पावला ते त्याच्या रक्ताने झाकले जातात आणि हे रक्त मृत्यूच्या (आत्मिक) दूतापासून आपले रक्षण करते.

यरुशलेमेच्या मंदिरात दररोजच्या यज्ञात कोकराचा समावेश असलेला आणखी एक महत्त्वाचा यज्ञ होता. दररोज सकाळी आणि संध्याकाळ लोकांच्या पापांसाठी मंदिरात एक कोकरू अर्पण करण्यात येत असे (निर्गम 29:38-42). इतरांप्रमाणेच, हे दैनंदिन यज्ञ, ख्रिस्ताच्या वधस्तंभावरील परिपूर्ण बलिदानाकडे संकेत करीत होते. खरे तर, वधस्तंभावर येशूच्या मृत्यूची वेळ अगदी तीच होती ज्या वेळेस मंदिरात संध्याकाळचे यज्ञ केले जात होते. त्या काळी यहूदी लोक जुन्या कराराचे संदेष्टे यिर्मया आणि यशयाशी परिचित होते, ज्यांनी येणाऱ्याविषयी भविष्यवाणी केली, ज्याला “वधण्यास नेत असलेल्या कोकराप्रमाणे” नेले जाणार होते (यिर्मया 11:19; यशया 53:7) आणि ज्यांचे दुःख आणि बलिदान इस्राएलसाठी मुक्ति दिली जाईल. अर्थात, ती व्यक्ती येशू ख्रिस्ताशिवाय इतर कोणीही नव्हता “देवाचा कोकरा.”

यज्ञपद्धतीची कल्पना आज आपल्यासाठी विचित्र वाटली असली तरी, देय किंवा पुनर्वसन ही संकल्पना अजूनही सहजपणे समजता येते. आम्हाला माहित आहे की पापाचे वेतन म्हणजे मृत्यू (रोम 6:23) आणि आपले पाप आपल्याला देवापासून वेगळे करते. आपल्याला हेदेखील माहित आहे की बायबल शिकवते की आपण सर्व पापी आहोत आणि आपल्यातील कोणीही देवासमोर नीतिमान नाही (रोम 3:23). आमच्या पापामुळे आपण देवापासून विभक्त झालो आहोत आणि आपण त्याच्यासमोर दोषी आहोत. म्हणूनच, आपल्याकडे केवळ अशी आशा आहे की आपण आपल्याद्वारे त्याच्याशी समेट घडवून आणण्यासाठी जर त्याने मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे, आणि त्याने आपला पुत्र येशू ख्रिस्त याला वधस्तंभावर मरावयास पाठविले. पापासाठी प्रायश्चित करण्याकरिता आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्वांच्या पापांचा दंड भरण्यासाठी ख्रिस्त मरण पावला.

पापांसाठी देवाचे सिद्ध बलिदान म्हणून वधस्तंभावरच्या त्याच्या मरणाद्वारे, आणि तीन दिवसांनंतर त्याच्या पुनरुत्थानाद्वारे आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवल्यास आता सार्वकालिक जीवन प्राप्त करू शकतो. आपल्या पापांबद्दल प्रायश्चित म्हणून देवाने स्वतः असे बलिदान दिले जे आमच्या पापांसाठी प्रायश्चित करते हा खरोखरच त्या गौरवी शुभवर्तमानाचा भाग आहे ज्याची घोषणा 1 पेत्र 1:18-21 मध्ये करण्यात आली आहे: “कारण वाडवडिलांच्या परंपरेने चालत आलेल्या तुमच्या निरर्थक वागणुकीपासून, ‘सोने व रुपे’ अशा नाशवंत वस्तूंनी नव्हे, तर निष्कलंक व निर्दोष कोकरा असा जो ख्रिस्त, त्याच्या मूल्यवान रक्ताने ‘तुम्ही मुक्त झाला आहात.’ ज्याचे पूर्वज्ञान जगाच्या स्थापनेच्या आधी झाले होते, तोच काळाच्या शेवटी तुमच्यासाठी प्रकट झाला. तुम्ही त्याच्या द्वारे देवावर विश्वास ठेवणारे झाला आहातय त्या देवानेच त्याला मेलेल्यांतून उठवून त्याचा गौरव केला, ह्यामुळे तुमचा विश्वास व आशा देवावर आहे.”

Englishमराठीच्या पहिल्या पानावर वापस या

येशू हा देवाचा कोकरा आहे याचा काय अर्थ आहे?
© Copyright Got Questions Ministries