settings icon
share icon
Ekibuuzo

Katonda okuba ng’alina obuyinza obwenkomeredde okukola nga bwayagala n’omuntu okuba n’eddembe okusalawo okukola nga bwayagala bikolera bitya awamu?

Okuddamu


Tekisoboka ffe kutegeera mu bujjuvu enkolagana eri wakati w’obuyinza bwakatonda n’eddembe ly’omuntu okukola nga bwayagala wamu n’obuvunanyizibwa bwe. Katonda yekka yamanyi engeri gyebikolera awamu mu ntekateka ye ey’obulokozi. Era okusinga ku nsomesa endala, kikulu nnyo okutegeera era okukkiriza obunafu bwaffe okuba nti tetusobola kutegeera mu bujjuvu Katonda n’ekolagana yaffe naye. Okugenda ewala ennyo ku njuyi zombi kiletera byetumanyi ku bulokozi okwonooneka.

Ebyawandiikibwa byogera bulungi nti Katonda amanyi abo bonna abanalokolebwa.(Abaruumi 8:29; 1 Peteero 1:2). Abaefeeso 1;4 Etugamba 1:4 etugamba nti Katonda “yatulondera mu ye ng'ensi tennaba kutondebwa,” Bayibuli eyogera ku Balokole nga “abalonde” (Abaruumi 8:33; Abaefeeso 1:11; Abakkolosaayi 3:21; 1 Abassesalonika 1:4; 1 Peteero 1:2; 2:9; Matayo 24:22; 31; Makko 13:20, 27; Abaruumi 11:7; 1 Timoseewo 5:21; 2 Timoseewo 2:10; Tito 1;1; 1 Peteero 1:1) Amazima nti abakkiriza balondebwa nga ensi tenatondebwa (Abaruumi 8:29-30; Abaefeeso 1;5, 11), era balondobwa (Abaruumi 9:11; 11:28; 2 Peteero 1:10), okulokolebwa kilabika bulungi.

Bayibuli egamba era nti tulina obuvunanyizibwa okukkiriza Kristu ng’Omulokozi¬ – kyetulina okukola kwekukkiriza Kristu ne tulokoka.( Yokaana 3:16; Abaruumi 10:9-10). Katonda amanyi abanalokoka, Katonda alonda abanalokoka, era ffe tulina okukkiriza Kristu okusobola okulokolebwa. Engeri amazima gano gyegakolamu gonna tesobola kutegeerebwa bwongo bwaffe obukoma (Abaruumi 11:33-36). Obuvunanyizibwa bwaffe kwe kutwala engeri mu nsi yonna (Matayo 28:18-20; Ebikolwa 1;8) Tulekere Katonda ekyokumanya ani analokoka, n’eyalondebwa. Tugondere eky’okubuulira enjiri.

EnglishDdayo ku Luganda Ewasokerwa

Katonda okuba ng’alina obuyinza obwenkomeredde okukola nga bwayagala n’omuntu okuba n’eddembe okusalawo okukola nga bwayagala bikolera bitya awamu?
© Copyright Got Questions Ministries