settings icon
share icon
प्रष्न

तमार सारू ऐकलेसारू उद्धारकर्ता रूपेमा यीषु न माने सारू काही अर्थ छ?

उत्तर


काहि तम यीषु ख्रिस्तेन आपले जीवने मं उद्धारकर्तानी मानेछो ये प्रष्नेन आछेती समझलेसारू यीषु खि््रासत ऐकले मां उद्धारकर्ता षब्देन समझन लेनो लागिह

यीषु ख्रिस्त कुण छ घने काहि लोक यीषु ख्रिस्तेन एक आच्छो मणक्या ऐक महानायक कर्तानी परमेष्वर कर्तानी भविश्येरी वाते केव्हाळो कर्तानी मानछ ये सारी वाते यीषुर विशेमा निष्चय खरो कछ येर परिभाशा हमेन कळवांच कि इ वास्तव रूपेमा कुण छ बायबल हमेन कछ यीषु षरीरेम परमेष्वर छं आनि परमेष्वर मणक्या रूपेमा छ ।(यूहाना 1:1,14) परमेष्वर पृथ्वीप हमेन न सिखायेन, हमेन आचो करेन, हमेन सुधारेन, क्षमा करेन आनि हमारे सारू मरे सारू आयो यीषु ख्रिस्त परमेष्वर सृश्टी न बनायवाळो आनि ये पर प्रभुता चलायवाळो प्रभु छ कहि तम ये यिषु न मानोचो

ऐ उद्धारकर्ता कुण छ आनि हमेन उद्धारकर्ता का आवष्यकता छ ? बायबल हमेन कछ की हम सब हेतानी पाप किदेचा, हम सब हेतानी मादो काम किदेचा (रोमियो 3:10-11) तम पापेरो परिणाम हम परमेष्वरे रिषेन न्याय समोर उभे रेवाळ हेगेचा ऐक न दिखायेवाळेर परमेष्वरे विरोधेमा पापकर्तानी ऐकमात्र देवेर समोर दंडकर्तानी हम उभेचा (रोमियो 6:23,प्रकाषितवाक्य 20:1-15) येरसारो हमेन उद्धारकर्ता गरज छ

यीषु ख्रिस्त पृथ्वीपर आयो आनि हमार सारू स्वतः पर मरळेन लेलदो यीषुरो मरणो हमार पापेरो किंमत देनो हेतो कि हम दे सकानि (2 कुरिन्थियॉं 5:21) यीषु हमार पापेर दंड देयसारो ओर किंमत स्वतःमरळेन लेलदो (रोमिययो 5:8) यीषु मोलेने देनाको कि हमेन देनो लागेनि यीषुरो मरणो पुनरूत्थाननेन दिकाळ दिनो वोर मरणो हमारे पापेरो जुर्मानाकर्तानी देनाको इ कारण छ कि फक्त एकही यीषु उद्धारकर्ता कारण छ (यूहाना 15:6 प्रेरितों के काम 4:12) काहि तम यीषु पर स्वतःरो उद्धारकर्ता रूपेमा भरोसो करो छो

काहि यीषु तमारो वैयक्तिक उद्धारकर्ता मानोछो घने काही लोक ख्रिस्तीपणेन मंडळी न जानो, रूढी परंपरा नुसार चाललो येनच व काही पापेन न करनो आनि पापेती न देखनो देनच ख्रिस्तपणो मानचं हिच ख्रिस्तीपणोचेनी खरो ख्रिस्तीपणो आपले संबंधिमा आचो रेनो हिच खरोच यीषुन आपले वैयक्तिक उद्धारकर्ताकर्तानी माननो येरो अर्थ स्वतःविष्वास आनि भरोसेन रखाळणे जरूरी छ कोई भी दूसरेर विष्वासयेती उद्धार मळेनि केनि भी काहि आछे कामेती क्षमा मळेनी उद्धार प्राप्त करे सारो एक मात्र रस्ता छ स्वत जिवनेमा यीषु न उद्धारकर्ताकर्तानी वोर मरणो मार पापेर किंमत दिनोच ओरो मरणे मार पापेती क्षमा दिनोच वोपर भरोसो करेतीच वोर पुर्नउत्थानेती आनंत जिवन मन मडोळच येन मं मानु छु (यूहाना 3:16) काहि यीषु स्वतःर रूपेम तमारो उद्धारकर्ताच

जर तम यीषु ख्रिस्तेन उद्धाराकर्ता रूपेम माने हियेतो परमेष्वरे काहि षब्द को हळदरकाळो ये विनंतीरो काहि आलग विनंती छेनि काहि बोलनो तमे न सांळाळ सकच फक्त यिषु ख्रिस्तेर क्रुसे पर मरणो वोतीच न वोपर विष्वास करते तमेन पापेती बचावछ इच विंनती ओपर विष्वासकरेती उद्धारेन दिकाळेच आनि धन्यवाद केरो तरी काछ हे परमेष्वर मं मानु छु तमार विरोधेमा पाप किदोछु आजहि साजारो पात्र छु परंतु यीषु ख्रिस्त वो सजारो लायक हेबो स्वतः पर हेलदो कारण मं वो पर विष्वासकर्तानी , वो क्षमान मारे जिवनेमां लेनदो मं उद्धारे सारू मारे मारे न विष्वासेन रखाळे छु तम जो मापर अनुग्रह तथा क्षमा किदेचो आनंतजिवन ऐरो उपहार दिनेचो मं तमारो आभारी छा, धन्यवाद. आमीन

जे काई तम आत वाचे छो प्रभू त्म लारो चालेरे निर्णय लि दे काई? जर हायू काई दिये तो कृपया करण हेठ दे मेल जोकोन “मा आज येशू न मान लिदोचू” देमेलो जाइन बटनेन दाबो

Englishलंबाडी र मुख्य पाने प जाओ

तमार सारू ऐकलेसारू उद्धारकर्ता रूपेमा यीषु न माने सारू काही अर्थ छ?
© Copyright Got Questions Ministries