settings icon
share icon
प्रष्न

काहि तमेन क्षमा मळी? मं परमेष्वररेती कां क्षमा मागरोचो?

उत्तर


प्रेरितो के काम 13:38 घोशणा कररोच की येरसारू हे भयो तम कळालो यीषुरे द्वाराच फक्त पापेर क्षमा होच आनि इस आज खबर तमेन देरो छु

क्षमा काहीच आनि येर आवष्यकता मन का छ

षब्द क्षमा येरो अर्थ- माफ करनो, छोड देनो, उद्धार देनो आनि इ पूर्णवेळोसारो भुल देनो इच क्षमाच हम केरी बारे मां मांदो कराचातो वो न ंहम क्षमा करेरो प्रयत्न कराचा कारण हमार संबंध अगांडीर नही हे जाणो कर्तानी क्षमा येरसारो मळेनि कि कोहि क्षमा लेलेवालो ओर योगेक्षेनी के हि भी क्षमा लायकीरो छेनि क्षमा एक प्रेम, दया वजिक अनुग्रह एक काम छ क्षमा एक मणक्या बारे मा काहि वाते न मनेमा रकाळेड गरज छे नि उं तमार बारे मा काहि करना केद

बाइबल हमेन कछ कि हम परमेष्वरे क्षमा न लेलेनु हम सेहेतानी पाप किदेचा सभोपदेषक 7:20 ये मा घोशणा कर रो च ये पृथ्वी पर को हि असो र्धिर्म मणक्या छेनि जो कोई फक्त आचोछ किदोच उं पाप किदो कोनि छ 1 यूहाना 1:8 इ केरोच जर हम केते इहा कि हम पाप किदे कोनि तो हम स्वतः न धोखा दे रे चा हमारेमां सत्य छे नि सारी पाप आखिरमां परमेष्वरेर नजरे मां गलतेरो काम छ (भजन संहिता 51 : 4) परिणामस्वरूप हमेन परमेष्वरे क्षमा हमार जिवनेमा आवष्यक छ जर हमेन पापेर क्षमा न मळीतो अनंतकाल वोर परिणाम भोगणो लागीय (मत्ती 25:46, यूहाना 3:36)

क्षमा - मन कु मळीये

धन्यवाद बाप परमेष्वर हमार पापेन प्रेमेती, दयाती, हमार पाप क्षमा करे वास तयार छ 2 पतरस 3:9 हमेन कछ कि, तमार बारे मा वाट देखरो छो आनि केरि नाष न हेरो कर्तानी ओर सारू मनेन बदलो एक इ मोको छ देव हमेन क्षमा करनो चाहो छ येरसारो क्षमा करनोकरन उपलब्ध किदोछ

हमार पापेरो न्याय कतो दंड केवळ मरणोछ रोमियो 6:23 आगांडी वात इं च पापेर मजदुरी मरणोछ आनि अनंतेर मृत्यूच हमार पापे सारू रकाड मेलेछ परमेष्वरो पूर्ण वोर तयारीत मणक्यकर्तानी यीषु ख्रिस्तेन बनायो (यूहाना 1:1,14) यीषु क्रुसेपर वो दंडेसारू मरो जेरो हक्कदार मं हम हेते वरर्थ मरणो 2कुरिन्थिययों 5:21 हमेंन षिकावच जे पापेर अज्ञाती हमार पापेरवासु पापी हेगो वोरे माइ हेतानी परमेष्वरेर धार्मिकता हेजाओ यीषु क्रुसेप व दंडेन लेतानी मरो वोर लायक हम हेते परमेष्वरे रूपेमा यीषुरो मरणो सारे संसारे पापेर क्षमा स्वतःपर लेलदो (।यूहाना 2:2 घोशणा करोच उं च हमारो पापेरो प्रायष्चितच , फक्त हमारोच कोनि पनि सारे जगेरो सारी जगेरे पापेरो हि यीषु मरणेप पापेरो मरणेरो विजय जिवनेरो घोशणा कर्तानी उठो (1 कुरिन्थियो 15:1-28) परमेष्वरे स्तुती हो यीषु मरतांनी जीवंत हियो येतीच मन रोमियो 6:23 येरोच दुसरे मार्गेमा सत्य हेगो , परमेष्वररेरो वरदान हमारे प्रभु यीषु ख्रिस्तेमा अनंत जीवनंच

काहि तम तमार पापेर क्षमा मागोचो कहि तम अपराधे मं जायेवाळी वातेती बांधन छो येती तमेन मोकळो हियेर हियेतो पापेर क्षमा चावनतो यीषु ख्रिस्तेन उद्धारकर्ता कर्तानी ओपर विष्वास कर इफिसियो 1:7 येमा कछ हमेन ओर लोईर द्वारा मोकळीता अर्थ अपराधेर क्षमा वजिक दया अनुग्रह धनेर अनुसार मळोच यीषु हमारे रणेन देनाको कि हम क्षमा न लेलेनु तमेन आतरा केनोच परमेष्वरे के विष्वास करेती विनंती करेती उं तमेन यीषुरे द्वारा क्षमा प्राप्त करीये. यीषु हमार क्षमार किमंत देयसारू उं तमेन क्षमा करदीय यूहाना 3:16-17 ये मां षुभ संदेष हमेन दंछ जो कि ओपर विष्वास करीय परमेष्वर जगेपर आसासे प्रेम खिदो कि आपलो एकलतो एक बेटा देना को जो कोई ओरेपर विष्वास करे वोरो नाष न हेनु परंतु आनंतकाळेरो जिवन मळीये परमेष्वर आपले बेटा न येर सारो जगेमा मेलो कोनि जगेपर दंड न आनु पनि वोरे द्वारा जगेन उद्धार मळीये

क्षमा- प्राप्त करन लेनो काही अतरा सोपाच

हां अतरा सोपाच तम परमेष्वरेर क्षमा न कमा कोनि सकते तमेंन परमेष्वरेर द्वारा दिने जोकोन क्षमान वोरो दाम दे सकोनी तमं फक्त विष्वासे मार्गेती परमेष्वरेर अनुग्रहेती परमेष्वरेर दयाती मळ सकच जर तमं यीषु ख्रिस्तेन तमंरो उद्धारकर्ता कर्तानी मानेती हियेतो आतं एक प्रार्थनाच ह व न तम कर सकोचो इ विनंती फकत तमेन बचा सकचच दुसरं विनंती बोलतांनी तमेन बचा सकेनी फक्त यीषुपर विष्वास करतीच तमेन पापेती बचा सकच इंच विनंती विष्वासेमा वाडेसारू विष्वासेमा दिकाळेसारू तमार सारो उद्धारेरो मार्ग छ, धन्यवाद देरो तरीका छ हे परमेष्वर मं जाणु छु की मं ता विरोधेमा पाप किदेछु आनि वोर साजारो लायक मं छु पनि यीषु ख्रिस्त वो सजान स्वतःपर लेलदो जे रो लायक मं हेतो वो रे पर विष्वासकरेती मन क्षमा मळगी मं उद्धारेसारू मारे मनेमा विष्वासेन रखाळेचु जे बहुमूल्य अनुग्रह तथा क्षमा आनंतजिवन येरो उपहार मनमुळव करतांनी मं धन्यवाद करूछु आमीन

जे काई तम आत वाचे छो प्रभू त्म लारो चालेरे निर्णय लि दे काई? जर हायू काई दिये तो कृपया करण हेठ दे मेल जोकोन “मा आज येशू न मान लिदोचू” देमेलो जाइन बटनेन दाबो

Englishलंबाडी र मुख्य पाने प जाओ

काहि तमेन क्षमा मळी? मं परमेष्वररेती कां क्षमा मागरोचो?
© Copyright Got Questions Ministries