काई परमेष्वरेरो अस्तीत्व छ?


प्रष्न: काई परमेष्वरेरो अस्तीत्व छ? काई परमेष्वरेरो अस्तित्वरेरो काई प्रमाण छ?

उत्तर:
परमेष्वरेरो प्रमाण दिकाळताईनी किंवा केताईनी बाईबल येतच कच वष्वासेती ये बताने हम लेनु बना वष्वासेती ओन लेनु कठीन छ कारण परमेष्वरेकन आवालेन विष्वास करन गरजेरो छ. ओन ढूंढेवाळेन ओहो माग दच (इब्रानियां 11:6) जर परेमेष्वरेर हायू इच्छा रेतीतो उं फक्त हायू ही दूनियात वकाड देतो की उं काई छ करन जर ऊ हायू करतोतो विष्वासेर काई गरज हेत्ती कोणीवच येषू केरोच, तू मन देखो करतांनी विष्वास कदो पनी वो मोठे लोक छ जो मन न देकता विष्वास कि दे (यूहाना 20:29)

येर अर्थ हायू छेनी परमेष्वरेरो अस्तित्वेरो काही बाईबल केरोच आभाळ ईष्वरेर महिमा करोच आभाळमंडळ ओर वातेन दिकाळरेचो दाडेन दाडो बोलरोच रातेन रात अच्छेरी वाते सिखारिच ना तो काई बोलनो छ न तो भाशा छ वोरी वाते आठ आईनी वोर हाक सारी पृथ्वी प चलीगीच वोरी वाते सारी जगते म चलीगीच (भजनसंहिता 19:1-4) तारा सामु देकन ब्रम्हांडेर मोठ वातेन देकन प्रकृती देखरेचा सारी आष्चर्यजनक वातेन देकन ये सारी वाते सृश्टी न करेवाळे परमेष्वरेन दिकाळच ये भी आपलेन वतरा काई छेनी तो स्वतः हद्येम परमेष्वरेरो मन छ समोपदेषक 3:11, हमेन कच कि, ऊ मनक्यार मनेम आखरीर दाडे रो ज्ञान उत्पन्न किदोच हमार माईर वातेम काई अषी वाते छ ये जिवनेम भी कोई छ आनि संसारेम भी कोई छ हम हमारे वातेती ये ज्ञानेन हम खोटो के सकाचा पनी हमारे चारो बाजूती परमेष्वरेरी उपस्थिती स्पश्ट दिकावच ये सब वातेती बाईबल हमेन दिकाळेच कि परमेष्वरेर वातेन कोई मान लेईनी मुर्ख मनक्या हायू केरोच की कोई परमेष्वर छेनी (भजन संहिता 14:1) कारण कि अबेर लोगुर इंतिहासेरी बातेम समाजेरी वाते म मोठे मोठे लोगुन घनो काई प्रकारेरी परमेष्वरेर बारे मं विष्वास करेरो तोविष्वासेरो कारण काई तरी छ

परमेष्वरेर वातेप बाईबलेर अनुसार काही गरजवत लोकुपर वातेन देकाचा पेलो व्यक्ति वो वातेर नाई छ से कोई लोक वोरी वाते करच वोर आधार विचारधारा प परमेष्वरेर परमेष्वरेनच वोर अस्तीत्व देनू ऊ परमेष्वरेरी वाते येती देकाचा की वोन हमार मापाम अतरा मोटो छ की वो ती मोटो कोई छेमी

येर पच वाते उमर जावच छ तो काई छ घनो मोठो काईच काल्पनीय जनावरेती वोरेमाई काई छेनी जर परमेष्वर छेनी तो वोरो काई छेनी तो ये सारी वातेरो जे काई घडीत वातेरो ख्ांडन कर दिये

दूसरी काई समाजेरी वाते स्वतःर राश्ट्रेय नाई छः स्वतःर राश्ट्रेय समाज ई केरोच पुर्ण जगेम खाको दिकारोच उंच काई देवेरो दिकाडो दिकारोच डदाहरणेम जमी सुर्याती सौ मिटरेप रेती तो वोरे तराती मदत करेसारू वतरा कोणी रे तो जु की आज हेरोच जू जर हमार वातावरणेरी वाते म जर वेगळो काही रेसो तो अलग अलग पृथ्वीपरेर जिवंत प्राणी मरजाते एक एकेल लार आयेवाळी संख्यारो हानु काही होच 10243 म 1 रच (येर अर्थ दषेर बादेम 243 षून्य आवच) एक एकलो रेनु लाख लाख अनु वोरो बनाई जावच

परमेष्वरेर मस्तीत्वेर विशयेम पूर्ण जगेर वाते समाजेमा केरोच हर एक काही तरी हे वाळी वातेरी लार कारणरच ये जगेही काईतरी वातेरो परिणाम छ काई न काई तरी अस वात हेन चावच वोती हमेन नितर काई तरी वात आये सारू कारण चावच नितर सारी वस्तुसारू अस्तित्वेम आयेसारू दिकानू जे कारण छेनी जो कोण वातच परमेष्वर छ

चर वाळी वात समाजेर आखिर देकनू दिकाळच इतिहासेम प्रत्येक समाजेरी काईतरी रूढी आवच हर एकेकन खरो आणि लबाडेरो बोधा छ मरनु लबाड बोलनु चोरी करनु हाई अचो छेनी करन मानच खरो आनि लबाड येरो बोध हमेन पवि?त्र परमेष्वरेतीच कळोच नितर कतेती आतो.

ये रो वातेर बारेम बाईबल हमेन कच जे जगेम चालेनी अषी वातेन मानतानी ओर लार लबाडेच विष्वास कररेचा. रोमियो 1:25 आत हायू केरोच परमेष्वर खरे पनेन वेगळे करनाके लबाड करनाके सृश्टीर उपासना न ओर सेवा न ओर बनायेवाडेन सदा धन्य केनू आमिन बाईबल ई केरीच की परमेष्वरेपर विष्वास करे सारू लागु कण काई कारण छेनी येरसारू की न दिकाये वाळ वाते सनातन सामर्थ परमेष्वरेरी वाते जगेर सुरूवातेती हमेन आज देकेन मळच आते लोगू की आज भी वोन्दु कण काइ्र छे नी (रोमयो 1:20)

लोग परमेष्वरेर अस्तित्वेन मानेनी कारण की वोन्दू कण वैज्ञानिकता छेनी येरो काई वोन्दुकन प्रमाण छेनी खरो कारण ई छ खरो परमेष्वर छ करतांनी एकवेळा मानलच ई बी वोन्दून बी परमेष्वरेर क्षमार आवष्यकता छ (रोमयों 3:13, 6:23) जर परमेष्वरेर अस्तित्व छ तो वोर प्रति वोर कामेरो उत्तर देनु लागीय जर परमेष्वरेरो अस्तित्व छेनी तो हम हमार मनेम आवजू रेवाचा वोरे सामु न देकतानी परमेष्वर हमारो न्याय करेवाळो करतांनी येर साऊच घने काई लोग परमेष्वरेरो इनकार करदच प्रकृतीरी वातेरी नाई वोर षक्तीर सोबत रेतानी विष्वासेम चालते वेळस सृश्टीन बनायेवाळेन विष्वास करतांनी पोरबोरम वातेन छोड दच परमेष्वर छ रो काई लोक मान की परमेष्वर छ काई लोग वोर अस्तित्वेन असिद्ध छेनी करतनानी दिकाळे सारू खुपकाई प्रयत्न करतेरेजावच काहीतरी प्रती व्यक्त करे सारू काई म्हन तैयार करताकच

हमेन कुमालम छ परमेष्वरेर सानिध्य माच्छ ख्रिस्ती विष्वासषीर नातेती परमेष्वरेरो आस्तित्व छ करतानी कारण हर रोज हम ओती वाते कराचा हम ओती मोठे हाऊती बोलानी पंळी हमेन कळनाआवच हम ओर मार्येन ओळखाचा ओर प्रेमेमा चालाचा हम और कृपा दयार वाट देखाचा हमार जीवनेमा अषी वाते हेयीच ओरो षिवायी कोई हमेना दे सकेनी, फक्त परमेष्वरच देवच परमेष्वररो हमेन घनेकाई अलग तरीकाती हमेन बचाळोच हम ओर स्तुती महिमा करे षिवायी काही कर सकानी ओर षिवायी काही हेईना षेरवे माहिती कुळसी ही वात मनकरतानी सेवक केतानी दूकर सकेनी बहकेन टाळच अंगाडीती हैयुं दिकारोच आखरीम परमेष्वरेर अस्तित्वेर विष्वासेर द्वारा ले लेनु (इब्रानियों 11:6)| परमेष्वरेपर विष्वास करनु अंधार घरेम वोडते रेनुजु छेनी पनी आच्छे घरेम आचो प्रकाष दिकायेवाडे पगेरनाई आंगेपेक्षा जास्त लोकुर वाते उभरी

English
लंबाडी र मुख्य पाने प जाओ
काई परमेष्वरेरो अस्तीत्व छ? काई परमेष्वरेरो अस्तित्वरेरो काई प्रमाण छ?