Itorero (kiliziya) ni iki?Ikibazo: Itorero (kiliziya) ni iki?

Igisubizo:
Abantu benshi bakunze kumva ko itorero ari inyubako cyangwa inzu. Ariko uku siko Bibiliya ibivuga. Ijambo �itorero� biva ku ijambo ry�ikigereki ekklesia (akaba ari nayo nkomoko y�ijambo �Kiliziya�), bivuga �ikoraniro� cyangwa �abahamagawe�. Nuko rero, inkomoko y�ijambo �itorero� ntabwo ari inyubako, ahubwo ni abantu. Birasekeje ukuntu akenshi iyo ubajije umuntu itorero asengeramo, akurangira inzu asengeramo. Abaroma 16:5 haravuga ngo �muntahirize Itorero ryo mu rugo rwabo�, byerekana ko intumwa Pawulo yatashyaga itorero risengera mu rugo (cyangwa inzu). Ntiyashakaga kuvuga inzu rero, ahubwo yavugaga ihuriro ry�abizera basengera muri iyo nzu.

Itorero ni umubiri wa Kristo, we akaba ari umutwe. Abefeso 1:22-23 havuga ko �kandi yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha Itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, na ryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose�. Umubiri wa Kristo ugizwe n�abamwizera bose, kuva ku munsi wa Pentekote (Ibyakozwe 2) kugeza ubwo azagarukira. Umubiri wa Kristo wavugwa mu buryo 2:

1) Itorero rusange (universal) ririmo abafitanye ubusabane na Yesu Kristo bo ku isi yose. �Kuko mu Mwuka umwe twese ari mo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho twaba imbata cyangwa ab'umudendezo. Kandi twese twujujwe Umwuka umwe� (1 Abakorinto 12:13). Iki cyanditswe kitubwira ko uwizera wese ari urugingo rw�umubiri wa Kristo, akaba yarahawe Umwuka Wera nk�ikimenyetso. Nuko rero, itorero rusange rigizwe n�abakiriye Yesu kandi bakamwizera nk�Umucunguzi wabo. Abo bizera ariko bagomba guhura n�abandi babegereye bagasabana kandi bagasubizanyamo imbaraga. Iryo niryo torero ry�ibanze (local).

2) Itorero ry�ibanze (local) risobanurwa muri Abagalatiya 1:1-2 �Pawulo (�), jye na bene Data turi kumwe bose, turabandikiye mwebwe abo mu matorero y'i Galatiya�. Aha birumvikana ko muri Galatiya hari amatorero menshi � ayo twita amatorero y�aho abizera baba. Ababatisita, Abaporoso, Abagatolika, n�abandi bose, si itorero (mu buryo bwa rusange), ahubwo ni ihuriro ry�abizera baturanye, bahurira hamwe. Twongere tubishimangire, itorero rusange (universal) rigizwe na buri wese wizeye Yesu. Ariko buri wese muri abo afite aho ahurira n�abandi bizera baturanye, bagasabana; iryo niryo torero ry�ibanze (local).

Muri make rero, itorero rusange si inzu, inyubako cyangwa izina. Bibiliya yerura neza ko itorero ari umubiri wa Kristo- abo bose bizeye Kristo nk�Umucunguzi wabo (Yohana 3:16; 1 Abakorinto 12:13). Amatorero atandukanye tubona (ay�ibanze) ni aho abizera bari mu gace kamwe bahurira. Iryo torero ry�ibanze niho abakristo bahurira bagakora imirimo y�umubiri wa Kristo dusanga muri 1 Abakorinto 12: gufashanya, gukomezanya no guhugurana mu bumenyi n�ubuntu bw�Umwami Yesu Kristo.

EnglishGaruka ku rupapuro rwanditse mu KinyarwandaItorero (kiliziya) ni iki?