Kuki kubyarwa n�isugi ari ingenzi cyane?Ikibazo: Kuki kubyarwa n�isugi ari ingenzi cyane?

Igisubizo:
Ingingo yo kubyarwa n�isugi ni iy�ingenzi cyane (Yesaya 7:14; Matayo 1:23; Luka 1:27, 34). Reka tubanze turebe uburyo ibyanditswe bibisobanura. Mu gusubiza ikibazo cya Mariya, �Ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo?� (Luka 1:34), Malayika Gaburiyeli yagize ati �Umwuka Wera azakuzaho, n'imbaraga z'Isumbabyose zizagukingiriza� (Luka 1:35). Malayika abwira Yozefu kudatinya kurongora umugeni we Mariya �kuko imbuto imurimo ari iy'Umwuka Wera.� (Matayo 1:20). Matayo atubwira ko iyo sugi �ifite inda y'Umwuka Wera� (Matayo 1:18). Abagalatiya 4:4 naho hashimangira iyo ngingo yo kubyarwa n�isugi: �Imana yohereza Umwana wayo wabyawe n'umugore.�

Ibyo byanditswe bishimangira ko kuvuka kwa Yesu ari imbuto y�Umwuka Wera mu nda ya Mariya. Utagaragara (Mwuka Wera) yakoreye mu nda ya Mariya igaragara. Birumvikana ko Mariya atashoboraga kwitera inda, nuko rero muri ubwo buryo yari �urwabya�. Imana niyo yonyine yashoboraga gukora igitangaza cyo kwambara umubiri w�umuntu.

Nanone, guhakana ko Yesu atari mu nda ya Mariya bisa muri make no kwemeza ko Yesu atari afite umubiri w�umuntu. Ijambo ry�Imana ryerura ko Yesu yari umuntu wuzuye, ufite umubiri ufatika nk�uwa buri wese. Uyu mubiri yawukuye kuri Mariya. Ariko nanone, ntitwibagirwe yuko Yesu yari Imana yuzuye, afite kamere Ihoraho kandi idacumura (Yohana 1:14, 1 Timoteyo 3:16, Abaheburayo 2:14-17).

Yesu ntiyasamwe mu cyaha; ni ukuvuga ko atari afite kamere y�icyaha (Abaheburayo 7:26). Bigaragara yuko kamere y�icyaha ihererekanywa ku bantu bose bayikomora ku babyeyi (Abaroma 5:12, 17, 19). Kubyarwa kw�isugi byakuyeho iryo hererekanya rya kamere y�icyaha, bituma Imana Ihoraho ibasha kuba umuntu muziranenge.

EnglishGaruka ku rupapuro rwanditse mu KinyarwandaKuki kubyarwa n�isugi ari ingenzi cyane?