Intebe y�Ubwami Nini Yera ni iki?Ikibazo: Intebe y�Ubwami Nini Yera ni iki?

Igisubizo:
Intebe y�Ubwami nini yera ivugwa mu Ibyahishuwe 20:11-15, ubwo hazacibwa urubanza rwa nyuma ruzakurikirwa no kujugunya abatizera muri ya nyanya n�umuriro utazima. Uko tubisoma mu Ibyahishuwe 20:7-15, urwo rubanza ruzaba nyuma y�igihe cy�imyaka 1000, na nyuma yuko Satani (witwa �ya nyamaswa�) hamwe n�umuhanuzi we w�ibinyoma bajugunywa mu nyanja y�umuriro utazima (Ibyahishuwe 20:7-10). Ibitabo byandikwamo imirimo ya buri wese, imibi n�imyiza, bizafungurwa (Ibyahishuwe 20:12); Imana izi buri kintu cyose twavuze, twatekereje cyangwa twakoze, kandi izabitugororera cyangwa ibiduhanire (Zaburi 28:4, 62:12, Abaroma 2:6, Ibyahishuwe 2:23, 18:6, 22:12).

Icyo gihe ariko, hari ikindi gitabo kizafungurwa, cyitwa �igitabo cy�ubugingo� (Ibyahishuwe 20:12). Iki nicyo gitabo cyanditsemo abazagororerwa kuba mu Bwami bw�Imana iteka ryose; abatanditsemo bazajugunywa mu muriro utazima. Nubwo abakristo babarwaho kandi bazabazwa imirimo n�ibikorwa byabo byose, barangije kubabarirwa muri Kristo kandi amazina yabo �yanditse muri icyo gitabo cy�ubugingo kuva isi yaremwa� (Ibyahishuwe 17:8). Ibyanditswe bitubwira kandi ko ari kuri urwo rubanza abapfuye �bacirwa imanza zishingiye ku byo bakoze, uko byanditswe muri ibyo bitabo� (Ibyahishuwe 20:12) kandi ko �umuntu wese batasanze yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, na we arohwa mu kiyaga cyaka umuriro� (Ibyahishuwe 20:15).

Kuba hazabaho urubanza rw�imperuka ku bantu bose, abizera n�abatizera, ntibyashidikanywaho kuko Bibiliya irabyerura. Buri muntu wese azahagarara imbere ya Kristo maze acirwe urubanza rw�ibyaha bye. Kuba urubanza ruzabera imbere y�intebe y�ubwami nini yera arirwo rw�imperuka byo ntibishidikanywaho, impaka ziri ku manza zizahaburanishwa, ndetse n�abazahaburanishirizwayo.

Bamwe bemeza ko Bibiliya itubwira imanza 3 zizaba. Urwa 1 ni urubanza rwo kurobanura intama n�ihene, cyangwa iburanishwa ry�amahanga (Matayo 25:31-36). Urwo rubanza ngo rukazaba nyuma y�iminsi y�umubabaro mwinshi, ariko mbere y�ubwami bw�imyaka 1000; abemeza gutyo bavuga ko urwo rubanza ruzaba ari urwo kujonjora abinjizwa muri ubwo bwami buzamara imyaka 1000. Urubanza rwa 2 rwo rukazaba ari urw�abizera, aho bazahagarara imbere y�intebe urubanza ya Kristo (2 Abakorinto 5:10). Muri uru rubanza, abakristo bazagororerwa bitandukanye hakurikijwe ubwitanjye n�imirimo yabo. Urubanza rwa 3 rero ngo rukazaza ari urwa nyuma, ruzabera imbere y�intebe y�ubwami nini yera, nyuma y�ubwami bw�imyaka 1000 (Ibyahishuwe 20:11-15). Aha ho ngo hazaburanishwa abatizera hakurikijwe imirimo n�imbuto zabo, maze bajugunywe mu nyanjya y�umuriro utazima.

Abandi bahanga muri Bibiliya ariko siko babibona: bo bavuga ko izo manza atari eshatu ahubwo ari rumwe rukumbi. Muri make, ni ukuvuga ko urubanza dusoma mu Ibyahishuwe 20:11-15 imbere y�intebe y�ubwami nini yera ruzaburanisha abizera n�abatizera, nuko abafite amazina yabo mu gitabo cy�ubugingo bakazaburanishwa ngo hamenywe ingororano bahabwa cyangwa batakaza. Abatanditse mu gitabo cy�ubugingo bo bazaburanishwa ngo hamenywe uburemere rw�igihano cyabo mu muriro utazima. Abavuga gutya bemeza ko Matayo 25:31-46 ari ubundi buryo Yesu yavugaga urwo rubanza rwa nyuma. Ibi babishimangira bifashishije yuko imyanzuro y�urwo rubanza isa neza n�iyo dusoma mu Ibyahishuwe 20:11-15 imbere y�intebe y�ubwami nini yera. Intama (abizera) bazinjira mu buzima buhoraho, naho ihene (abatizera) bo bajugunywe �mu gihano cy�iteka� (Matayo 25:46).

Uko byaba biri kose, icya ngombwa nuko hari imanza zidutegereje twese. Kristo niwe mucamanza, akazacira urubanza abatizera, kandi bakazahanirwa ibyaha byabo. Bibiliya yerura rwose ko abatizera bari kwirundanyiriza umujinya w�Imana (Abaroma 2:5) kandi ko Imana �izagirira umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze� (Abaroma 2:6). Abakristo nabo bazacirwa urubanza na Kristo, ariko kuko twarangije kubarwaho gukiranuka kwe kandi amazina yacu akaba yararangije gushyirwa mu gitabo cy�ubugingo, tuzagororerwa bikurikije imirimo yacu, ariko ntituzahanwa. Abaroma 14:10-12 havuga yuko twese tuzahagarara imbere y�intebe y�urubanza ya Kristo aho buri wese azabwira Imana ibyo yakoze.

EnglishGaruka ku rupapuro rwanditse mu KinyarwandaIntebe y�Ubwami Nini Yera ni iki?