Ni ukubera iki guteranira mu rusengero ari ngombwa?Ikibazo: Ni ukubera iki guteranira mu rusengero ari ngombwa?

Igisubizo:
Bibiliya itubwira ko tugomba kujya mu rusengero kuramya Imana hamwe n�abandi bizera kandi tukigishwa Ijambo ry�Imana, ngo dukure mu Mwuka. Itorero ryo mu myaka ya mbere � ryari ryarimariye mu nyigisho z�Intumwa, mu busabane, gufatira ifunguro hamwe ndetse no gusenga � (Ibyakozwe 2 :42). Twari dukwiye kugenza gutyo natwe. Icyo gihe, nta nsengero zabagaho, ariko � kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye, n'iwabo bakamanyagura umutsima bakarya bishimye, bafite imitima itishāma � (Ibyakozwe 2 :46). Aho bahuriraga hose, abizera basabanaga n�abandi bizera no mu nyigisho z�ijambo ry�Imana.

Ubundi kujya gusenga si �inama nziza�; ni ubushake bw�Imana ku bizera. Abaheburayo 10:25 haravuga ngo �twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane kandi uko mubonye urya munsi wegera, mube ari ko murushaho kugenza mutyo �. Ibi bitwereka ko no mu Itorero ryo mu minsi ya mbere, hari abari baratangiye akamenyero ko kudaterana n�abandi bizera. Uwanditse igitabo cy�Abaheburayo avuga ko ibyo atari byo. Dukeneye imbaraga guterana biduha. Kandi rero no kuba twegereje ibihe bya nyuma byari bikwiye kutwongerera umurava wo kujya guterana n�abandi.

Urusengero ni ahantu abizera berekanira urukundo (1 Yohana 4:12), bahumurizanya (Abaheburayo 3:13), bashishikarizanya kwerekana urukundo no kugira imirimo myiza (Abaheburayo 10:24), gufashanya (Abagalatiya 5:13), guhugurana (Abaroma 15:14), kubahana (Abaroma 12:10), no kugirana umuneza n�impuhwe (Abefeso 4:32).

Iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo nk�Umwami n�Umukiza, aba abaye urugingo mu mubiri wa Kristo (1 Abakorinto 12:27). Kugira ngo umubiri wa Kristo ukore neza rero, ingingo zose zigomba kuba zihari kandi zikora (1 Abakorinto 12:14-20). Ntibihagije kujya ku rusengero gusa ariko, tugomba no gutera intambwe yo kugira umurimo runaka dukorera mu itorero, dukoresheje impano zo mu Mwuka Imana yaduhaye (Abefeso 4:11-13). Umwizera ntashobora gukura mu Mwuka adakoresheje impano yahawe mu Mwuka; kandi na none dukeneye ubufasha n�inama z�abandi bizera (1 Abakorinto 12:21-26).

Kubw�izo mpamvu n�izindi tutavuze, guterana no gusabana bikwiye kuba bimwe mu bigize ubuzima bw�umukristo. Guterana buri cyumweru �ntibitegetswe� abizera, ariko buri mukristo wese yari akwiye kugira inyota yo kuramya Imana, kumva Ijambo ryayo no gusabana bene se.

Yesu niwe rufatiro rw�Itorero (1 Petero 2:6) naho twebwe tukaba �amabuye mazima � mu nzu y'umwuka, n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo� (1 Petero 2:5). Niba turi amabuye mazima agize inzu y�Imana, ubwo dufitanye icyo duhuriyeho, kandi uwo murunga udufatanyije ugaragarira mu rusengero buri gihe iyo itorero ryateranye.

EnglishGaruka ku rupapuro rwanditse mu KinyarwandaNi ukubera iki guteranira mu rusengero ari ngombwa?