settings icon
share icon
īkūlyo

Yesū nī Ngai? Yesū nī wīthīwa aasya kana we nī Ngai?

Ũsungio


Andū amwe ala maleaa kana Yesū nī Ngai masyaa kana Yesū ndaasya we nī Ngai.

Yesū nī Ngai? — Yesū eeyītie Ngai

Kwa ngelekany'o ndeto sya Yesū īvukūni ya Yoana 10:30 "Nyie na Asa twĩ ũmwe." twaīle kūsisya ūndu Ayuti meekie nikenda tūmanye kana Yesū niweeyītie Ngai. Nī mendie kūmūkimanga na mavia nūndu wa ndeto isu: "Wī mūndū ta andū ala angi īndi wīītwīkīthya Ngai" (Yoana 10:33) Ayuti nīmamanyaa kana Yesū eītwīkīthya Ngai. Yīla Yesū waisye "Nyie na Asa twī ūmwe" asyaa kana we na Asa nimavw'anene kīī mūmbīle na mwīkalīle. Yoana 8:58 nī ngelekany'o īngi. Yesū asya, " Ningūmūtavya ūw'o...mbee wa Avalaamu kūsyawa Naivo(Ninye ũla ninye)" ūū nī mwolooto wa īvuku ya Kuma 3:14 vala Ngai weeyonaisye ta "Ninye ūla Ninye". Ayuti ala meewie ndeto ithi nīmoosie mavia na menda kūmūwaa nūndū wa kūuma Ngai, otondu mwīao wa Mose waītye (Alivai 24:16).

Yesū nī Ngai? — Aatīīi make nīmamwītaa Ngai.

Yoana etūtavya ndeto īno ya Yesū kwīthīwa e Ngai: "Na īla ndeto(Yesū) yaī Ngaī " na " īndi īla ndeto yatwīka mūndū" ( Yoana 1:1, 14). Maandīko Aya metwonethya Kwa ūtheu kana Yesū nī Ngai thīnī wa mwīī. Meko 20:28 maandīko me twīa, "Ĩsũvĩei inyw'ĩ ene, na mũisũvĩa ĩĩthya yonthe yĩla Veva Mũtheu ũmũtw'ĩte inyw'ĩ mwĩthĩwe asyaĩĩsya nĩ kana mũĩthye ĩkanisa ya Mwĩaĩi yĩla ũthooete na nthakame yake mwene." nūū ūla wathooie ĩkanisa na nthakame yake mweene? Yesū Klisto. Na mūsoa usu wīasya kana Ngai athooie ĩkanisa na nthakame yake mweene, kwoou, Yesū nī Ngai.

Mūmanyīw'a Tomasi aisye ūū īūlū wa Yesū, "Mwīai na Ngai wakwa" ( Yoana 20:28). īndī Yesū ndaamūvata aimwīta ou. Valūa wa Tīto 2:3 wītūthuthya kūmweteela Ngai na mūtangīīi waitū, Yesū Klisto. ( Sisya 2 Vetelo 1:1). Aevelania 1:8, Asa etwīa atīī, "ĩndĩ ũvoo wa Mwana easya, Kĩvĩla kyaku kya ũsumbĩ, we Ngai, nĩ kya tene na tene; Na ndata ya ũsumbĩ ya ũlũngalu nĩyo ndata ya ũsumbĩ waku." Asa amwītaa Yesū Ngai, kwoou usū ni ūīkīīthyo kana Yesū nī Ngai.

Īvukunī ya ūvūanyo, Mūlaīka eyīaīie Yoana athaithe Ngai e weka ( Uvuanyo 19:10). Mavinda maingi mbivilianī twīona Yesū aithaithwa. (Mathayo 2:11; 14:33; 28:9,17; Luka24:52; Yoana 9:38) Yesū ndaakanya andū nūndū wa kūmūthaitha. Kethīwa yesū ndaī Ngai, ethīwa akanasya andū maikamūthaithe, otondū ūla mūlaīka wamūkanisye Yoana īvukunī ya ūvūanyo. Kūthonoka ou, ve mīsoa mīngī ya mbivilia īwetete kana Yesū nī Ngai.

Yesū nī Ngai? — Kītumi kya Yesū kwīthīwa e Ngai.

Kītumi kīla kya mwanya kya Yesū kwīthīwa e Ngai ni kana akethīwa ataī Ngai, nthembo yake ya ngelanyonī īyīthīwa yaī mbīanu kuīvīa ītuvi ya naī syitū. (1 Yoana 2:2) kyumbe ta mūndu kīitonya kwīanisya nthembo īla yaīlīte ya kuīvia naī sya andū vala ve Ngai mūnene. No Ngai e weka wīanīīye nthembo ya kūīvia naī. No Ngai e weka waī atonya kwosa naī sya andū na kūmaekea. (2 Akolintho 5:21) nowe weka waī atonya ūkw'a na ūthayūka kwonanya ūkīlyo īūlū wa naī na kīkwu.

Yesū nī Ngai? ĩĩ Yesũ aaisye we nĩ Ngai. aatĩĩi make maĩkĩĩaa we nĩ Ngai. Ũtangĩĩo ũtonyeka ethĩwa Yesũ nĩ Ngai. Yesũ nĩ Ngai Mũndũnĩ, Ngai wa tene na tene. Oliva na Omega. ( Ũvuany'o 1:8 ; 22:13) na Ngai mũtangĩĩi waitũ. (2 Vetelo 1:1)

EnglishSyoka mwambĩlĩĩlyonĩ

Yesū nī Ngai? Yesū nī wīthīwa aasya kana we nī Ngai?
© Copyright Got Questions Ministries