settings icon
share icon
īkūlyo

Nīwaekeiwe? Ndonya ūkwata ūekeo Kūma Kwa Ngai ata?

Ũsungio


Nīwaekeiwe? ndonya ūkwata ūekeo Kūma Kwa Ngai ata? Meko ma atūme 13:38, yasyaa atīī, "kwoou ana-a-asa, manyai kana nī kwīsīla Kwa Yesū ūvoo wa ūekeo wa naī ūūtavanw'a kwenyu.”

Kūekewa ni kwaū na vata wakw'o ni mwaū

Ndeto "Ūekeo" ūelesyo wayo nī kūthambya, kūekea, kūekea ikoani. īla twakosea mūndū, nītwītasya ūekeo nī kana ngwatanīo yīendeeye. mūndū ndaekeawa nīkwīthīwa nīwaīle kūekewa. Va yī ūmwe waile kūekewa, ūekeo ni wiko wa wendo, tei na mumo. Kūekea ni utwi wa kūlea kūkua kīndū yīūlū wa mūndū ona etha akwīkīte ata.

Mbivilia ītwiaa kana ithyonthe nītwaīlwe nī ūekeo, īthyonthe nītwekie naī. Mūtavanya 7:20," Kwa w'o, kūi mūndū īūlū wa nthī wīkaa ūlūngalu kīla īvinda, ūtesaa kwīka naī." 1Yoana 1:8," Ethīwa twīasya tūi na naī, nītūkwīkenga ithyī ene, na ūla w'o ndwī nthīnī waitū."

Naī syonthe nī wiko wa ūng'endū kūla Kwī Ngai (Savuli 51:4). kwondū wa ou nītūkwenda kūekewa nī Ngai mūno. Kethīwa naī sitū itiekewa, tūkekala thīnanī wa tene na tene kwondū wa naī (Mathayo 25:46; John 3:36).

Ūekeo - Ndonya kūkwata ata?

Twītungīa Ngai mūvea nūndū wa wendo na tei wake, ena wendi wa kūtūekea naī sitū! 2Vetelo 3:9 "Mwĩai ndaseleawa nĩ kwĩanĩsya kĩla wathanĩte kwĩka ũndũ andũ amwe mesilasya. Ĩndĩ omĩĩasya eteelete ũalyũle ngoo, nĩkwĩthĩwa ndendaa mũndũ o na wĩva ae; kwenda kwake nĩ andũ onthe melile kwondũ wa naĩ syoo." Ngai niwendeeaw'a ni ũtũekea, kwou niwatūnengie ūekeo.

ītuvi yīla yaīle naī nī kīkw'u. Kīlūngū Kya mbee Kya Alomi 6:23 kyasyaa, “Nũndũ ĩtuvi ya naĩ nĩ kĩkw'ū..." Kīkw'ū Kya tene na tene nīkyo ītūvi ya naī syitū. Mūvangonī mūseo, Ngai atw'īkie mūndū - Yesū Klisto (Yoana 1:1, 14). Yesū akwie mūkelanyoni oosa ītūvi yīla yatwaīlīte - kĩkw'ū. 2 Akolintho 5:21 itūvundīasya atīī, "Klĩsto ndaĩ na naĩ, ĩndĩ Ngai nĩwamũkuĩthisye naĩ kwondũ witũ, nĩ kana kwĩsĩla kwake tũtonye kũtw'ĩka andũ alũngalu ma Ngai." Yesū akw'ie mūkelanyoni oosa ītūvi yīla yatwaīlīte! Ta Ngai, kĩkw'ū Kya Yesū kyatūnengie ūekeo wa naī ya nthī yonthe. 1Yoana 2:2 yasyaa atīī, "Klĩsto nĩwe nthembo ya kũveta naĩ sitũ, na ti sitũ syoka, ĩndĩ o vamwe na naĩ sya andũ onthe ma nthĩ." Yesū athayūkie kūma kīkwunī, aitangaasa ūkīlyo yīūlū wa kīkwū (1 Akolintho 15:1-28). Ataīwe Ngai kwisila kūkw'a na kūthayūūka Kwa Yesū Klisto, kĩlūngu Kya keelĩ Kya Alomi 6:23 nĩw'o, "ĩndĩ mũthĩnzĩo wa Ngai nĩ thayũ ũtathela kwĩsĩla kwa Mwĩai waitũ Yesũ Klisto."

Nūkwenda naī syakū siekewe? Nukwĩw'a ūyīsilīla? Ūekeo wa naī syakū wīvo kethīwa nūkūīkīīa Yesū Klisto nīwe mūtangīīi. Aeveso 1:7 yasyaa atīī, "Nĩkwĩthĩwa kwondũ wa kĩkw'ũ kya Klĩsto nĩtwoovoiw'e, na twaekewa mavĩtyo maitũ kwĩanana na wingĩ wa mumo wa Ngai." Yesū nīwaīvie kīla twataītwe nī kana tūekewe. Kĩla twaīle kwīka nī kwītya ūekeo kūma kūla kwi Ngai kwisila vala ve Yesū Klisto, kūīkīīa kana Yesū nīwakwie kwondū wa naī sitū na Ngai aiūekea! Yoana 3:16-17 yīna ūvoo mūseo, "“Nũndũ Ngai nĩwendete nthĩ mũno, nĩwanenganie Mwana wake e ũmwe, nĩ kana o ũla ũmũĩkĩĩaa ndakae ĩndĩ ethĩwe na thayũ ũtathela. Ngai ndaatũma Mwana wake kũũ nthĩ oke kũmĩsilĩla, ĩndĩ nĩ kana atw'ĩke Mũtangĩĩi wayo."

Ūekeo - wī laisi oū?

Yīī wīlaisi oū! Ndūtonya kwiyosea ūekeo kūma kūla kwi Ngai. Ndūtonya kūthoowa ūekeo kūma kūla kwi Ngai. Utonya o kūwosa Kwa mūīkīīo kwisila mūmonī na teinī wa Ngai. Kethīwa Nūkwenda kūmwītīkila Yesū Klisto ta mūtangīīi wakū na kūkwata ūekeo kūma Kwa Ngai īī nīyo mboya īla ūtonya kūvoya. Kuvoya mboya īno kana mboya īngī ona yīva kūyīūtangīīa. Nokūmūīkīīa Yesū Klisto kūtonya kūete ūekeo wa naī. īno nī mboya ya kūmwonya Ngai mūīkīīo waku na kūmūtūngīa mūvea nūndu wa ūekeo. "Ngai, Nye nīnīsi nī mweene naī na nīnaīle ūsililo. Īndī Yesū Klisto nīwasilīilwe kwondū wakwa nīkenda kwīsīla kwa kūmūīkīīa nīekewe naī sywakwa. Nīia mūīkīīo wakwa kwakū kwondū wa ūtangīīo. Nīmūvea nūndū wa mūmo waku mwingī na ūekeo! Amen!”

We nĩwatw'a ũtwi kũmwĩtĩkĩla Klisto nũndu wa maũndũ ala wasoma vaa? Ethĩwa nĩ w'o, tina vau vaandikĩtwe "nĩnamwĩtĩkĩla Klisto umunthĩ".

EnglishSyoka mwambĩlĩĩlyonĩ

Nīwaekeiwe? Ndonya ūkwata ūekeo Kūma Kwa Ngai ata?
© Copyright Got Questions Ministries