settings icon
share icon
īkūlyo

Nzia ya ūtangīīo nī yīva?

Ũsungio


Wīna nzaa eka ya mwīī? wīna nzaa ya kīndū kīngī thayūnī? wīna nzaa ya nthīnī īla īteanīaw'a? kethīwa nī ou, Yesū nīwe Nzia! Yesū amea atīī, "Nye ninye mūkate ūla ūetae thayū. mūndū ūla ūkaa kwakwa ndakew'a nzaa, na ūla ūndīkīīa ndakew'a waoni ona vanini" ( Yoana 6:35).

Wīmūvulanīle? Nīwaīwe nī nzia kana kītūmi kya kwīkala thayū? wīona ta ve mūndū ūvoetye taa na ndūtonya kūwakanya? ethīwa nī ou, Yesū nīwe Nzia ya ūtangīīo! Yesū nīwaneenie īngī na andū amea atīī," Nyie nīnyie kyeni kya nthī. Mūndū o na wīva ūla ūngatīīaa ndakaendela kīvindunī, īndī akeethīwa na kyeni Kīla kīetae thayū" (Yoana 8:12)

Waaīw'a ta wī mūvingīe nza wa thayū? Nūtatīte mīomo mīngī, na ūkethīa nī vathei kana nī kindu kīte ūtethyo? Nūūmantha nzia ya thayū mwīanīu? kethīwa nīu, Yesū nīwe Nzia ya ūtangīīo. Nye nīnye mūomo. Yesū asya, "mūndū ona wīva ūla ūlikīlaa vala nīī akasūvīīka; akalikaa na kumaala na kwona kyaūya"( Yoana 10:9)

Kwī andū maleaa kwīanisya kwenda kwaku? Ngwatanīo yakū yīthīītwe īthambalele na nthei? Kīla mūndū enda kūūtūmia nai? kethīwa nīu, Yesū nīwe Nzia! Yesū asya "Nye ninye mūīthi ūla mūseo. Mūīthi ūla mūseo niwiyumasya akw'e kwondū wa malondu. 14 Nye nīnye mūīthi ūla mūseo; nīnīsi malondu makwa namo nīmambīsī" ( Yoana 10: 11,14)

Nūseng'aa Kīla kīkethīwa ītina wa thayū ūū? Nūnoete ni kwikala thayū kwondū wa syindū īla syanangīkaa kana ikakwata nganga? mavinda amwe nīwikūlasya kana thayū wī kītūmi? nūkwenda kwikala thayū ītina wa kīkwu? Kethiwa nīu, Yesū nīwe Nzia ya ūtangīīo! Yesū asya ," Na ūla withayū na ūndīkīīaa ndakakw'a o na īndīī. We nūkūīkīīa ūu?" (Yoana 11:25-26).

Nzia nī yīva? ūw'o nī mwaū? Thayū nī mwaū? Yesū asūngia," Nye nīnyie nzia na nīnyie w'o na nīnyie thayū. Vai mūndū ūendaa Kwa asa atesilite vala nīī" (Yoana 14:6)

Nzaa īla ūkwiw'a nī ya kīveva na ītonya kwīanīw'a nī Yesū. Yesū nīwe utonya kūvetanga kīvindu. Yesū nīwe Nzia ya wīanīu na thayū ūtathela. Yesū nīwe mūnyanya na mūīthi ūla ūmanthaa. Yesū nīwe thayū nthī īno na īla yūkīte. Yesū nīwe Nzia ya ūtangīīo.

Kītūmi Kīla wīna mea, kītūmi Kīla ūkwona tawaīye kīvindūnī, kītūmi Kīla ūtekwona kītūmi kya thayū, nīkwīithīwa nūtaanīsye na Ngai. mbivilia ītwiaa kana twi ene naī ithyonthe na kwoou nītwataaniw'e na Ngai( Mūtavanya 7:20, Alomi 3:23). Mwanya ūla ūkwiw'a ngooni yakū nī Ngai ūtethayūnī wakū. Wombiwe wīthīwe na ngwatanio na Ngai īndī nūndū wa naī yakū ngwatanīo yanangika. Na mbee naī yakū īkatūma ūtaanisya na Ngai thayūnī ūyū na thayū wa tene na tene (Alomi6:23, Yoana 3:36).

Thīna ūū ūonya kūthela ata? Yesū nīwe Nzia ya ūtangīīo! Yesū nīwakwīīe naī syaku (2 Akolintho 5:21). Yesū niwakwīe kwondū wakū (Alomi 5:8). Ayosa ūsilīlo ūla ūkwaīlīte na ītina wa mithenya ītatū Yesū athayūka Kūma kīkwūni, ayīkīīthya ūkīlyo yīūlū wa naī na kīkw'ū. (Alomi 6:4-5). Yesū ekie oū Nīkī? Yesū nīwasūngīīe īkūlyo yīu: " Vai mūndū wīthīwa na wendo ūthonokete ūū, wa mūndū kwīyumya akw'e kwondū wa anyanyae" ( Yoana15:13). Yesū akwie nī kana wīthīwe na thayū. kethīwa nūkwia mūīkīīyo waku vala ve Yesū, na kūīkīīa kīkwū kyake ta ndīvi ya naī syaku, naī syakū syonthe nī ndekee na kūthambwa. Na īndī ūkeanīw'a waoni wakū wa kīīveva. Taa ikakanwa, ūkethīwa na thayū mwīanīu, ūkamanya mūnyanya wa w'o na mūīthi mūseo, ūkamanya kana ukethiwa na thayū ītina wa kīkwu — thayū wa ūthayūkyo tene na tene vamwe na yesū.

Nūndū Ngai nīwendete nthī mūno,nīwanenganie mwana wake e ūmwe, nī kana o ūla ūmūīkīīaa ndakae īndīethīwe na thayū ūtathela.(Yoana 3:16).

We nĩwatw'a ũtwi kũmwĩtĩkĩla Klisto nũndu wa maũndũ ala wasoma vaa? Ethĩwa nĩ w'o, tina vau vaandikĩtwe "nĩnamwĩtĩkĩla Klisto umunthĩ".

EnglishSyoka mwambĩlĩĩlyonĩ

Nzia ya ūtangīīo nī yīva?
© Copyright Got Questions Ministries