settings icon
share icon
īkūlyo

Mūklisto Nūū?

Ũsungio


Asomi (Dictionary) maasyaa mūklisto no ta mūndū ūla ūmbūlaa kūīkīa Yesū ta Klisto kana momanyīsyo ma Yesū. Onakaū ūu ni mwambīlīīlyo museo ūu ti ūelesyo mwīanīu kwianana na mbivilia.

Ndeto mūklisto ītūmīkīte mavinda atatū ūtianīonī mweu (meko ma atūme 11:26; 26:28; 1 vetelo 4:16). Aatīīi mambee ma Yesū nīmomeetiwe aklisto ma mbee kuya Antioch (Meko ma Atūme11:26) nūndū mūtūo woo, meko na kūneena kwoo kwai ta Kwa Klisto. Ndeto "mūklisto" ūelesyo wayo nī, kwīthīwa ngwatanīonī na klisto kana mūatīīi wa klisto.

Kwa īvīnda ndeto mūklisto nīyaaisye kīmanza kīnene Kya ūelesyo wayo na nītūmīkaa mūno kūelesya mūndū mūthaithi kana wī meko maseo , īndī nūtonya kwitha e mūatīīi kana ate mūatīīi wa Yesū klisto. Ve andū aingi ala matamūīkīīa Yesū Klisto metalaa ta aklisto nūndū nīmaendaa kanisani kana mekalaa nthī ya "ūklisto". kūthi kanisani kūyīūtwīkīthya mūklisto ota ūndū kūthi vala ngalī iseuvīawa kūtaūtwikithya ngali. Kwīthīwa ūyītanīw'a na kanisa, kūthī ūthaithi mavinda Kwa mavinda, na kūnengane kwondū wa wīa wa kanisa kūyīūtw'ikīthya muklisto.

Mbivilia ītūvundiasya kana meko maitū maseo maituma twitīkīlwa nī Ngai. Tito 3:5 yiasya "Nītwatangīīiwe, ndaatūtangīīa nūndū wa meko maseo ona meva ala twekīte, īndī ni kwondū wa tei wake mwene, kwīsīla Kwa Veva wake mūtheu, ūla ūtūtusaa ūsyao mweū Kwa kūthesya ngoo sitū". kwou mūklisto ni mūndū ūsyaitwe īngī nī Ngai (Yoana3:3; 3:7; 1Vetelo 1:23) na akaia mūīkīīio wake vala ve Yesu Klisto ( Aeveso 2:8) yītwīa atīī " Nūndū kwīsīla mūmoni wa Ngai nīmūtangīītwe kwondū wa kūīkīīa. Ti kwīsīla maūndūni ala mwīkīte īndī nī mūthīnzīo kūma Kwa Ngai".

Mūklisto wa w'o ni mūndū ūiyīte mūīkīīo wake vala ve Klisto, vamwe na kīkwū kyake mūkelanyonī ta ndīvi ya naī syake vamwe na kūthayūka mūthenya wa katatū. Yoana 1:12 yītwīa atīī," īndī onthe ala mamwītīkīlile ala mamūīkīīie, nīwamanengie ūkūmū wa kūtw'īka syana sya Ngai". Ūvano wa mūklisto wa w'o nī wendo Kwa angī na wīwi Kwa ndeto ya Ngai( 1Yoana 2:4-10). Muklisto wa w'o nī kana ka Ngai ki, kīlīo kya nyumba ya Ngai, na ūmwe ūla ūnengetwe thayū mweū thīnī wa Yesū klisto.

We nĩwatw'a ũtwi kũmwĩtĩkĩla Klisto nũndu wa maũndũ ala wasoma vaa? Ethĩwa nĩ w'o, tina vau vaandikĩtwe "nĩnamwĩtĩkĩla Klisto umunthĩ".

EnglishSyoka mwambĩlĩĩlyonĩ

Mūklisto Nūū?
© Copyright Got Questions Ministries