ಕಿರಿಸ್ತಾಯತ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಾ ಮಾಡಿಸುದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಏನು?


ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಿರಿಸ್ತಾಯತ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಾ ಮಾಡಿಸುದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಏನು?

ಉತ್ತರ:
ಕಿರಿಸ್ತಾಯತ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಾ ಮಾಡಿಸುದ ಸತ್ಯವೇದವು ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಿದೆ, ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು. ಕಿರಿಸ್ತಾಯತ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವು, ಹೂಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವುದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವೇದವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೇರುವದಕ್ಕೆ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರು ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರುವದಕ್ಕೆ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ "ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ? ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡಾಗ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗು ವದಕ್ಕೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟೆವು; ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವ ದಿಂದೆದ್ದು ನೂತನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು "(ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 6: 3-4).. ಕಿರಿಸ್ತಾಯತ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಾ ಮಾಡಿಸುದಲ್ಲಿಯೂ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾವನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಲ್ಲಿ ಹೂಳುವ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಬರುವ ಕ್ರಮ.

ಕಿರಿಸ್ತಾಯತ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೊದಲು ಎರಡು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇವೆ. 1) ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಹೊಂದಲು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು 2) ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಕನೆಂದು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಕಿರಿಸ್ತಾಯತ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ರಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಹೊಂದಲು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಾ ಮಾಡಿಸು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು ಕೆಂದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಸತ್ಯವೇದವು ಪ್ರಕಾರ, ಕಿರಿಸ್ತಾಯತ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಾ ಮಾಡಿಸು ಮುಖ್ಯ ಇದು ವಿಧೇಯತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಸಾರುವ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ, ಅವನಿಗೆ-ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ.

English
ಕನ್ನಡ ಮನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗೋಣ
ಕಿರಿಸ್ತಾಯತ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಾ ಮಾಡಿಸುದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಏನು?