Što Biblija misli kada kaže „vi ste bogovi“ u Psalmu 82:6 i Ivanu 10:34?Pitanje: Što Biblija misli kada kaže „vi ste bogovi“ u Psalmu 82:6 i Ivanu 10:34?

Odgovor:
Počnimo sa Psalmom 82, psalmom koji Isus citira u Ivanu 10:34. Hebrejska riječ koja se prevodi kao „bogovi“ u Psalmu 82:6 je elohim. Ona se obično odnosi na jedinog istinitog Boga, ali ima i druge upotrebe. Psalam 82:1 kaže: „Bog ustaje u skupštini bogova, usred bogova sud održava.” Jasno je iz sljedeća tri stiha da se riječ „bogovi“ odnosi na vladare, suce i druge koji su na položaju vlasti. Nazivajući ljudskoga vladara „bogom“ pokazuje nam tri stvari: 1) on ima autoritet nad drugim ljudima, 2) ljudi se trebaju bojati moći koju ima kao državni vladar, te 3) on dobiva svoju moć i autoritet od samoga Boga, koji je u osmom stihu opisan kao Onaj koji vlada nad cijelom zemljom.

Takva upotreba riječi „bogovi“ za ljude je rijetka, ali nalazimo ju i u drugim dijelovima Staroga zavjeta. Na primjer, kada je Bog poslao Mojsija faraonu, rekao mu je: „Vidi! Faraonu ću te nametnuti kao božanstvo“ (Izlazak 7:1). To jednostavno znači da je Mojsije, kao Božji glasnik, govorio Božje riječi i da će stoga biti Božji predstavnik pred kraljem. Hebrejska riječ elohim prevodi se kao „suci“ u Izlasku 21:6 i 22:8, 9, 28.

Cijela poenta Psalma 82 jest da se zemaljski suci moraju ponašati nepristrano i vršiti istinsku pravdu, jer čak će i suci jednoga dana morati stati pred Suca. Stihovi 6 i 7 upozoravaju ljudske suce da će i oni biti suđeni: „Rekoh doduše: Vi ste bogovi i svi ste sinovi Višnjega! Ali ćete ko svi ljudi umrijeti, past ćete kao svatko od velikih!“ Ovaj odlomak kaže da je Bog postavio ljude na položaje vlasti, a takve drugi ljudi smatraju bogovima. Međutim, oni trebaju upamtiti da, premda predstavljaju Boga u svome svijetu, ipak su smrtnici i u konačnici će dati račun Bogu za način na koji koriste taj autoritet.

Hajdemo sada pogledati način na koji Isus koristi ovaj odlomak. Isus je upravo tvrdio da je On Sin Božji (Ivan 10:25-30). Nevjerni Židovi odgovorili su tako što su ga optužili za bogohuljenje, jer je tvrdio da je Bog (stih 33). Isus potom citira Psalam 82:6, podsjećajući Židove da Zakon govori o običnim ljudima – premda su ljudi koji imaju autoritet i prestiž – kao „bogovima“. Isus želi reći sljedeće: vi mene optužujete za bogohuljenje zato što koristim naslov „Sin Božji,“ a vaša vlastita Pisma primjenjuju isti izraz na suce općenito. Ukoliko se oni koji imaju božanski dane položaje nazivaju „bogovima“, koliko se više isto može reći za Onoga kojega je Bog izabrao i poslao (stihovi 34-36)?

Nasuprot tome se nalazi zmijina laž Evi u Vrtu. Njezina izjava: „otvorit će vam se oči, i vi ćete biti kao Bog, koji razlučuju dobro i zlo“ (Postanak 3:5; dosl. mn. bogovi [elohim], ali elohim se odnosi i na Boga u jd.; op.prev.), bila je poluistina. Njihove oči su se otvorile (stih 7), ali oni nisu postali poput Boga. Zapravo, umjesto da dobiju autoritet, oni su ga zapravo izgubili. Sotona je prevario Evu o njezinoj sposobnosti da postane poput jedinoga pravoga Boga, i tako ju je uveo u laž. Isus je obranio svoju tvrdnju da je Sin Božji na temelju Biblije i logike. Drugim riječima, u određenom smislu utjecajni ljudi mogu se nazvati bogovima; dakle, Mesija može s pravom primijeniti taj naziv na sebe. Ljudi nisu „bogovi“ niti „mali bogovi“. Mi nismo Bog. Bog je Bog, a mi koji poznajemo Krista Njegova smo djeca.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Što Biblija misli kada kaže „vi ste bogovi“ u Psalmu 82:6 i Ivanu 10:34?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga