settings icon
share icon
Pitanje

Ki volt felelős Jézus Krisztus haláláért? Ki ölte meg Jézust?

Odgovor


A mai kérdésünkre adott válasznak több árnyalata is van. Elsőképp azt kell leszögezzük, hogy semmi kétség sem fér hozzá, hogy Izráel vallási vezetői voltak felelősek Jézus Krisztus haláláért. Máté evangéliumának 26:3-4 igerésze erről ekképp tanúskodik: "Akkor egybegyűlének a főpapok, az írástudók és a nép vénei a főpap házába, a kit Kajafásnak hívtak, és tanácsot tartának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék". A zsidó vezetők azt követelték a római helytartóktól, hogy ítéljék halálra Jézust (Máté 27:22-25). Egyszerűen nem hagyhatták, hogy továbbra is isteni jelek és csodák egész sorát tegye, hiszen ezek egyre inkább veszélyeztették a vak vallásosság által átszőtt társadalomban betöltött vezetői szerepüket (János 11:47:50), így tehát "...azon tanakodának, hogy őt megöljék" (János 11:53).

Az persze éppígy igaz, hogy a keresztre feszítés végrehajtói a rómaiak voltak (Máté 27:27-37). A halálbüntetés ezen formája ekkoriban már bevett kivégzési módnak számított a Római Birodalomban. Jézus Krisztus keresztre feszítését az aktuális római helytartó, Pontius Pilátus, parancsára vitték véghez beosztottjai. Római katonák voltak tehát, akik átszegeszték az Úr Jézus kezeit és lábait, római zsoldosok emelték a keresztet, és az a katona is egy római század tagja volt, aki végül átszúrta Jézus oldalát (Máté 27:27-35).

Izráel népe azonban szintén tettestársként működött közre Jézus Krisztus halálánál. A felbőszített tömeg tagjai voltak ugyanis azok, akik megfeszítés mellett emelték fel hangjukat, mikor Pilátus — kezeit mosva — mintegy nekik szolgáltatta ki az ítéletet (Lukács 23:21). Péter apostol világosan mutat erre rá, mikor az Apostolok Cselekedete 2:22-23 a következő szavakat intézi Izráel férfiaihoz: "...gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek". Jézus Krisztus meggyilkolása valójában egy csendes összeesküvés volt Róma, Heródes, a zsidó vezetők és a zsidó nép között. Mindebben az volt a különleges, hogy ezek az emberek és csoportok soha azt megelőzően-, vagy azt követően, nem működtek így együtt. Ezen nevezetes alkalommal viszont azért szövetkeztek, hogy az elképzelhetetlent vigyék véghez, vagyis hogy Isten egyszülött Fiát meggyilkolják.

A legvégső, szellemi valóság tükrében szemlélve viszont — némileg meglepő módon — éppen maga Isten volt az, Aki halálra adta Jézust. Az isteni igazság eme leghatalmasabb kinyilatkoztatását, mely a világtörténelem messze legmagasztosabb célját szolgálta "...Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből" mehetett csak végbe (Apostolok Cselekedetei 2:23). Jézus Krisztus kereszt általi halála ugyanis emberi lelkek millióinak üdvösségét szavatolta. Az Ő önkéntes halála volt az egyetlen módja annak, hogy Isten szentségének és tökéletes igazságosságának csorbulása nélkül bocsáthassa meg teremtményei bűneit. Jézus Krisztus halálában csúcsosodott ki Isten arra néző tökéletes terve, hogy minden valaha létezett és születendő embernek kegyelmi ajándékként ajánlja fel az örök életet, és hogy megmentsen mindenkit, aki az Úr Jézus Krisztusba kapaszkodik. Nem egy szükségtelen és értelmetlen áldozatról-, vagy a Sátán győzelméről van tehát szó, mint ahogyan a világ istene által megvakított felebarátaink hibásan gondolják, hanem éppen Isten jóságának és irgalmának lenyűgöző aktusa-, az Atya a bűnben fulladozó emberiség iránt érzett túláradó szeretetének végső kifejezése volt ez. Isten megengedte, hogy a halál kötelékei körülvegyék egyszülött Fiát, hogy bűneink jogos büntetését elszenvedje helyettünk, és így mi az Ő tökéletes bűntelenségének tiszta ruháját ölthessük magunkra. Saját törekvéseinkből soha sem állhatunk megigazulva Istenünk elé, kizárólag Jézus Krisztus keresztjének hűs árnyéka takarja ki minden szellemi mezítelenségünket és rútságunkat. "Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne" (2.Korinthusbeliekhez 5:21).

Végső soron azt kell tehát mondjuk, hogy Jézus Krisztus vére azokért folyt ki a kereszten, akik élő hitre találtak Őbenne. Ő azért tette le értünk önszántából életét, hogy azzal fizesse meg minden bűnünk tetemes tartozását (Rómabeliekhez 5:8; 6:23).

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Ki volt felelős Jézus Krisztus haláláért? Ki ölte meg Jézust?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries