settings icon
share icon
Pitanje

Hogyan értsük azt, hogy Jézus Krisztus az összes történelmi személyiségnél nagyobb?

Odgovor


A Szentírás úgy ábrázolja Jézust, mint a valaha élt és valaha születendő legnagyobb személyiséget. A Kolossébeliekhez írt első levél félreérthetetlenül hirdeti az Úr Jézus Krisztus mindenek fölött való felsőbbségének bibliailag jól megalapozott tanát, mikor kimondja, hogy mindenekben Ő "az első" (Kolossébeliekhez 1:15-19). Az Efézusbeliekhez írt levél 1:22 igehelyén pedig így tesz bizonyságot Isten Szent Lelke: "És az ő [azaz Jézus Krisztus] lába alá vetett mindent, és őt rendelte mindenek fölött való fővé az egyházban" (Efézusbeliekhez 1:22, betoldva – Károli 2011).

Jézus a teljes teremtett világnál nagyobb. Nem is csoda, hiszen minden teremtett dolog Isteneként Ő maga nagyobb kell legyen, mint a teremtése. Jézus földi szolgálata során a pusztító vihar lecsendesítése (Márk 4:39)-, a kenyér és a hal csodás megsokasítása (Márk 8:6-9)-, a vakon született ember szemeinek megnyitása (Márk 8:22-25) által is bizonyította a teljes teremtett világ feletti felsőbbségét, nem kevésbé az által, mikor a víz színén járt (Márk 6:48). A mai igemagunk is így tanúskodik erről: "...mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek" (Kolossébeliekhez 1:16)

Jézus nagyobb, mint Ábrahám. Ábrahám ősatya a világtörténelem egyik legmélyebben tisztelt alakja volt, mint ahogyan milliárdnyi muzulmán, zsidó, és keresztény ember számára mind a mai napig az is marad. Mikor a zsidók ismételten azzal vádolták Jézust, hogy a csodáit az ördög által viszi véghez, illetve hogy valójában nem is zsidó, akkor ezek a szavak hagyták el szájukat: "Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál Ábrahámnál, a ki meghalt?" (János 8:53). Jézus válasza azonban igen megrázta őket: "Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat; látta is, és örült... Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok" (János 8:56, 58).

Jézus nagyobb, mint Jákób. Egy másik ősatya, vagy más szóval pátriárka, Jákób volt, akinek Isten az Izráel nevet is adta (1.Mózes 32:28). Mikor Jézus egy szamáriabeli nővel társalkodott Jákób kútjánál, akkor azt mondta neki, hogy Ő bizony "élő vizet" képes adni (János 4:10). A nő azt gondolva, hogy Jézus fizikai kútvízről beszél, ezt a kérdést szegezte az Úrnak: "Avagy nagyobb vagy-é te a mi atyánknál, Jákóbnál, a ki nékünk adta ezt a kutat..." (12.igevers). Jézus válaszában azonban éppen a Jákób által adott hűsítő nedv, és az Ő örök életre való élő vize közötti különbséget emelte ki, mikor így felelt: "...Mindaz, a ki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik: Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne" (13.-14. igevers).

Jézus nagyobb, mint Mózes. Kétségtelen, hogy Mózesnél nagyobb prófétát a teljes ószövetségi időben sem találunk. Általa szabadította ki Isten az izraelitákat az egyiptomi iga alól, ő közvetítette Isten törvényét a választott népnek, és az Úr megannyi csodát cselekedett rajta keresztül. Mózes privilégiumáról így olvasunk: "Az Úr pedig beszéle Mózessel színről színre, a mint szokott ember szólani barátjával" (2.Mózes 33:11). A próféta saját halála előtt ezen ihletett szavakkal figyelmeztette az izraelitákat a legnagyobb próféta eljövetelére: "Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok" (5.Mózes 18:15). Jézus Krisztus Isten minden népét kiszabadította a bűn igája alól (Rómabeliekhez 8:2), maradéktalanul betöltötte a teljes törvényt (Máté 5:17), és annyi csodás jótéteménye volt, hogy a világ összes könyve sem lenne elég azok lejegyzéséhez (Apostolok Cselekedetei 2:22). A Zsidókhoz írt levél 3:3 igerésze által ma is így tanít minket Isten Szent Lelke: "Mert ez [azaz Jézus Krisztus] nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes..." (Zsidókhoz 3:3, betoldva).

Jézus nagyobb, mint Dávid. Jézus Krisztus földi szolgálatának idejében legtöbbször a "Dávid fia" néven emlegették a rég várt Messiást (lásd Máté 9:27). A zsidó nép ezen szóhasználata azon a prófécián alapuló hitükön nyugodott, mely szerint a Messiás Dávid király vérvonalából jön el (2.Sámuel 7:16). A farizeusokkal folytatott egyik beszélgetésben Jézus a 110. zsoltár első verse felől kérdezte őket a templomban. Abban ugyanis az áll, hogy Dávid lélek szerint Urának hívja azt a Messiást, Aki test szerint sokadik ükunokája (Máté 22:45). Dávid fia tehát messze nagyobb, mint maga Dávid, és "szellemi vérvonala" is előkelőbb, mint minden földi királyi ház leszármazása.

Jézus nagyobb, mint Salamon. Salamon király bölcsessége, hatalma, vagyona, és rangja tekintetében is párját ritkította (1.Királyok 10:23-24). Uralkodása idejében a világ minden tájáról érkeztek hozzá királyok és királynők, hogy nagysága előtt tisztelettel adózzanak. Jézus azonban saját maga mondta, hogy "...ímé, nagyobb van itt Salamonnál" (Máté 12:42).

Jézus nagyobb, mint Jónás. Jónás prófétát Isten a világtörténelem egyik legnagyobb szellemi ébredésének kiváltó eszközéül szánta. A csupán pár szóból álló prédikációja-, valamint Isten Szent Lelkének sejthetően mérhetetlenül nagy előkészítő munkája által, Ninive milliós méretű metropolisza megtért bűneiből és a királyuk vezényletének engedelmeskedve Isten kegyelméért esedeztek. A bálványimádásról, és vadnál vadabb barbár szokásaikról hírhedt nemzet porig alázta magát Isten színe előtt, és hátat fordítottak pogány utaiknak. Jézus azonban mégis így szólt: "...ímé nagyobb van itt Jónásnál" (Máté 12:41).

Jézus nagyobb, mint keresztelő János. Jézus saját szavaival igazolta be, hogy Keresztelő János bármely más "prófétánál is" nagyobb, valamint hogy "azok között, a kik asszonytól születtek, egy sincs nagyobb próféta..." (Lukács 7:26, 28). Tény és való, hogy János volt az Ószövetség utolsó prófétája, aki Malakiás próféta jövendölését is betöltötte (Malakiás 3:1), mikor szolgálatával az Illésben mükédő erőről tett bizonyságot (Lukács 1:17). De hogyan vélekedett maga János az Úr Jézus Krisztusról? Saját jövendölésével igazolta be, hogy kit tartott nagyobbnak: "...Utánam jő, a ki erősebb nálam, a kinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujának szíjját megoldjam"(Márk 1:7). János tehát saját bevallása szerint sem egy súlycsoportban játszott Jézussal. Míg ő maga "csak" vízzel keresztelt, addig Jézus a Szent Lélekkel (Márk 1:8).

Jézus szellemileg nagyobb, mint a templom. A jeruzsálemi templom nem csak egy történelemmel átitatott falú, csodálatos dicsőítőhely volt, hanem egy olyan épület, mely a Szent sátor Isten-adta tervei alapján készült, azaz messze előre-, és túlmutatott önmagán (lásd Máté 24:1). Jézus azonban mégis ezeket a szavakat intézte a farizeusokhoz: "Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt" (Máté 12:16). A templom az a hely volt, ahol a zsidó nemzet papjai magával Istennel léptek kapcsolatba. Jézus értünk való közbenjárása az Atya előtt azonban messze magasabb, mint azt ember valaha is kieszközölhette volna (Zsidókhoz 8:6).

Jézus nagyobb, mint a szombat napja. A Mózesi szövetség egyik jele éppen a szombat napjának megtartásában áll(t) (Ezékiel 20:12), a zsidóság pedig kínos pontossággal igyekezett magát ehhez tartani. Mikor azonban Jézus Krisztus eljött, akkor Ő a "törvény alatt lett", azaz a törvénynek alávetette magát (Galátziabeliekhez 4:4), maradéktalanul betöltötte azt (Máté 5:17), és világosan megmutatta, hogy "a szombatnak is Ura az embernek Fia" (Máté 12:8).

Jézus nagyobb, mint az egyháza. Az egyház Isten választottjaiból áll, akiket az Úr nem csupán kihívott a világból, hanem megváltotta, megigazította (azaz igazzá tette), megszentelte, és meg is dicsőítette őket (Rómabeliekhez 8:30). Az egyház a vőlegénye számára feldíszített menyasszonyhoz hasonlóan egy napon "dicsőségben" áll majd Jézus Krisztus elé "úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle" (Efézusbeliekhez 5:27). Az Úr Jézus Krisztus azonban a világtörténelem minden szakaszából származó megváltott szentjei sokmilliós gyülekezeténél is nagyobb. Ő egyházának feje. Az ember alkotta egyházak feletti szellemi egyház (minden időbeliséget átívelve) pedig az Ő teste (Kolossébeliekhez 1:18 vö. János 13:16; 15:20).

Jézus nagyobb, mint az összes angyal együttvéve. Míg az angyalok Isten szolgái, addig Jézus Krisztus Isten egyszülött Fia, Aki a dicsőség Uraként az Atya jobbján trónol (Zsidókhoz 1:3; 5; János 3:16). Egy napon minden fejedelemség és hatalmasság, mennyei, földi, vagy föld alatti térdet fog hajtani az Úr Jézus Krisztus előtt (Filippibeliekhez 2:10). Jézus "annyival kiválóbb...az angyaloknál, a mennyivel különb nevet örökölt azoknál" (Zsidókhoz 1:4) , és az Ő Neve mindenek felett való.

Jézus neve nagyobb, mint bármelyik másik név. Jézus, az egyedül tökéletes ember, a teljes emberiség bűnét kiengesztelni képes egyetlen elégséges isteni áldozat, mindenek felé magasztaltatott. Isten "minden név fölött való" nevet ajándékozott Neki (Filippibeliekhez 2:9). Egyéb történelmi személyiségek, úgy mint Buddha, Mohamed, Gandhi, Konfuciusz, Krishna, Joseph Smith, Sun Myung Moon – csak hogy párat említsünk, mind elhalványulnak Jézus Urunk dicsőségének fényével szemben. Az Ő nevét hirdetjük tehát a föld legszélső szegletéig, hiszen Jézus Krisztus nevén kívül nem adatott más név az ég alatt, mely az embereket üdvözíteni tudja (Apostolok Cselekedetei 4:12).

"Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg" (Kolossébeliekhez 2:9). Jézus Isten Igéjeként (János 1:1) az Úr lehető legteljesebb kinyilatkoztatása az emberek előtt. Isten nem jelenthette volna ki érthetőbben magát nekünk.
EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Hogyan értsük azt, hogy Jézus Krisztus az összes történelmi személyiségnél nagyobb?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries