Bāibal ke viṣyātmaka


Atmahatyā ke prati Masīhī dṛṣṭikoṇ kyā hai? Bāibal ātmahatyā ke viṣay men kyā kahatī hai?

Bāibal garbhpāt ke bāre men kyā kahtī hai?

Bāibal Maut kī sajā/Mṛtyu Daṇḍ ke bāre men kyā kahtī hai?

Bāibal yuddh ke bāre men kyā kahtī hai?

Bāibal changāī ke bāre men kyā kahtī hai? kyā Masīh ke prāyaśchit men changāī hai?

Bāibal āapke vitt sādhano ke prabandhan ke bāre men kyā kahtī hai?

Bāibal tanāv ke bāre men kyā kahtī hai? Kaise ek Masīhī viśvāsī tanāv ke ūpar vijay prāpt kar sakatā hai?


Hindī ya Roman-Nagari ke mukhya pṛṣṭha par vāpsa jāie
Bāibal ke viṣyātmaka