کتاب روت


نویسنده: در کتاب روت به طور خاص اسمی از نویسندۀ آن به میان نیامده است. بنا به سنت، کتاب روت از سوی سموئیل نبی نوشته شد.

تاریخ نگارش: مشخص نیست که کتاب روت در چه تاریخ دقیقی نوشته شده است. اما بر اساس دیدگاه متداول تاریخ آن بین ۱۰۱۱ و ۹۳۱ ق.م. است.

هدف نگارش: کتاب روت به اسرائیلی‌ ها نوشته شد. این کتاب تعلیم می دهد که محبت اصیل گاهی مستلزم قربانی است. صرف نظر از سهم ما در زندگی، می توانیم بر طبق بینش و بصیرتهای خدا زندگی کنیم. محبت حقیقی پاداش دریافت خواهد کرد. خدا به کسانی که در پی زندگی مطیعانه هستند، به فراوانی برکت می دهد. زندگی مطیعانه اجازه نمی‌ دهد که "اتفاقات تصادفی" در نقشۀ خدا رخ دهند. خدا به شخص رحیم رحم می‌کند.

آیات کلیدی: روت ۱:‏۱۶، "اما روت پاسخ داد: «اصرار مکن که ترکت کنم و از نزدت بازگردم. هر جا که بروی، می‌آیم، و هر جا که منزل کنی، منزل می‌کنم. قوم تو قوم من و خدای تو خدای من خواهد بود."

روت ۳:‏۹: " گفت: «تو کیستی؟» روت گفت: «کنیزت روت هستم. بالهای خود را بر کنیزت بگستران زیرا که تو ولیّ هستی.»"

روت ۴:‏۱۷، " و زنان همسایه‌اش طفل را نام نهاده، گفتند: «پسری برای نَعومی زاده شده است»، و او را عوبید نامیدند. او پدر یَسا، پدر داوود است."

خلاصه: روایت این کتاب در روستای بت پرستی به نام موآب (منطقه‌ای واقع در شمال دریای مرده) آغاز می‌گردد ، اما بعد از آن به بیت لحم تغییر مکان می دهد. این گزارش حقیقی در طول روزهای ملالت انگیز شکست و سرکشی اسرائیلی ها اتفاق می افتد که به دوران داوران معروف بود. خشکسالی اِلیملک و همسرش نعومی را ناگزیر ساخت که از خانۀ خود در اسرائیل به دیار موآب نقل مکان کنند. الیملک می میرد و نعومی با دو پسر خود باقی می ماند و پسران او کمی بعد با دو دختر موآبی به نام عرپه و روت ازدواج می کنند. بعداً هر دو پسر می میرند و نعومی با عرپه و روت در دیاری غریب تنها می‌ماند. عرپه به والدین خود برمی گردد، اما روت تصمیم می گیرد که در سفر به بیت لحم با نعومی همراه شود و با او بماند. این روایت از محبت و سرسپردگی دربارۀ ازدواج روت با مردی ثروتمند به نام بوعز است که از او پسری به نام عوبید به دنیا می آورد. عوبید پدربزرگ داوود و جد عیسی می شود. اطاعت روت را وارد دودمان ویژۀ مسیح می کند.

موضوع اصلی کتاب روت دربارۀ بازخریدکنندۀ خویشاوند است. بوعز خویشاوند روت از سمت همسرش بود که وظیفۀ خود را آن طور که در شریعت موسی خلاصه شده بود انجام داد تا خویشاوند فقیر خود را از شرایط خود آزاد کند (لاویان ۲۵:‏۴۷-‏۴۹). این سناریو از سوی مسیح تکرار شد. او ما را که به لحاظ روحانی فقیر هستیم از بردگی گناه آزاد می کند. پدر آسمانی ما پسر خود را بر روی صلیب فرستاد تا فرزندان خدا و خواهران و برادران مسیح شویم. مسیح نجات دهندۀ ما شد و بدین طریق ما خویشاوند او می شویم.

کاربرد: در روایت روت، حاکمیت خدای بزرگ ما به روشنی دیده می شود. او در این مسیر، قدم به قدم روت را هدایت نمود تا فرزند او گردد و نقشه ای که برای او داشت را به انجام رساند تا جزو تبار عیسی مسیح گردد (متی ۱:‏۵). ما به همین نحو اطمینان داریم که خدا برای هر کدام از ما نقشه ای دارد. همانطور که نعومی و روت به خدا اطمینان کردند تا برایشان تدارک ببیند، ما نیز باید چنین کنیم.

نشانه‌های پیش بینی کننده: ما در روت نمونه ای از همسر شایستۀ امثال ۳۱ را می بینیم. علاوه بر وقف کردن خود برای خانواده (روت ۱:‏۱۵-‏۱۹؛ امثال ۳۱:‏۱۰-‏۱۲) و وابستگی وفادارانه به خدا (روت ۲:‏۱۲؛ امثال ۳۱:‏۳۰) خصوصیتی دیگر در روت می بینیم؛ او زنی با سخنان مقدس است. کلام او خطاب به نعومی و بوعز، محبت آمیز و توام با احترام است. همسرشایستۀ امثال ۳۱ " دهان خود را حکیمانه می‌گشاید، و تعلیم محبت‌آمیز بر زبان اوست" (آیۀ ۲۶). ما می توانیم امروزه در همه جا بگردیم و زنی را پیدا کنیم که مانند روت الگوی خوب و شایسته ای برای ما شود.

English

بررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیم


بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب روت