کتاب اعداد


نویسنده: نویسندۀ کتاب اعداد موسی بود.

تاریخ نگارش: کتاب اعداد بین ۱۴۴۰ و ۱۴۰۰ ق. م. نوشته شد.

هدف نگارش: پیغام کتاب اعداد جهانی است و در چارچوب زمانی نمی گنجد. این کتاب جنگهای روحانی که ایمانداران با آنها دست و پنجه نرم می کردند را به یاد ایشان می آورد زیرا اعداد کتابی است دربارۀ خدمت و مسیری که قوم خدا پیمودند. کتاب اعمال، در اصل فاصلۀ میان دریافت شریعت از سوی اسرائیلیها (خروج و لاویان) را در بر می گیرد و آنها را آماده می کند تا وارد سرزمین موعود شوند (تثنیه و یوشع).

آیات کلیدی: اعداد ۶:‏۲۴-‏۲۶، "خداوند تو را برکت دهد، و محافظت کند؛ خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و تو را فیض عنایت فرماید؛ خداوند روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد."

اعداد ۱۲:‏۶-‏۸، "و او گفت: «سخنان مرا بشنوید: اگر نبی‌ای در میان شما باشد، من که خداوندم، خود را در رؤیا بدو می‌شناسانم و در خواب با وی سخن می‌گویم. اما با خدمتگزارم موسی چنین نمی‌کنم؛ او در همۀ خانۀ من امین است. با او رو به رو سخن می‌گویم، آشکارا و نه با رمزها؛ و او شمایل خداوند را نظاره می‌کند. پس چرا از سخن گفتن بر ضد خدمتگزارم موسی نترسیدید؟"

اعداد ۱۴:‏۳۰-‏۳۴، "هیچ‌یک از شما به سرزمینی که به دستِ افراشته سوگند خوردم شما را در آن ساکن گردانم، داخل نخواهید شد مگر کالیب پسر یِفُنّه و یوشَع پسر نون. اما اطفال شما که گفتید به یغما برده خواهند شد، ایشان را بدان‌جا در خواهم آورد و ایشان سرزمینی را که شما رد کردید، خواهند شناخت. ولی شما، اجسادتان در این بیابان خواهد افتاد. و فرزندانتان به سبب بی‌وفایی شما رنج خواهند کشید و چهل سال در بیابان چوپانی خواهند کرد تا آن که اجساد آخرین نفرات شما در بیابان بیفتد. بر حسب شمار روزهایی که زمین را تجسس کردید، یعنی چهل روز، یک سال به عوض هر روز، یعنی چهل سال متحمل جزای تقصیر خود خواهید شد و این‌گونه، ناخشنودی مرا در خواهید یافت."

خلاصه: اکثر وقایع کتاب اعداد در بیابان اتفاق افتاد؛ این وقایع و اصولاً بین سالهای دوم تا چهلم سرگردانی اسرائلیها را دربر می گیرد. ۲۵ فصل نخست این کتاب، تجارب نخستین نسل اسرائیل را در بیابان شرح می دهد، در حالی که باقی کتاب تجارب نسل دوم را توصیف می کند. موضوع توبه و برکت پیرو اطاعت و سرکشی مطرح شده و باقی این کتاب و نیز کل عهدقدیم را دربر می گیرد.

موضوع قدوسیت خدا از کتاب لاویان تا اعداد ادامه پیدا کرده و دستور خدا و آماده سازی قوم او به جهت ورود به سرزمین وعده یعنی کنعان را آشکار می نماید. اهمیت کتاب اعداد مورد تاکید قرار گرفته، از آنجایی که بارها در عهد جدید به آن اشاره شده است. در اول قرنتیان ۱۰:‏۱-‏۱۲، روح القدس ما را متوجه کتاب اعداد می کند. کلمات "حال این رویدادها به وقوع پیوست تا نمونه‌هایی باشد برای ما" به گناه اسرائیلی ها و نارضایتی خدا از ایشان اشاره دارد.

در رومیان ۱۱:‏۲۲، پولس دربارۀ "مهربانی و سختگیری خدا" صحبت می کند. این عبارت به طور خلاصه، پیغام کتاب اعداد است. سختگیری خدا در مرگ نسل سرکش در بیابان دیده می شود، کسانی که هرگز وارد سرزمین موعود نشدند. نیکویی خدا را می توان در نسل جدید مشاهده کرد. خدا از این مردم محافظت کرد، آنها را حفظ نمود و برایشان تدارک دید تا زمانی که وارث این سرزمین گردند. این عدالت و محبت خدا را به یاد ما می اندازد که همواره در هارمونی و توازنی عالی قرار دارد.

نشانه‌های پیش بینی کننده: دستور خدا مبنی بر قدوسیت در قومش به طول کامل و در نهایت در عیسی مسیح به انجام رسید، کسی که آمد تا بجای ما به شریعت جامۀ عمل بپوشاند (متی ۵:‏۱۷). مفهوم مسیح موعود در این کتاب به وفور یافت می شود. داستان فصل ۱۹ که دربارۀ قربانی گوسالۀ مادۀ سرخ "بی عیب" است، مسیح برۀ خدا را از پیش اعلان می نماید، کسی که بی عیب بود و برای گناهان ما قربانی شد. علاوه بر این، تصویر مار برنجین که بر تیرکی نهاده شد تا شفای جسمانی فراهم نماید (فصل ۲۱) دربارۀ برافراشته شدن مسیح، یا بر روی صلیب یا در خدمت کلمۀ خدا پیش بینی می کند تا هر آنکه با ایمان به او می نگرد شفای روحانی یابد.

در فصل ۲۴، چهارمین خطابۀ بلعام دربارۀ ستاره و عصایی است که از یعقوب ظهور خواهد کرد. اینجا نبوتی داریم از مسیح که در مکاشفه ۲۲:‏۱۶ "ستارۀ صبح" خوانده شده است، بخاطر جلال، روشنایی، شکوه و نوری که از او ساطع می گردد. شاید بتواند او را عصا نیز نامید، یعنی شخصی که بخاطر سلطنتش، عصا بدست دارد. او نه تنها نام یک پادشاه را بر خود دارد، بلکه دارای یک پادشاهی است و با عصای فیض، رحمت و راستی سلطنت می کند.

کاربرد عملی: یک موضوع الهیاتی مهم که در عهد جدید از کتاب اعداد شکل گرفت این است که گناه و بی ایمانی، به خصوص سرکشی، به داوری خدا ختم می شود. اول قرنتیان به طور خاص می گوید- و عبرانیان ۳:‏۷-‏۴:‏۱۳ تاکید می کند- که این وقایع به عنوان سرمشق برای ایمانداران نوشته شد تا ببینند و از آن دوری کنند. ما نباید " همچون آنان در پی بدی [باشیم] " (آیۀ ۶)، یا نباید به بی‌عفتی دست‌یازیم (آیۀ ۸) و نه مسیح را بیازماییم (آیۀ ۹) و نه شِکْوِه و شکایت کنیم (آیۀ ۱۰).

همانطور که اسرائیلی ها به خاطر سرکشی خود، ۴۰ سال در بیابان بودند، خدا نیز، گاهی زمانی که از او سرکشی می کنیم، به ما اجازه می دهد که از او دور شویم، تنهایی بکشیم و از برکت محروم شویم. اما خدا وفادار و عادل است و همانطور که او قوم اسرائیل را به قلب خود بازمی گرداند، مسیحیان را نیز به جایگاه برکت و مشارکت صمیمانه با او باز می گرداند، اگر توبه کنیم و نزد او بازگردیم (اول یوحنا 9:1 ).

English

بررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیم


بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب اعداد