settings icon
share icon

کتاب داوران

نویسنده: کتاب داوران اسمی از نویسنده خود نمی برد. حکایت است که سموئیل نبی نویسنده کتاب داوران بود. شواهد داخل کتاب نشان می دهد که نویسنده داوران کمی بعد از دوره داوران می زیست. سموئیل با این خصوصیات تطابق دارد.

تاریخ نگارش: کتاب داوران احتمالا بین ۱۰۴۵ تا ۱۰۰۰ ق. م. نوشته شد.

هدف نگارش: کتاب داوران را می توان به دو بخش تقسیم کرد: ۱) فصلهای ۱-‏۱۶ که گزارشی از جنگهای آزادی بخش می دهد که با شکست کنعانیان به دست اسرائیلیها شروع شد و با شکست فلسطینیها و مرگ سامسون پایان می‌ پذیرد؛ ۲) فصلهای ۱۷-‏۲۱ که به آنها ضمیمه می گویند و به فصل های قبلی ربطی ندارد. بنا به شواهد ذکر شده، این فصل ها زمانی نوشته شدند که پادشاهی در اسرائیل وجود نداشت (داوران فصل 17 آیه 6؛ فصل 18 آیه 1؛ فصل 19 آیه 1؛ فصل 21 آیه 25). کتاب روت در اصل بخشی از کتاب داوران بود اما در ۴۵۰ م به شکل کتابی مجزا درآمد.

آیه های کلیدی:
داوران فصل 2 آیه های ‏۱۶-‏۱۹؛ «خداوند رهبرانی فرستاد تا ايشان را از دست دشمنانشان برهانند. ولی از رهبران نيز اطاعت ننمودند و با پرستش خدايان ديگر، نسبت به خداوند خيانت ورزيدند. آنها برخلاف اجدادشان عمل كردند و خيلی زود از پيروی خداوند سرباز زده، او را اطاعت ننمودند. هر يک از رهبران در طول عمر خود، به كمک خداوند قوم اسرائيل را از دست دشمنانشان می‌رهانيد، زيرا خداوند به سبب نالۀ قوم خود و ظلم و ستمی كه بر آنها می‌شد، دلش بر آنها می‌سوخت و تا زمانی كه آن رهبر زنده بود به آنها كمک می‌كرد. اما وقتی كه آن رهبر می‌مرد، قوم به كارهای زشت خود بر می‌گشتند و حتی بدتر از نسل قبل رفتار می‌كردند. آنها باز بسوی خدايان بت‌پرستان روی آورده، جلو آنها زانو می‌زدند و آنها را عبادت می‌نمودند و با سرسختی به پيروی از رسوم زشت بت‌پرستان ادامه می‌دادند».

داوران فصل 10 آیه 15، «اما ايشان گفتند: «ما گناه كرده‌ايم. هر چه صلاح می‌دانی با ما بكن، ولی فقط يكبار ديگر ما را از دست دشمنانمان نجات بده».

داوران فصل 21 آیه 25،«در آن زمان بنی‌اسرائيل پادشاهی نداشت و هركس هر چه دلش می‌خواست می‌كرد».

خلاصه: کتاب داوران گزارشی است غم انگیز از اینکه چطور یهوه (خدا) به مرور زمان- سالی از پس سال دیگر و قرنها از پی یکدیگر- از سوی فرزندانش نادیده گرفته شد. داوران تضادی غم انگیز با کتاب یوشع پیدا می کند، کتابی که برکات خدا بر اسرائیل را برمی شمرد، بدین خاطر که در تسخیر سرزمین مطیع خدا بودند. آنها در داوران نافرمان و بت پرست بودند که این عوامل منجر به شکست ایشان شد. با این حال، هر زمان که آنها از راههای شرورانه خود توبه کردند و نام خدا را صدا زدند، خدا آغوش محبت خود را هرگز از ایشان دریغ نکرد (داوران فصل 2 آیه 18). خدا از طریق ۱۵ داور اسرائیل، وعده خود به ابراهیم را محترم شمرد، وعده ای که برای حفاظت و برکت نسل او داده بود (پیدایش فصل 12 آیه های ۲-‏۳).

بعد از مرگ یوشع و معاصران او، اسرائیلی ها به خدمت بعل و عشتاروت بازگشتند. خدا اجازه داد که اسرائیلی ها بخاطر پرستش خدایان دروغین رنج و سختی بکشند. بعد از آن بود که قوم خدا برای کمک نزد یهوه فریاد برمی آورند. خدا فرزندان داور خود را فرستاد تا آنها را در مسیر زندگی پارسا هدایت کنند. اما بعد از مدتی به خدا پشت کردند و به زندگی شرارت بار خود بازگشتند. اما خدا با حفظ عهد خود با ابراهیم، قوم خود را از دست ظالمان خویش رهایی داد که حدود ۴۸۰ سال از کتاب داوران را دربرمی گیرد.

شاید برجسته ترین داور، داور دوازدهم، سامسون بود که آمد تا اسرائیلی ها را بعد از ۴۰ سال اسارتی که در زمان سلطنت فلسطینی های ظالم سپری کردند، نجات دهد. سامسون قوم خدا را هدایت کرد تا بر فلسطینی ها پیروز شوند، جایی که جانش را بعد از ۲۰ سال به عنوان داور اسرائیل از دست داد.

پیش بینی ها: اعلام این خبر به مادر سامسون که او پسری به دنیا خواهد آورد که اسرائیل را هدایت خواهد کرد، مژده تولد مسیح موعود به مریم را پیش بینی می کند. خدا فرشته خود را بر آن دو زن فرستاد و به آنها گفت «اینک آبستن شده، پسری خواهی زاد» (داوران فصل 13 آیه 7؛ لوقا فصل 1 آیه 31) که قوم خدا را هدایت خواهد کرد.

خدا از روی شفقت قوم خود را نجات داد، با وجود اینکه گناه کرده بودند و او را رد کردند؛ این به ما تصویری از مسیح بر روی صلیب نشان می دهد. عیسی مرد تا قومش- یعنی تمام کسانی را که به او ایمان آورند- را از گناهانشان نجات دهد. گرچه اکثر کسانی که در طول خدمتش او را پیروی کردند در نهایت سقوط کرده و او را رد کردند، با اینحال، او به وعده اش وفادار ماند و بر روی صلیب رفت تا برای ما بمیرد.

کاربرد عملی: نافرمانی همواره داوری به همراه دارد. اسرائیلی ها نمونه ای عالی برای ما هستند تا مانند آنها رفتار نکنیم. آنها به جای یادگرفتن از این تجربه که خدا همواره تعدی و سرکشی بر ضد او را مجازات خواهد کرد، به نافرمانی خود ادامه دادند و متحمل خشم و تنبیه خدا شدند. اگر ما به نافرمانی خود ادامه دهیم، از خدا خواسته ایم که ما را تنبیه کند، نه به این خاطر که او از رنج ما لذت می برد، بلکه «زيرا اگر تو را تأديب می‌كند، به اين علت است كه دوستت دارد، و اگر تو را تنبيه می‌نمايد، به اين دليل است كه فرزند او هستی» (عبرانیان فصل 12 آیه 6).

کتاب داوران عهدی است از وفاداری خدا. حتی «اگر بی‌وفا شویم، او وفادار خواهد ماند» (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 13). ممکن است مانند اسرائیلی ها به او وفادار نباشیم، اما او همواره وفادار است تا ما را نجات داده و حفظ نماید (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 24) و همچنین زمانی که طلب بخشش می کنیم، ما را ببخشد (اول یوحنا فصل 1 آیه 9). «خدا نيز ايمان شما را تا روز بازگشت مسيح استوار نگاه خواهد داشت، تا در آن روز از هر گناه و خطايی، مبرا و آزاد محسوب شويد. ما يقين می‌دانيم كه خدا اين كار را برای ما بعمل خواهد آورد، زيرا او در انجام وعده‌های خود امين و وفادار است. او همان خدايی است كه شما را دعوت نموده تا با فرزندش عيسی مسيح، خداوند ما، دوستی و اتحاد روحانی داشته باشيد» (اول قرنتیان فصل 1 آیه های ۸‏-۹).

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب داوران
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries