کتاب استر


نویسنده: کتاب استر به طور خاص اسمی از نویسنده اش نمی برد. بر اساس معروفترین سنتها، مردخای (از شخصیتهای اصلی کتاب استر)، عزرا و نحمیا (که با سنتهای پارسی آشنایی داشتند) نویسندۀ این کتاب می باشند.

تاریخ نگارش: کتاب استر احتمالاً بین ۴۶۰ و ۳۵۰ ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: هدف کتاب استر نشان دادن مشیت الهی است، به خصوص راجع به قوم برگزیدۀ او اسرائیل. کتاب استر پایگذاری عید پوریم و لزوم نگه داشتن دائمی آن را گزارش می‌دهد. این کتاب را در عید پوریم می خواندند تا آزادی بزرگ ملت اسرائیل را به یاد آورند که به واسطۀ خدا و از طریق استر محقق شده بود. یهودیان امروز هم در طول جشن پوریم، این کتاب را می خوانند.

آیات کلیدی: استر ۲:‏۱۵، "چون نوبت به اِستر، یعنی دختر اَبیحایِل و دخترعموی مُردِخای که او را به دختری گرفته بود، رسید تا نزد پادشاه رود، او جز آنچه هیجای، خواجه‌سرای پادشاه و سرپرست زنان توصیه کرده بود، چیزی نخواست. اِستر نظر لطف همۀ کسانی را که او را می‌دیدند، جلب می‌کرد."

استر ۴:‏۱۴، "زیرا اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جایی دیگر برای یهودیان خواهد آمد، اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد. و کسی چه داند، شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده‌ای!»"

استر ۶:‏۱۳، "و هرآنچه را که بر وی گذشته بود برای زن خود زِرِش و جملۀ دوستانش بازگفت. آنگاه مردان حکیمِ او و زنش زِرِش وی را گفتند: «اگر این مُردِخای که در برابرش افتادن آغاز کرده‌ای، از قوم یهود باشد، بر او چیره نخواهی شد، بلکه به‌یقین در برابرش خواهی افتاد.»"

استر ۷:‏۳، "آنگاه شهبانو اِستر پاسخ داد: «پادشاها! اگر بر من نظر لطف داری و اگر پادشاه را پسند آید، جان من به درخواست من و جان قوم من نیز به خواهش من، به من بخشیده شود."

خلاصه: کتاب استر را می توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد. فصلهای ۱:‏۱-‏۲:‏۱۸— استر جایگزین وشتی می شود؛ ۲:‏۱۹-‏۷:‏۱۰— مردخای بر هامان غلبه می یابد؛ ۸:‏۱-‏۱۰:‏۳— اسرائیل از تلاش هامان برای نابود کردن ایشان جان سالم به در می برد. استر نجیب وقتی فهمید که چه خطری در کمین است، زندگی خود را به خطر انداخت. او با میل خود کاری را انجام داد که می توانست حرکتی مرگبار باشد و با شخص دوم در پادشاهی شوهرش، یعنی هامان مقابله کرد. استر ثابت کرد که حکیمترین و شایسته ترین حریف است، اما در تمام این مدت در منصب پادشاهی شوهرش، فروتن و محترم باقی ماند.

این روایت بسیار شبیه روایت یوسف در پیدایش ۴۱:‏۳۴-‏۳۷ می باشد؛ هر دو روایت دربرگیرندۀ پادشاهانی خارجی هستند که سرنوشت یهودیان را تحت کنترل درمی آورند. این دو روایت هر دو قهرمانی افراد اسرائیلی را نشان می دهد که ابزاری برای نجات قوم و سرزمینشان فراهم می سازند. دست خدا مشهود است، بدین گونه که موقعیتی که به نظر بد می رسد، در واقع کاملاً تحت کنترل خدای قادر مطلق است که در نهایت خیریت مردم را می خواهد. در مرکز این داستان، فاصله و جدایی مداوم بین یهودیان و عمالیقی ها است که شروع آن از کتاب خروج بوده است. هدف هامان آخرین تلاشی است که به منظور نابودی کامل یهودیان در عهد قدیم گزارش شده. نقشه های او در نهایت به مرگ او، ترفیع مردخای، دشمن هامان به جای او، و نیز نجات یهودیان ختم می شود.

موضوع مهم و اصلی این کتاب، جشن می باشد. در این کتاب ده ضیافت عنوان شده و بسیاری از وقایع در این ضیافتها برنامه ریزی، تدبیر و افشا شدند. گرچه در کتاب استر نام خدا اصلاً نیامده، اما بدیهی است که یهودیان شوش، هنگامی که به مدت سه روز روزه گرفتند و دعا کردند، در پی مداخلۀ خدا بودند (استر ۴:‏۱۶). با وجود اینکه بر اساس قوانین مادها و پارسا، نابودی یهودیان مجاز و مکتوب شده بود، و تغییرناپذیر تلقی می شد، اما راه باز شد تا دعاهایشان مستجاب شود. استر با رفتن به نزد پادشاه بدون اجازه و نه فقط یکبار، بلکه دو بار، زندگی خود را به خطر انداخت (استر ۴:‏۱-‏۲؛ ۸:‏۳). او راضی به نابودی هامان نبود؛ او می خواست که قومش نجات پیدا کنند. پایگذاری عید پوریم نوشته شده و همه آن را بجا می آوردند و هنوز هم امروز برگزار می شود. قوم برگزیدۀ خدا، بدون اینکه مستقیماً به نام خدا اشاره ای شود، از طریق حکمت و فروتنی استر به سلامت باقی ماندند.

نشانه‌های پیش بینی کننده: در کتاب استر، پشت صحنه ای به ما داده می شود که با دیدن آن به تقلا و کشمکشهای دائم شیطان برضد اهداف خدا و مخصوصاً برضد مسیح موعود او پی می بریم. ورود مسیح به نسل بشر بر پایۀ وجود نسل یهود پیش بینی شده بود. درست همانطور که هامان برضد یهودیان نقشه کشید تا آنها را نابود کند، شیطان نیز برضد مسیح و قوم خدا عمل کرده است. درست همانطور که هامان بر چوبۀ داری که برای مردخای ساخته بود مغلوب گشت، مسیح نیز از همان سلاحی که دشمن وی برای نابودی او و نسل روحانی اش طراحی کرد استفاده نمود. زیرا صلیب که شیطان از آن استفاده نمود تا مسیح را نابود کند، همان ابزاری بود که مسیح از طریق آن "آن سندِ قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود، باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده، از میان برداشت. و ریاستها و قدرتها را خلع‌سلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیلۀ صلیب بر آنها پیروز شد." (کولسیان ۲:‏۱۴-‏۱۵). همانطور که هامان بر داری که برای مردخای ساخته بود آویخته شد، شیطان نیز با همان صلیبی که برای نابودی مسیح علم کرد، کوبیده شد.

کاربرد عملی: کتاب استر به ما یک تصمیم را نشان می دهد؛ ما می توانیم انتخاب کنیم که دست خدا در شرایط زندگی مان ببینیم یا با این دید مسائل را ببینیم که اتفاقی و تصادفی هستند. خدا حاکم مقتدر دنیاست و ما می توانیم از این امر اطمینان داشته باشیم که نقشه های او با اعمال انسانهای شرور جنبش نخواهد خورد. هرچند نام او در این کتاب ذکر نشده، اما توجه و مراقبت مشیتی او از قوم خدا- هم افراد و هم امت- بکلی آشکار است. به عنوان مثال، ما نمی توانیم تاثیری که خدای قادر مطلق بر بی‌ خوابی خشایار شاه گذاشت را نادیده بگیریم. در این کتاب نشان داده شده که از طریق الگوی مردخای و استر، آن زبان محبت آمیز و در عین حال خاموش پدر بکار رفته تا پیام را مستقیماً به روح ما برساند.

استر ثابت کرد که روحی باخدا و تعلیم پذیر دارد، همچنین نشان داد که دارای استقامتی زیاد و اطاعتی راغب می باشد. فروتنی استر از افراد پیرامون او متفاوت بود و این باعث شد که به مقام ملکه یا شهبانو برسد. او به ما نشان می دهد که احترام و فروتنی نشان دادن حتی در شرایط دشوار و غیرممکن برای بشر، ما را آماده می کند که وسیله ای برای برکت خود و دیگران باشیم. ما به بهترین نحو تلاش می کنیم که از صفات خداشناسانۀ وی در تمام قلمروهای زندگی مان الگو بگیریم، به طور خاص در آزمایشها و سختی ها. در این کتاب حتی یک شکایت یا رفتار بد از او نمی بینیم. بارها می خوانیم که او برای اطرافیانش "لطف و رحمت" به ارمغان آورد. لطفی که در نهایت به نجات قوم او ختم شد. می توانیم از چنین لطف و رحمتی برخوردار شویم، وقتی که حتی آزارهای ناجوانمردانه را تحمل کرده، از الگوی استر با طرز برخورد مثبتی پیروی می کنیم و همراه با فروتنی، و اینکه مصمم باشیم که به خدا تکیه کنیم. چه کسی بجز خدا خبر دارد که او ما را در چنین جایگاهی برای همچنین زمانی قرار داده است؟

English

بررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیم


بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب استر