settings icon
share icon

کتاب استر

نویسنده: کتاب استر به طور خاص اسمی از نویسنده اش نمی برد. بر اساس معروفترین روایت ها، مردخای (از شخصیتهای اصلی کتاب استر)، عزرا و نحمیا (که با سنتهای پارسی آشنایی داشتند) نویسنده این کتاب می باشند.

تاریخ نگارش: کتاب استر احتمالاً بین ۴۶۰ و ۳۵۰ ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: هدف کتاب استر نشان دادن مشیت الهی است، به خصوص راجع به قوم برگزیده او اسرائیل. کتاب استر پایه گذار عید پوریم و لزوم برگزاری دائمی آن را عنوان می کند. این کتاب را در عید پوریم می خواندند تا آزادی بزرگ ملت اسرائیل را به یاد آورند که به واسطه خدا و از طریق استر محقق شده بود. یهودیان امروز هم در طول جشن پوریم، این کتاب را می خوانند.

آیه های کلیدی:
استر فصل 2 آیه 15، «وقتی نوبت به استر رسيد كه نزد پادشاه برود، او مطابق توصيهٔ خواجه هيجای خود را آراست. هر كه استر را می‌ديد او را می‌ستود».

استر فصل 4 آیه 14، «اگر در اين موقعيت، تو ساكت بمانی رهايی برای يهود از جايی ديگر پديد خواهد آمد، اما تو و خاندانت كشته خواهيد شد. از اين گذشته كسی چه می‌داند، شايد برای همين زمان ملكه شده‌ای».

استر فصل 6 آیه 13، «و موضوع را برای زن خود و همهٔ دوستانش تعريف كرد. زنش و دوستان خردمند او گفتند: مردخای يک يهودی است و تو نمی‌توانی در مقابلش بايستی. اگر وضع به اين منوال ادامه يابد شكست تو حتمی است».

استر فصل 7 آیه 3، «استر جواب داد: تقاضای من اين است: اگر مورد لطف پادشاه قرار گرفته‌ام و اگر پادشاه صلاح بدانند، جان من و جان قوم مرا نجات دهند».

خلاصه: کتاب استر را می توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد. فصل 1 آیه 1 تا فصل 2 آیه 18، استر جایگزین وشتی می شود؛ فصل 2 آیه 19 تا فصل 7 آیه 10، مردخای بر هامان غلبه می یابد؛ فصل 8 آیه 1 تا فصل 10 آیه 3، اسرائیل از تلاش هامان برای نابود کردن ایشان جان سالم به در می برد. استر شریف وقتی فهمید که چه خطری در کمین است، زندگی خود را به خطر انداخت. او با میل خود کاری را انجام داد که می توانست حرکتی مرگبار باشد و با شخص دوم در پادشاهی شوهرش، یعنی هامان مقابله کرد. استر ثابت کرد که حکیم ترین و شایسته ترین حریف است، اما در تمام این مدت در منصب پادشاهی شوهرش، فروتن و محترم باقی ماند.

این روایت بسیار شبیه روایت یوسف در پیدایش فصل 41 می باشد؛ هر دو روایت دربرگیرنده پادشاهانی خارجی هستند که سرنوشت یهودیان را تحت کنترل درمی آورند. این دو روایت هر دو قهرمانی افراد اسرائیلی را نشان می دهد که ابزاری برای نجات قوم و سرزمینشان فراهم می سازند. دست خدا مشهود است، بدین گونه که موقعیتی که به نظر بد می رسد، در واقع کاملاً تحت کنترل خدای قادر مطلق است که در نهایت خیریت مردم را می خواهد. در مرکز این داستان، فاصله و جدایی مداوم بین یهودیان و عمالیقی ها وجود دارد که شروع آن از کتاب خروج بوده است. هدف هامان آخرین تلاشی است که به منظور نابودی کامل یهودیان در عهد قدیم گزارش شده. نقشه های او در نهایت به مرگ او، ترفیع مردخای (دشمن هامان) به منسب او و نیز نجات یهودیان ختم می شود.

موضوع مهم و اصلی این کتاب، جشن می باشد. در این کتاب ده ضیافت عنوان شده و بسیاری از وقایع در این ضیافتها برنامه ریزی، تدبیر و افشا شدند. گرچه در کتاب استر نام خدا اصلاً نیامده، اما بدیهی است که یهودیان شوش، هنگامی که به مدت سه روز روزه گرفتند و دعا کردند، در پی مداخله خدا بودند (استر فصل 4 آیه 16). با وجود اینکه بر اساس قوانین مادها و پارسها، نابودی یهودیان مجاز و مکتوب شده بود، و تغییرناپذیر تلقی می شد، اما راه باز شد تا دعاهایشان مستجاب شود. استر با رفتن به نزد پادشاه بدون اجازه و نه فقط یکبار، بلکه دو بار، زندگی خود را به خطر انداخت (استر فصل 4 آیه های ‏۱-‏۲؛ فصل 8 آیه 3). او راضی به نابودی هامان نبود؛ او می خواست که قومش نجات پیدا کنند. پایه گذاری عید پوریم نوشته شد و همه آن را بجا می آوردند و هنوز هم برگزار می شود. قوم برگزیده خدا، بدون اینکه مستقیماً به نام خدا اشاره ای شود، از طریق حکمت و فروتنی استر به سلامت باقی ماندند.

پیش بینی ها: در کتاب استر، پشت صحنه ای به ما داده می شود که با دیدن آن به تقلا و کشمکشهای دائم شیطان بر ضد اهداف خدا و مخصوصاً برضد مسیح موعود او پی می بریم. ورود مسیح به نسل بشر بر پایه وجود نسل یهود پیش بینی شده بود. درست همانطور که هامان برضد یهودیان نقشه کشید تا آنها را نابود کند، شیطان نیز برضد مسیح و قوم خدا عمل کرده است. درست همانطور که هامان بر چوبه داری که برای مردخای ساخته بود مغلوب گشت، مسیح نیز از همان سلاحی که دشمن وی برای نابودی او و نسل روحانی اش طراحی کرد استفاده نمود. زیرا صلیب که شیطان از آن استفاده نمود تا مسیح را نابود کند، همان ابزاری بود که مسیح از طریق آن «سند محكوميت شما را كه حاكی از نااطاعتی شما بود، از بين برد. خدا نامهٔ اعمالتان را بر صليب مسيح ميخكوب كرد و همه گناهانتان را به حساب او گذاشت. به اين ترتيب، قدرت شيطان را كه شما را به گناه متهم می‌ساخت، در هم شكست. خدا به تمام مردم دنيا به روشنی نشان داد كه مسيح بر روی صليب بر شيطان چيره شده است؛ و شما هم بوسيلهٔ او، از تمام گناهان خود پاک شده‌ايد» (کولسیان فصل 2 آیه های ۱۴-‏۱۵). همانطور که هامان بر داری که برای مردخای ساخته بود آویخته شد، شیطان نیز با همان صلیبی که برای نابودی مسیح علم کرد، شکست داده شد.

کاربرد عملی: کتاب استر به ما یک تصمیم را نشان می دهد؛ ما می توانیم انتخاب کنیم که آیا دست خدا را در شرایط زندگی مان ببینیم یا اتفاقات زندگی را تصادفی در نظر بگیریم. خدا حاکم مقتدر دنیاست و ما می توانیم از این امر اطمینان داشته باشیم که نقشه های او با اعمال انسانهای شرور تکان نخواهد خورد. هرچند نام او در این کتاب ذکر نشده، اما توجه و مراقبت الهی او از قوم خود، هم افراد و هم امت، بکلی آشکار است. به عنوان مثال، ما نمی توانیم تاثیری که خدای قادر مطلق بر بی‌ خوابی خشایار شاه گذاشت را نادیده بگیریم. در این کتاب نشان داده شده که از طریق الگوی مردخای و استر، آن زبان محبت آمیز و در عین حال خاموش پدر بکار رفته تا پیام را مستقیماً به روح ما برساند.

استر ثابت کرد که روحی با خدا و تعلیم پذیر دارد، همچنین نشان داد که دارای استقامتی زیاد و مایل به فرمان برداری می باشد. فروتنی استر از افراد پیرامون او متفاوت بود و این باعث شد که به مقام ملکه یا شهبانو برسد. او به ما نشان می دهد که احترام و فروتنی نشان دادن حتی در شرایط دشوار و غیرممکن ، ما را آماده می کند که وسیله ای برای برکت خود و دیگران باشیم. ما به بهترین نحو تلاش می کنیم که از صفات خداپسندانۀ وی در تمامی ابعاد زندگی مان الگو بگیریم، به طور خاص در آزمایشها و سختی ها. در این کتاب حتی یک شکایت یا رفتار بد از او نمی بینیم. بارها می خوانیم که او برای اطرافیانش «لطف و رحمت» به ارمغان آورد. لطفی که در نهایت به نجات قوم او ختم شد. می توانیم از چنین لطف و رحمتی برخوردار شویم، وقتی که حتی در برابر آزار و اذیت های ناعادلانه، از الگوی استر با طرز برخورد مثبتی پیروی می کنیم و همراه با فروتنی، و اینکه مصمم باشیم که به خدا تکیه کنیم. فقط خدا می داند که چرا ما را در موقعیتی خاص و در زمانی خاص قرار داده است.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب استر
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries