کتاب زکریا


نویسنده: زکریا 1:1 نویسنده‌ی کتاب زکریا را زکریای نبی شناسایی می‌کند.

تاریخ نگارش: کتاب زکریا احتمالاً در دو بخش عمده نوشته شد که تاریخ آن بین ۵۲۰ و ۴۷۰ ق.م. می‌باشد.

هدف نگارش: زکریا تاکید می‌کند که خدا از انبیای خود برای تعلیم، هشدار و اصلاح قوم خود استفاده کرده است. متاسفانه، آنها از گوش دادن به کلام خدا سرباز زدند. گناه ایشان داوری خدا را نازل کرد. این کتاب دلایلی ارائه می‌دهد در این خصوص که حتی نبوت می‌تواند فاسد باشد. تاریخ نشان می‌دهد که در این دوره، نبوت در میان یهودیان بی‌اعتبار گردید و به دوره‌ی میان دو عهد (عهدقدیم و جدید) ختم شد که هیچ صدای ماندگار نبوتی با قوم خدا صحبت نکرد.

آیات کلیدی: زکریا ۱:‏۳، "پس بدین قوم بگو، خداوند لشکرها چنین می‌فرماید: به سوی من بازگشت کنید؛ این است فرموده‌ی خداوند لشکرها. و خداوند لشکرها می‌گوید: من نیز به سوی شما باز خواهم گشت."

زکریا ۷:‏۱۳، "خداوند لشکرها چنین می‌گوید: «چنانکه من ندا می‌دادم و ایشان نمی‌شنیدند، همچنان ایشان فریاد برمی‌آوردند و من اجابت نمی‌کردم.»"

زکریا ۹:۹، "ای دختر صَهیون، بسیار شادی کن! و ای دختر اورشلیم، فریاد بلند سر ده! هان پادشاهت نزد تو می‌آید؛ او عادل و صاحب نجات است، فروتن و سوار بر الاغ، بر کُره‌ی الاغ."

زکریا ۱۳:‏۹، "و من آن یک سوّم را از میان آتش عبور خواهم داد؛ آنان را همچون نقره تصفیه خواهم کرد و همچون طلا مَحَک خواهم زد. ایشان نام مرا خواهند خواند، و من ایشان را مستجاب خواهم کرد؛ خواهم گفت، "ایشان قوم منند؛" و ایشان خواهند گفت: "یهوه خدای ماست."

خلاصه: کتاب زکریا تعلیم می‌دهد که همه می‌توانند نجات یابند. فصل آخر مردمی از سراسر دنیا را به تصویر می‌کشد که برای پرستش خدا آمده‌اند و مشتاقند که تمام مردم او را پیروی کنند. این آموزه‌ی رستگاری عام نیست، بدین معنا که همه‌ی مردم نجات پیدا خواهند کرد چون طبیعت خدا این است که نجات دهد. بلکه، این کتاب تعلیم می‌دهد که خدا مشتاق است که همه‌ی مردم او را بپرستند و چنین افرادی را بدون در نظر گرفتن ملیت یا اظهارات سیاسی‌شان می‌پذیرد. در آخر، زکریا موعظه کرد که خدا بر تمام دنیا حاکم است با وجود اینکه در ظاهر اینطور به نظر نمی‌رسد. رویاهای او از آینده نشان می‌دهد که خدا تمام اتفاقات آینده را می‌بیند. توصیفاتی که از مداخله‌ی خدا در دنیا ارائه شده تعلیم می‌دهد که او در نهایت وقایع بشری را به پایانی که خود اراده می‌کند ختم خواهد نمود. او آزادی فردی برای پیروی خدا یا طغیان از او را از انسان نمی‌گیرد، بلکه مردم را مسئول انتخاباتشان می‌گرداند. در فصل آخر، حتی نیروهای طبیعت به کنترل خدا پاسخ می‌دهند.

نشانه‌های پیش‌بینی کننده: نبوتها درباره‌ی عیسی مسیح و دوره‌ی مسیحایی در این کتاب فراوان است. از این وعده که مسیح موعود خواهد آمد و در بین ما ساکن خواهد شد (زکریا ۲:‏۱۰‏-۱۲؛ متی ۱:‏۲۳) تا نماد شاخه و سنگ (زکریا ۳:‏۸-‏۹، ۶:‏۱۲-۱۳؛ اشعیا ۱۱:‏۱؛ لوقا ۲۰:‏۱۷-‏۱۸) و تا وعده‌ی بازگشت ثانوی او، جایی که کسانی که دست و پای او را سوراخ کردند به او خواهند نگریست و به سوگ خواهند نشست (زکریا ۱۲:‏۱۰؛ یوحنا ۱۹:‏۳۳-‏۳۷)، مسیح درون‌مایه‌ی کتاب زکریا می‌باشد. عیسی نجات‌دهنده‌ی اسرائیل است، چشمه‌ای است که خون آن گناهان تمام کسانی را که برای نجات نزد او می‌آیند، می‌پوشاند (زکریا ۱۳:‏۱؛ اول یوحنا ۱:‏۷).

کاربرد عملی: خدا امروز از ما انتظار دارد که پرستشی صادقانه و زندگی اخلاقی و پاک داشته باشیم. الگوی زکریا در خصوص کنار گذاشتن تعصب ملی به ما یادآوری می‌کند که به تمام نواحی جامعه‌ی خود پیغام انجیل را برسانیم. ما باید دعوت نجات خدا را به مردم مختلف از تمام قومها، زبانها، نژادها و فرهنگها برسانیم. آن نجات تنها از طریق خون پاشیده شده‌ی عیسی بر روی صلیب در دسترس است، کسی که به جای ما و برای کفاره‌ی گناهان جان داد. اما اگر آن قربانی را رد کنیم، هیچ قربانی دیگر وجود ندارد که از طریق آن بتوانیم با خدا آشتی کنیم. هیچ اسمی در زیر آسمانها نیست که انسانها به‌واسطه‌ی آن نجات یابند (اعمال ۴:‏۱۲). ما وقت برای تلف کردن نداریم، امروز روز نجات است (دوم قرنتیان ۶:‏۲).

English


بررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیم


بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب زکریا