کتاب عوبدیا


نویسنده: آیه‌ی 1، نویسنده‌ی این کتاب را عوبدیای نبی معرفی می‌کند.

تاریخ نگارش: کتاب عوبدیا احتمالاً بین ۸۴۸ و ۸۴۰ ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: عوبدیا کوتاهترین کتاب عهد قدیم است که تنها شامل ۲۱ آیه است. عوبدیا نبی خداست که از این فرصت استفاده می‌کند تا ادوم را بخاطر گناهانی که بر ضد خدا و اسرائیل مرتکب شده محکوم کند. ادومی‌ها از نسل عیسو هستند و اسرائیلی‌ها از نسل برادر دوقلوی عیسو یعنی یعقوب. نزاع بین دو برادر بیش از هزار سال بر نسل آنها تاثیر گذاشته است. این تفرقه باعث شد که ادومی‌ها در طول خروج اسرائیلیها از مصر اجازه ندهند که آنها از سرزمینشان عبور کنند. گناه غرور ادوم اکنون مستلزم داوری سختی از سوی خداست.

آیات کلیدی: عوبدیا آیه‌ی 4، "خداوند می‌فرماید: اگرچه همچون عقاب اوج گیری و در میان ستارگان آشیان گزینی، از آنجا تو را فرود خواهم آورد."

عوبدیا آیه‌ی ۱۲، "به روزِ نگونبختیِ برادرت بر وی شادمانه منگر، به روز هلاکت مردم یهودا بر آنان شادی مکن، و به روز مصیبت ایشان بر آنان فخر مفروش."

عوبدیا آیه‌ی ۱۵، "زیرا روز خداوند، برای تمامی قومها نزدیک است! به همان‌گونه که تو عمل کردی، با تو عمل خواهند کرد؛ اعمال تو بر سر خودت خواهد آمد."

خلاصه: پیغام عوبدیا قطعی و نهایی است: قلمروی پادشاهی ادوم کاملاً نابود خوهد شد. ادوم متکبر بوده و از سختی‌ها و مصیبتهای اسرائیل شاد شده است و وقتی لشکرهای دشمن به اسرائیل حمله کردند و اسرائیلی‌ها درخواست کمک کردند، ادومی‌ها نپذیرفتند و تصمیم گرفتند نه به دفاع از آنان بلکه برضدشان بجنگند. دیگر نمی‌توان از گناهان تکبر و غرور ادوم چشم‌پوشی کرد. این کتاب با وعده‌ی رهایی صهیون در روزهای آخر پایان می‌پذیرد، زمانی که سرزمین به قوم خدا بازخواهد گشت و خدا بر آنها حکومت خواهد نمود.

نشانه‌های پیش‌بینی کننده: آیه‌ی ۲۱ از کتاب عوبدیا پیش اشاره‌ای است به مسیح و کلیسایش. "نجات دهندگان به کوه صهیون برخواهند آمد تا بر کوه عیسو فرمان برانند؛ و سلطنت از آن خداوند خواهد بود!" این "نجات دهندگان" (که در ترجمه‌های مختلف "رهانندگان یا پیروزمندان" آمده است) رسولان مسیح، خادمین کلام و به خصوص واعظان انجیل در این روزهای آخر می‌باشند. آنها "نجات دهندگان" خوانده شده‌اند، نه به این دلیل که نجات ما را حاصل می‌آورند، بلکه چون نجات را از طریق انجیل مسیح موعظه می‌کنند و راه کسب نجات را به ما نشان می‌دهند. آنها و کلامی که وعظ می‌کنند به‌مثابه‌ی ابزاری هستند که از طریق آنها خبر خوش نجات به تمام انسانها داده می‌شود. هرچند مسیح تنها نجات دهنده است و تنها کسی است که آمد تا نجات را برای ما بخرد و بانی آن است، اما با نزدیکتر شدن به روزهای آخر، نجات دهندگان و رهانندگان انجیل بیش از پیش دیده می‌شوند.

کاربرد عملی: خدا به نیابت ما پیروز خواهد شد اگر با او روراست بمانیم. ما برخلاف ادوم باید مایل باشیم که در مواقع نیاز به دیگران کمک کنیم. غرور یک گناه است. ما جز عیسی مسیح و آنچه برای ما انجام داد چیزی برای بالیدن و افتخار کردن نداریم.

English


بررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیم


بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب عوبدیا