کتاب ملاکی


نویسنده: ملاکی ۱:۱ نویسنده‌ی این کتاب را ملاکی نبی معرفی می‌کند.

تاریخ نگارش: کتاب ملاکی بین ۴۴۰ و ۴۰۰ ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: کتاب ملاکی یک پیشگویی و وحی است: کلام خداوند به اسرائیل از طریق ملاکی (۱:۱). این هشدار خدا از طریق ملاکی بود تا به مردم بگوید که به سوی خدا بازگردند. چنانکه آخرین کتاب عهدقدیم جمع بندی می‌کند، اعلان عدالت و وعده‌ی احیای اسرائیل از طریق مسیح موعود که بازخواهد گشت در گوش اسرائیلی ها همچون زنگی به صدا درمی آید. در پی آن چهارصد سال سکوت اتفاق می‌افتد و با پیغامی مشابه از نبی دیگر خدا یعنی یحیی پایان می‌پذیرد. او اعلان می‌کند که «توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است!» (متی ۳:‏۲).

آیات کلیدی: ملاکی 1:‏۶، "پسرْ پدر خویش را حرمت می‌گذارد و غلامْ آقای خویش را. پس اگر من پدر هستم، حرمتم کجاست؟ و اگر آقا هستم، هیبتم کجا؟ خداوند لشکرها این را به شما کاهنان می‌گوید، به شما که نام مرا حقیر می‌شمارید. می‌پرسید: "چگونه نام تو را حقیر شمرده‌ایم؟"

ملاکی ۳:‏۶‏-۷، "من که خداوند هستم، تغییر نمی‌کنم؛ از همین روست که شما، ای فرزندان یعقوب، هلاک نشده‌‌اید. شما از روزگار پدرانتان از فرایض من انحراف ورزیده و آنها را نگاه نداشته‌اید. خداوند لشکرها می‌گوید: نزد من بازگشت کنید و من نیز نزد شما باز خواهم گشت. اما شما می‌گویید: در چه چیز بازگشت کنیم؟"

خلاصه: ملاکی کلام خداوند را به مردم برگزیده‌ی او نوشت، کسانی که گمراه شده بودند، به‌خصوص کاهنانی که از خداوند روی‌گردان شده بودند. کاهنان با قربانی‌هایی که باید به خدا تقدیم می‌کردند جدی برخورد نکردند. ایشان حیوانات معیوب را قربانی می‌کردند با وجود اینکه شریعت از ایشان حیواناتی بی‌عیب می‌خواست (تثنیه ۲۱:۱۵). مردان یهودا به همسران دوران جوانی‌شان خیانت می‌کردند و از خود می‌پرسیدند که چرا خدا قربانی‌شان را نمی‌پذیرد. همچنین، مردم چنانکه باید ده‌یک نمی دادند (لاویان ۲۷:‏۳۰،‏۳۲). اما با وجود گناه مردم و رویگردانی‌شان از خدا، ملاکی محبت خدا نسبت به قوم خود (ملاکی ۱:۱-‏۵) و وعده‌ی آمدن پیام‌آور را تکرار می‌کند (ملاکی ۱۷:۲—۵:۳).

نشانه‌های پیش‌بینی کننده: ملاکی ۱:۳-۶ نبوتی است در خصوص یحیی تعمیددهنده. او پیام‌آور خداوند بود که برای آماده کردن راه (متی ۱۱:‏۱۰) برای مسیح موعود، عیسی مسیح فرستاده شده بود. یحیی توبه و تعمید در نام خداوند را موعظه می‌کرد، بدینسان راه را برای اولین ظهور عیسی مهیا می‌کرد. اما پیام‌آوری که "به ناگاه به معبد خویش" می‌آید، به خود مسیح و ظهور ثانویه‌ی او اشاره دارد، هنگامی که با قدرت می‌آید (متی ۲۴). در آن زمان، "فرزندان لاوی را پاک"خواهد ساخت (آیه‌ی ۳)، بدین معنا که کسانی که شریعت موسی را شرح می‌دادند خودشان نیاز دارند که از طریق خون نجات‌دهنده از گناه پاک شوند. تنها در آن صورت قادر خواهند بود که "در پارسایی، هدایا" بیاورند زیرا پارسایی مسیح از طریق ایمان به ایشان منسوب خواهد شد (دوم قرنتیان ۵:‏۲۱).

کاربرد عملی: خدا وقتی از احکام او سرپیچی می‌کنیم، خشنود نمی‌شود. او کسانی را که او را نادیده می‌گیرند پاسخ خواهد داد. همانطور که خدا از طلاق نفرت دارد (۲:‏۱۶)، ازدواج را جدی می‌گیرد و نمی خواهد شکسته شود. ما باید به همسر دوران جوانی‌مان تا آخر عمر وفادار باشیم. خدا قلبهای ما را می‌بیند، بنابراین می‌داند مقصود ما چیست؛ هیچ‌چیز از او نمی‌تواند مخفی بماند. او بازخواهد گشت و داور خواهد بود. اما اگر به سوی او بازگشت کنیم، او نیز به ما بازخواهد گشت (ملاکی ۳:‏۶).

English


بررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیم


بازگشت به خانۀ فارسی
کتاب ملاکی