settings icon
share icon

کتاب حجی

نویسنده: حجی فصل 1 آیه 1 نویسندۀ این کتاب را حجی نبی معرفی می‌کند.

تاریخ نگارش: کتاب حجی حدود 520 ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: حجی در پی این بود که قوم خدا را در مورد اولویتهایشان به چالش بکشاند. او با ساختن معبد با وجود مخالفتهای محلی و رسمی، ایشان را به احترام و جلال دادن خدا فراخواند. حجی از ایشان خواست که دلسرد نشوند زیرا این معبد به اندازۀ معبد سلیمان مجلل و باشکوه نیست. او ایشان را تشویق کرد که از راههای گناه‌آلود خود بازگردند و به قدرت مطلق او اعتماد کنند. کتاب حجی یادآوری است از مشکلات قوم خدا که در این زمان با آنها مواجه بودند، اینکه چطور قوم خدا مشتاقانه به او اعتماد کردند و چطور خدا نیازهای ایشان را برآورده ساخت.

آیه های کلیدی:
حجی فصل 1 آیه 4، «آيا اين درست است كه شما در خانه‌های نوساخته زندگی كنيد ولی خانهٔ من خراب بماند؟ ».

حجی فصل 1 آیه های 5-6، «به نتيجهٔ كارهايتان نگاه كنيد: بذر زياد می‌كاريد، ولی محصول كم برداشت می‌كنيد؛ می‌خوريد ولی سير نمی‌شويد؛ می‌نوشيد ولی تشنگی‌تان رفع نمی‌گردد؛ لباس می‌پوشيد اما گرم نمی‌شويد؛ مزد می‌گيريد ولی گويی آن را در جيبهای سوراخدار می‌گذاريد».

حجی فصل 2 آیه 9، ‌«شكوه و عظمت آيندهٔ اين خانه از شكوه و عظمت خانهٔ قبلی بيشتر خواهد بود و در اين مكان به قوم خود صلح و سلامتی خواهم بخشيد. اين است آنچه خداوند قادر متعال می‌فرمايد».

خلاصه: آیا قوم خدا در اولویتهایشان تجدید نظر خواهند کرد، جسارت به خرج خواهند داد و بر اساس وعده‌های خدا عمل خواهند نمود؟ خدا در پی این بود که به مردم هشدار دهد تا به سخنان او گوش فرادهند. خدا نه تنها به ایشان هشدار داد، بلکه از طریق خادمش حجی وعده‌هایی بدیشان داد تا به پیروی از او تشویقشان کند. از آنجایی که قوم خدا اولویتهای خود را وارونه کرده بودند و نتوانستند خدا را در اولویت اول زندگی خود قرار دهند، یهودا به اسارت بابل درآمد و تبعید شد. خدا در پاسخ به دعای دانیال و در تحقق وعده‌های خدا؛ کورش پادشاه پارس را هدایت کرد تا یهودیان تبعید شده را به اورشلیم بازگرداند. گروهی از یهودیان با شادی عظیم به وطن خود بازگشتند، خدا را در اولویت اول زندگی خود قرار داده، شروع به پرستش او کردند و بدون کمک گرفتن از مردم محلی که در فلسطین زندگی می‌کردند شروع به بازسازی معبد اورشلیم کردند. به مدت تقریباً پانزده سال، ایمان دلیرانۀ ایشان با مخالفت مردم محلی و حکومت پارس روبرو شد.

پیش بینی ها: کتاب حجی مانند اکثر کتاب های انبیای کهین با وعدۀ احیا و برکت پایان می‌پذیرد. در آیۀ پایانی، حجی فصل 2 آیه 23، خدا از عنوانی متمایز و مسیحایی در ارتباط با زَروبابِل استفاده می‌کند: «خادم من» (مقایسه کنید با دوم سموئیل فصل 3 آیه 18؛ اول پادشاهان فصل 11 آیه 34؛ اشعیا فصل 42 آیه های 1-9؛ حزقیال فصل 37 آیه های 24-25). خدا از طریق حجی وعده می‌دهد که او را مانند انگشتر مُهر می‌گرداند که نماد عزت، اقتدار و قدرت بود و تاحدی مانند عصای پادشاه بود که برای صدور نامه‌ها و حکم‌ها استفاده می‌شد. زروبابل به عنوان انگشتر مهر خدا، نشان‌دهندۀ خاندان داوود و از ادامه تبار مسیحایی می‌باشد که به خاطر تبعید در آن وقفه به وجود آمده بود. زروبابل تبار پادشاهی (از نسل داوود) را دوباره برقرار ساخت که در سلطنت هزار سالۀ مسیح به نقطۀ اوج خود می‌رسد. زروبابل در تبار مسیح هم از طرف یوسف (متی فصل 1 آیه 12) و هم مریم (لوقا فصل 3 آیه 27) ظاهر می‌شود.

کاربرد عملی: کتاب حجی توجه را به مشکلاتی رایج جلب می‌کند که اکثر مردم حتی امروزه نیز با آن مواجه هستند. حجی از ما می‌خواهد که ۱) اولویتهای خود را بررسی کنیم تا ببینیم لذتهای خودمان را بر کار خدا ترجیح داده‌ایم یا خیر؛ ۲) وقتی با مخالفت یا شرایط دلسردکننده روبرو می‌شویم، نگرش ناامیدوارانه خود را کنار بگذاریم؛ ۳) به شکستهای خود اعتراف کنیم و در پی زندگی مقدس در برابر خدا باشیم؛ ۴) با دلیری و جرات برای خدا عمل کنیم زیرا اطمینان داریم که او همواره با ماست و کنترل کامل زندگی ما در دستان اوست؛ و ۵) در دستان خدا آسوده‌خاطر باشیم و بدانیم که وقتی او را با وفاداری خدمت می‌کنیم، ما را به فراوانی برکت می‌دهد.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب حجی
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries