settings icon
share icon

کتاب دوم سموئیل

نویسنده: کتاب دوم سموئیل اسمی از نویسنده اش نمی برد. نویسنده نمی تواند سموئیل نبی باشد چون او در اول سموئیل درگذشت. نویسندگان احتمالی عبارتند از ناتان و جاد (اول تواریخ فصل 29 آیه 29).

تاریخ نگارش: در ابتدا کتاب اول و دوم سموئیل یکی بودند. مترجمان هفتادگانی آنها را جدا کردند و ما هم تا به امروز آن را به صورت مجزا نگهداری کردیم. وقایع اول سموئیل حدود صد سال را دربر می گیرند یعنی از 1100 تا 1000 ق.م. وقایع دوم سموئیل 40 سال دیگر را پوشش می دهند. بنابراین تاریخ نگارش باید بعد از 960 ق.م. باشد.

هدف نگارش: کتاب دوم سموئیل گزارش سلطنت داوود پادشاه می باشد. این کتاب عهد خدا با داوود را در مفهوم تاریخی آن ثبت کرده است.

آیه های کلیدی:

«بدان كه خاندان تو تا به ابد باقی خواهد ماند و در حضور من سلطنت خواهد كرد» (دوم سموئیل فصل 7 آیه 16).

«پادشاه صورت خود را با دستهايش پوشانده بود و به تلخی می‌گريست و می‌گفت: ای پسرم ابشالوم، ای پسرم ابشالوم، ای پسرم!» (دوم سموئیل فصل 19 آیه 4).

«خداوند قلعه من است. او صخرهٔ من است و مرا نجات می‌بخشد. خدايم صخره محكمی است كه به آن پناه می‌برم. او همچون سپر از من محافظت می‌كند، به من پناه می‌دهد و با قدرتش مرا می‌رهاند. نجات دهنده من، مرا از ظلم می‌رهاند. او را به كمک خواهم طلبيد و از چنگ دشمنان رهايی خواهم يافت. ای خداوند تو شايسته پرستش هستی!» (دوم سموئیل فصل 22 آیه های ۲-‏۴).

خلاصه: کتاب دوم سموئیل را می توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد- پیروزی های داوود (فصلهای ۱ تا ۱۰) و دردسرهای او (فصلهای ۱۱-‏۲۰). بخش پایانی کتاب (فصلهای ۲۱-‏۲۴) ضمیمه ای فارغ از ترتیب زمانی می باشد که شامل جزئیات بیشتری از سلطنت داوود است.

این کتاب این گونه شروع می شود که داوود خبر درگذشت شائول و پسرانش را دریافت می کند. او زمان سوگواری را اعلام می کند. طولی نکشید که داوود به عنوان پادشاه یهودا تاج گذاری می کند، این در حالی است که ایشبوشت، یکی از پسران بازمانده شائول به عنوان پادشاه اسرائیل انتخاب می شود (فصل ۲). یک جنگ داخلی به وجود آمد اما ایشبوشت به قتل می رسد و اسرائیلی ها از داوود می خواهند که بر ایشان نیز سلطنت کند (فصلهای ۴-۵).

داوود پایتخت کشور را از حبرون به اورشلیم تغییر می دهد و بعدها صندوق عهد را به آنجا منتقل می کند (فصلهای ۵-۶). نقشه داوود برای ساختن معبد در اورشلیم با مخالفت خدا روبرو می شود؛ خدا در نهایت این وعده ها را به داوود می دهد: ۱) داوود پسری خواهد داشت که بعد از او به سلطنت خواهد رسید؛ ۲) پسر داوود معبد را خواهد ساخت؛ ۳) تخت سلطنت نسل داوود تا ابد پابرجا خواهد ماند؛ و ۴) خدا هرگز رحمت خود را از خاندان داوود برنمی گیرد (دوم سموئیل فصل 7 آیه های 4-16).

داوود اسرائیل را بر بسیاری از ملتهای دشمنی که آنها را احاطه کرده بودند پیروز می گرداند. بعلاوه، او نسبت به خاندان یوناتان مهربانی نشان می دهد، به این طریق که مِفیبوشِت، پسر لنگ یوناتان را پذیرفت و به وی پناه داد (فصلهای ۸-۱۰).

سپس داوود لغزید. او بر زنی زیبا به نام بتشبع می افتد، با او مرتکب زنا می شود و سپس باعث قتل شوهرش می شود (فصل ۱۱). زمانی که ناتان نبی با گناه داوود برخورد می کند، داوود اعتراف می کند و خدا با فیض خود او را می بخشد، اما خداوند به داوود می گوید که از خاندان خود او مشکلاتی برخواهد خواست.

مشکلات زمانی می آید که پسر اول داوود، امنون به خواهر ناتنی خود، تامار تجاوز می کند. برادر تامار، ابشالوم برای تلافی امنون را می کشد. ابشالوم از اورشلیم فرار می کند به جای اینکه با خشم پدرش روبرو شود. بعدها، ابشالوم شورشی بر ضد داوود به راه می اندازد و برخی از همراهان قبلی داوود به این طغیان می پیوندند (فصلهای ۱۵-۱۶). داوود مجبور به ترک اورشلیم می شود و ابشالوم برای مدت کوتاهی به جای او پادشاه می شود. اما این غاصب سرنگون می شود و برخلاف خواسته داوود، کشته می شود. داوود برای پسر سقوط کرده خود سوگواری می کند.

یک حس ناآرامی در مابقی سلطنت داوود حکمفرما می شود. مردان اسرائیل تهدید می شوند که از یهودا جدا شوند و داوود باید یک شورش دیگر را سرکوب کند (فصل ۲۰).

ضمیمه این کتاب شامل اطلاعاتی است درباره خشکسالی در سرزمین به مدت سه سال (فصل ۲۱)، سرود داوود (فصل ۲۲)، گزارشی دلاوری شجاعترین جنگجویان داوود (فصل ۲۳) و سرشماری گناه آلود داوود و بدنبال آن مرض طاعون (فصل ۲۴).

پیش بینی ها: خداوند عیسی مسیح را می‌توان در اصل در دو بخش از دوم سموئیل مشاهده کرد. نخست، عهد خدا با داوود، چنانچه در دوم سموئیل فصل 7 آیه 16 خلاصه شده است: «بدان كه خاندان تو تا به ابد باقی خواهد ماند و در حضور من سلطنت خواهد كردد». و در لوقا فصل 1 آیه های ‏۳1-‏۳۳ در کلام فرشته ای که به مریم ظاهر شد تا تولد عیسی را به او نوید دهد نیز تکرار شد: «تو بزودی باردار شده، پسری بدنيا خواهی آورد و نامش را عيسی خواهی نهاد. او مردی بزرگ خواهد بود و پسر خدا ناميده خواهد شد و خداوند تخت سلطنت جدش داود را به او واگذار خواهد كرد تا برای هميشه بر قوم اسرائيل سلطنت كند. سلطنت او هرگز پايان نخواهد يافت!». مسیح تحقق عهد خدا با داوود است؛ او پسر خداست که از نسل داوود است و تا ابد سلطنت خواهد کرد.

دوم اینکه عیسی مسیح در سرود داوود و در پایان زندگی اش دیده می شود (دوم سموئیل فصل 22 آیه های ۲-‏۵۱). او درباره صخره، سنگر و رهاننده، پناهگاه و نجات دهنده خود سرود می خواند. عیسی صخره ما (اول قرنتیان فصل 10 آیه 4؛ اول پطرس فصل 2 آیه های ۷-‏۹)، رهاننده اسرائیل (رومیان فصل 11 آیه های ۲۵-‏۲۷)، سنگری که به آن «تمام كسانی كه برای رستگاری به خدا پناه می‌آورند، با دريافت چنين اطمينانی، جرأتی تازه می‌يابند، و می‌توانند اطمينان كامل داشته باشند كه خدا مطابق وعده‌اش، نجاتشان خواهد داد» (عبرانیان فصل 6 آیه 18)، و تنها نجات دهنده ماست (لوقا فصل 2 آیه 11؛ دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 10).

کاربرد عملی: هر کسی ممکن است بلغزد. حتی مردی مثل داوود که حقیقتاً مشتاق پیروی از خدا بود و از خدا برکات فراوانی گرفته بود، در معرض وسوسه قرار گرفت. گناه داوود با بتشبع باید برای همه ما به منزله یک هشدار باشد تا از قلب، چشمها و فکر خود محافظت کنیم. مغرور شدن به خاطر بلوغ روحانی و توانایی مان در برابر غلبه بر وسوسه با نیرو و توانایی خودمان اولین قدم به سوی لغزیدن و سقوط می باشد (اول قرنتیان فصل 10 آیه 12).

خدا آنقدر بخشنده است که اگر واقعا توبه کنیم حتی فجیع ترین گناهان ما را ببخشد. اما شفای زخمی که بخاطر گناه به وجود آمده همیشه باعث نمی شود تا اثر آن از بین برود. گناه پیامدهای طبیعی دارد و حتی بعد از آنکه داوود بخشیده شد، از آنچه کاشت درو کرد. پسر او که حاصل زنای او با زن مرد دیگری بود، از او گرفته شد (دوم سموئیل فصل 12 آیه های ۱۴-‏۲۴) و داوود از بدبختی رابطه شکسته شده با پدر آسمانی خود رنج کشید (مزامیر فصل ۳۲ و ۵۱). چقدر بهتر است که در وهله اول از گناه دوری کنیم، به جای آنکه بعداً در پی بخشش باشیم!

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب دوم سموئیل
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries