settings icon
share icon
Otázka

Jsou dary Ducha k činění zázraků i pro dnešní dobu?

Odpověď


Nejprve by bylo dobré si uvědomit, že otázka nezní, zda Bůh i dnes dělá zázraky. Bylo by pošetilé a nebiblické tvrdit, že Bůh neuzdravuje lidi, nemluví k lidem a nedělá i dnes zázraky a znamení. Otázka zní, zda zázračné dary Ducha, jak jsou popsány v 1. Korintským 12-14, jsou i v dnešní době v církvi aktivní. Otázka také není položena tak, zda Duch svatý „může“ někomu dát dar činění zázraků. Ptáme se, zda Duch svatý dar činění zázraků dává i dnes. A nade všechno ostatní zcela uznáváme, že Duch svatý může udělovat dary zcela podle své vůle (1. Korintským 12:7-11).

Jak v knize Skutků, tak v Epištolách vidíme, že převážnou většinu zázraků vykonali učedníci a jejich blízcí společníci. Pavel nám i vysvětluje důvod, proč tomu tak je: „Důkazů o mém apoštolství jste dostali dost. Vzpomeňte na všechno, co jsem vydržel, na všechna znamení, divy a zázraky“ (2. Korintským 12:12). Pokud by byl každý, kdo věří v Krista, obdařen schopností činit zázraky, znamení a divy, potom by zázraky, znamení a divy nemohly být význačnými znaky apoštolství. Skutky 2:22 uvádí, že Ježíš se „prokázal“ právě „konáním divů, zázraků a znamení“. Podobně byli i apoštolové označeni za opravdové Boží posly právě díky zázrakům, které vykonali. Skutky 14:3 uvádí, že poselství evangelia bylo „potvrzováno“ zázraky, které vykonali Pavel s Barnabášem.

Kapitoly 12 až 14 v prvním listu Korintským pojednávají hlavně o tématu darů Ducha. Z textu vyplývá, že „obyčejní“ křesťané byli někdy obdarováni dary činění zázraků (12:8-10; 28-30). Není zde už řečeno, o jak běžný jev se jednalo. Z výše uvedeného, tj. ze skutečnosti, že to byli apoštolové, kdo byli činěním zázraků a divů „označeni“, se dá vyvozovat, že obdarování „běžných“ křesťanů dary činění zázraků byla spíše výjimka, a nikoli pravidlo. V Novém zákoně není nikde konkrétní záznam o jednotlivcích, projevujících dary Ducha mimo okruh apoštolů a jejich společníků.

Je rovněž nutné uvědomit si, že raná církev neměla úplnou Bibli v té podobě, v jaké ji máme my (2. Timoteovi 3:16-17). Dary proroctví, poznání, moudrosti atd. byly proto nutné k tomu, aby první křesťané chápali, k čemu je Bůh povolal. Dar proroctví dal věřícím možnost zprostředkovávat nové pravdy a zjevení od Boha. Nyní, když už se dal Bůh úplně poznat v Bibli, jíž dary ke „zjevením“ nejsou nezbytné, nebo alespoň ne v takové míře, v jaké je potřebovali novozákonní věřící.

Bůh i dnes zázračně uzdravuje lidi. Bůh k nám stále mluví, ať už slyšitelně nebo v myslích, nebo i skrze vjemy a pocity. Bůh stále vykonává úžasné zázraky, znamení a divy a někdy tyto zázraky vykoná skrze křesťany. Takovéto věci ale nemusí být automaticky projevem obdarování Ducha k činění zázraků. Prvotním záměrem zázračných darů bylo dokázat, že evangelium je opravdové a že apoštolové byli skutečně Boží poslové. Bible nám nikde neříká, že zázračné dary ustaly, ale klade základ k úvaze, že tyto dary už dnes možná nejsou nutné.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jsou dary Ducha k činění zázraků i pro dnešní dobu?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries