settings icon
share icon
Otázka

Co je zástupní modlitba?

Odpověď


Jednoduše řečeno, zástupní modlitba je když se modlíme za druhé. V Starém Zákoně je role prostředníka v modlitbě běžná, příklady jsou Abraham, Mojžíš, David, Samuel, Chizkijáš, Eliáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel. V Novém Zákoně je jako dokonalý zástupce zobrazen Kristus, a tak jsou všechny Křesťanské modlitby zástupní – protože jsou Bohu předloženy skrze Ježíše a Ježíšem. Ježíš zavřel propast mezi námi a Bohem když zemřel na kříži. Díky Ježíšova zprostředkování se teď můžeme přimluvit v modlitbě za jiné křesťany, anebo za ztracené, žádajíc Boha aby jejich prosbě vyhověl podle své vůle.

“Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš” (1 Timoteovi 2:5). “Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus, ten zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých; ten je také po Boží pravici a oroduje za nás!” (Římanům 8:34)

Nádherný model přímluvné modlitby se nachází v knize Daniel, 9. kapitole. Má všechny prvky opravdové zástupné modlitby. Je odezvou na Slovo (v. 2); vyznačuje se vroucností (v. 3) a sebezapření (v. 4); nesobecky se ztotožňuje s Božím lidem (v. 5); je umocněna přiznáním (v. 5-15); závislá na Božím charakteru (v. 4, 7, 9, 15); a její cílem je sláva Boží (v. 16-19). Jako Daniel, také Křesťané mají přicházet k Bohu ve jménu jiných se zlomeným srdcem a kajícím postojem, uvědomujíc si vlastní nehodnost a s pocitem sebezapření. Daniel neříká “mám právo požadovat tohle od Tebe, Bože, protože jsem jeden z Tvých speciálních, vybraných zástupců”. On říká “jsem hříšník” a “nemám právo cokoli žádat”. Pravá zástupní modlitba hledá poznat Boží vůli a vidět ji naplněnou zdali se nám to tak líbí nebo ne a bez ohledu na to, co nás to stojí. Pravá zástupní modlitba hledá Boží slávu, ne naši.

Následuje jenom neúplný seznam těch, za které se máme zástupně modlit: za všechny, kteří jsou v pozici autority (1 Timoteovi 2:2); za služebníky (Filipenským 1:19); za církev (Žalm 122:6); za přátele (Job 42:8); za krajany (Římanům 10:1); za nemocné (Jakub 5:14); za nepřátele (Jeremiáš 29:7); za ty, kteří nás pronásledují (Matouš 5:44); za ty, kteří nás opustili (2 Timoteovi 4:16); a za všechny lidi (1 Timoteovi 2:1).

V současném křesťanství existuje scestná myšlenka, že ti, kteří se modlí zástupně, patří do speciální skupiny “super-křesťanů”, povolaní Bohem ke službě zástupní modlitby. Bible je jasná v tom, že všichni křesťané jsou povolaní k zástupní modlitbě. Všichni křesťané mají Ducha Svatého ve svých srdcích, a – právě tak jako On se zastupuje za nás v souladu s Boží vůlí (Římanům 8:26) - jsme povolaní zastupovat se jeden za druhého. Toto není privilegium omezené na exkluzivní křesťanskou elitu; toto je příkaz pro všechny. Ve skutečnosti je nezastupovat se za druhé je hřích. “ Ode mne také odstup to, abych měl hřešiti proti Hospodinu, a přestávati modliti se za vás” (1 Samuelova 12:23).

Nepochybně, když Petr a Pavel žádali jiné o zástupní modlitby za sebe, neomezili svou žádost o modlitbu jen vyvoleným k zástupní modlitbě. “ I byl Petr ostříhán v žaláři, modlitba pak ustavičná k Bohu dála se za něj od církve” (Skutky 12:5). Všimněte si, že to byla celá církev, která sa za něho modlila – ne jenom ti s darem zástupní modlitby. V Efezským 6:16-18 Pavel povzbuzuje Efezští věřící – všechny – v základech křesťanského života, co zahrnuje zástupní modlitby “všelikou modlitbou a prosbou modléce se každého času”. Je jasné, že zástupní modlitba je částí křesťanského života všech věřících.

Dále, Pavel v Římanům 15:30 žádal Římské věřící o modlitby za něho. On také pobízel Kološany v Kolossenským 4:2-3 aby se za něho modlili. Nikde, ve kterékoli biblické žádosti o zástupní modlitbu není náznak, že jenom určitá skupina lidí se může zástupně modlit. Naopak: ti, kteří žádají ostatní aby se za ně modlili, mohou mít všechnu pomoc, kterou mohou získat! Představa, že zástupní modlitba je privilegium a povolání jenom někteřích křesťanů, nemá biblické základy. Ještě horší – je to destruktivní představa, která často vede k pýše a pocitu nadřazenosti.

Bůh povolává všechny křesťany aby byli zástupní modlitebníci. Je to Boží přání, aby každý věřící byl aktivní v zástupní modlitbě. Jaké podivuhodné a vyvýšené privilegium máme v tom, že se můžeme směle postavit před trůnem všemohoucího Boha s našimi modlitbami a prosbami!

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Co je zástupní modlitba?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries