settings icon
share icon
Otázka

Jak si uspořádat vztah s Bohem?

Odpověď


Abychom si mohli „správně” uspořádat svůj vztah s Bohem, musíme nejdřív pochopit, v čem je „problém”. Odpověď zní: hřích. „Zpronevěřili se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého neudělá, naprosto nikdo.” (Žalm 14:3). Vzbouřili jsme se proti Božím přikázáním: „Všichni jsme bloudili jako ovce.“ (Izajáš 53:6).

Špatná zpráva je, že odplata za hřích je smrt. „Zemře ta duše, která hřeší.” (Ezechiel 18:4). Dobrá správa zní, že milující Bůh se k nám sklonil, aby nám daroval spasení. Ježíš vyhlásil, že Jeho cílem je „hledat a spasit, co zahynulo” (Lukáš 19:10), a tento cíl byl splněn na kříži, když řekl: „Dokonáno jest!” (Jan 19:30).

Uspořádání vztahu s Bohem začíná přiznáním si svého hříchu. Pak je na řadě pokorné vyznání před Bohem (Izajáš 57:15) a rozhodnutí zřeknout se hříchu. „Ústy vyznáváme ke spasení.” (Římanům 10:10).

Pokání musí doprovázet víra. Konkrétně víra, že Ježíšova zástupná smrt a zázračné vzkříšení jej dělají naším Spasitelem. „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.” (Římanům 10:9). Mnohé jiné pasáže mluví o nutnosti víry, jako například Jan 20:27; Skutky 16:31; Galatským 2:16;3:11, 26 a Efezským 2:8.

Uspořádání tvého vztahu s Bohem tkví ve tvé reakci na to, co pro tebe Bůh udělal. On poslal Spasitele, opatřil oběť, aby byly smazány tvé hříchy (Jan 1:29), a nabízí ti zaslíbení: „Kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.” (Skutky 2:21).

Nádhernou ilustrací pokání a odpuštění je podobenství o marnotratném synu (Lukáš 15:11-32). Mladší syn prohýřil otcovo dědictví v hříchu (verš 13). Když uznal své provinění, rozhodl se vrátit domů (verš 18). Předpokládal, že již nikdy nebude považován za syna (verš 19), ale zmýlil se. Otec miloval rebelujícího syna po návratu tak jako předtím (verš 20). Odpustil mu všechno a uspořádal oslavu (verš 24).

Bůh je věrný a dodržuje své sliby včetně slibu odpuštění. „Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.” (Žalm 34:18).

Jestli si chceš uspořádat svůj vztah s Bohem, je tady krátká modlitba. Odříkání této ani jakékoli jiné modlitby tě nespasí. Jedině víra v Ježíše Krista ti může přinést odpuštění hříchů. Tato modlitba je jednoduchý způsob, jak vyjádřit svou víru v Boha a poděkovat Mu za darované odpuštění. „Bože, vím, že jsem zhřešil proti Tobě a zasluhuji trest. Ježíš Kristus však vzal na sebe trest, který jsem si zasloužil já, abych skrze víru získal odpuštění. Odvracím se od svého hříchu a vkládám svou důvěru v Tebe, že mě spasíš. Děkuji Ti za Tvou úžasnou milost a odpuštění. Amen.“

Rozhodli jste se pro Krista po přečtení těchto stránek? Jestliže ano, prosíme, klikněte na tlačítko „Dnes jsem se rozhodl přijmout Ježíše Krista“ dole.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Jak si uspořádat vztah s Bohem?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries