settings icon
share icon
Otázka

Je univerzalismus / univerzální spása biblická?

Odpověď


Univerzalismus je víra, že každý bude spasen. V dnešní době žije mnoho lidí, kteří trvají na universální spáse - věří, že všichni lidé nakonec skončí v nebi. Možná že tak míní muže i ženy jejichž život je životem věčného trápení v pekle - a tento život zapříčiňuje zavrhnutí biblického učení na toto téma. Pro některé je to zdůrazění Boží lásky a milosrdenství - které tyto lidi vede k víře že Bůh se smiluje nad každou živou duší. Ale Písmo Svaté učí že někteří lidé stráví věčnost pekle.

Tak po prvé, Bible jasně říká, že nespasení lidé budou trávit věčnost v pekle. Ježíšova slova potvrzují že čas strávený v nebi pro spasené potrvá tolik, kolik potrvá čas pro nespasené v pekle. Matouš 25:46 říká: "I půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného." Podle tohoto verše potrestání nespasených je přesně tak věčné jak život spravedlivých. Někteří věří, že ti v pekle nakonec přestanou existovat, ale Pán sám potvrzuje že to bude trvat věčně. Matouš 25:41 a Marek 9:44 popisuje peklo jako "věčný oheň" a "nehasnoucí oheň".

Jak se může jeden vyhnout tomuto neuhasitelnému ohni? Mnoho lidí věří že všechny cesty - všchna náboženství a víry - vedou do nebe, anebo míní že Bůh je tak plný lásky a soucitu, že všechny lidé pustí do nebe. Bůh je nepochybně plný lásky a soucitu; tyto vlastnosti Ho dovedly, aby poslal svého syna, Ježíše Krista, na svět zemřít na křiži za nás. Ježíš Kristus jsou jediné dveře které vedou věčnosti v nebi. Ve Skutcích 4:12 se píše: "A neníť v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti". "Jedenť jest zajisté Bůh, jeden také i prostředník Boží a lidský, člověk Kristus Ježíš" (1. Timoteovi 2:5). V Jánovi 14:6 Ježíš říká: "Dí jemu Ježíš: Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne". Ján 3:16, "Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný." Pokud zavrhneme Božího syna, nesplníme tím požadavek pro spasení (Jan 3:16, 18, 36).

S verši jako tyto se stává jasné, že universalismus a universální spása jsou nebiblická. Universalismus přímo popírá to, co učí Bible. Ačkoli mnoho lidí viní křesťaný z netolerance a "exkusivity" (jedině oni jsou "ti praví"), je důležité pamatovat že to jsou slova samotného Krista. Křesťané samy tyto věci nevymýšlejí; křesťané jen vyslovují co Pán už řekl. Lidé volí zavrhnout poselství protože se nechtějí postavit tváří v tvář svým hříchům a připustit že potřebují Pána aby je zachránil. Říct, že ti kdo odmítnou být spaseni Božím spasením skrze Jeho Syna - budou spaseni, je znevážením svatosti a spravedlnosti a negací toho, že potřebujeme Ježíšovu oběť za nás.

EnglishNávrat na českou Domovskou stránku

Je univerzalismus / univerzální spása biblická?
Sdílej tuto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries