Proč musel Ježíš zakusit tolik moc utrpení?Otázka: Proč musel Ježíš zakusit tolik moc utrpení?

Odpověď:
Izaiáš 52:14 prohlašuje: "A jakož mnozí se nad ním užasnou, že tak zohavena jest nad jiné lidi osoba jeho, způsob jeho nad syny lidské:" Ježíš trpěl nejvíc když byl skoušen, mučen a ukřižován (Matouš 27; Marek 15; Lukáš 23, Jan 19)..Jeho fyzické utrpení bylo hrozné, ale to nebylo nic ve srovnání s Jeho duchovním utrpením. 2 Korintským 5:21 praví: "Vždyť toho, který nepoznal hřích, učinil hříchem za nás, abychom se my v něm stali Boží spravedlností." On na sobě nesl tíhu hříchů celého světa (1 Janova 2:2). Hřích byla příčina proč Ježíš vykřikl: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" (Matouš 27:46). Takže tak kruté fyzické utrpení nebylo nic ve srovnání s tím, že musel nést naše hříchy a zaplatit trest za ně (Římanům 5:8).

Isaiáš jasnou řečí předpověděl Ježíšovo utrpení: "Nejpohrdanější zajisté a nejopovrženější byl z lidí, muž bolestí, a kterýž zkusil nemocí, a jako ukrývající tvář svou; nejpohrdanější, pročež jsme ho za nic nevážili. On pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro nepravosti naše; kázeň pokoje našeho na něj vzložena, a zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno." (Izaiáš 53:3,5). Žalm (22:14-18) je další mocná pasáž prorokující utrpení Mesiáše: "Jako voda rozplynul jsem se, a rozstoupily se všecky kosti mé, a srdce mé jako vosk rozpustilo se u prostřed vnitřností mých. Vyprahla jako střepina síla má, a jazyk můj přilnul k dásním mým, anobrž v prachu smrti položils mne. Nebo psi obskočili mne, rota zlostníků oblehla mne, zprobijeli ruce mé i nohy mé. Mohl bych sčísti všecky kosti své, oni pak hledí na mne, a dívají se mi. Dělí mezi sebou roucha má, a o můj oděv mecí los."

Proč musel Ježíš tak strašně trpět? Někteří si myslí, že Ježíšvá fyzická muka byla částí Jeho trestu za naše hříchy. Zčásti to je pravda. Současně soužení, které podstoupil Ježíš mluví víc o nenávisti a krutosti lidstva než o Božím trestu za hřích.

Satanova vyložená nenávist k Bohu a Ježíši byla zcela jistě součástí motivace nelítostně mučit a týrat. Trápení nahromaděné na Ježíši je nejzazší příklad nenávisti a vzteku, který cítí hříšný člověk k svatému Bohu (Římanům 3:10-18).Návrat na českou Domovskou stránkuProč musel Ježíš zakusit tolik moc utrpení?